Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

17 ene 2013

Garra de Garrapescaire
Semos en meses de garrapescaires, se'n beden por os ríos e tamién por campos, quietos, asperando que bel zorz pase por o canto suyo ta ficar-le o bieco. Se’n beden d’os grisos – Ardea cinerea -, pero no d’os royos – Ardea purpurea – que bienen en estiu.

Ta meyaus de chinero ye normal fer os zensos de aus acuaticas, iste zaguer cabo semana tocaba contar os gallos marins. Yo me’n fue enta Olibán, en a Galliguera Alta, astí eba una pixifautoría que daba de minchar a más de 300 gallos marins y atros 300 garrapescaires, yera uno d’os pocos puestos de montaña, e de Aragón, en os que os garrapescaires criaban. Cuan a empresa d’as truitas tancó e as aus se quedón sin minchador se’n fuen indo. Iste sabado no’n bide ni un gallo, e tasamén tres garrapescaires.

Como diz La Fontaine “Un día, sobre as suyas luengas garras, iba, asabelo do, o garrapescaire de luengo bieco, probisto d’un luengo cuello...” E con ixe ropache campa minchando pexes, ranas, pollos de atras aus acuaticas, cranques, ratas d’augua... de tot o que troba por o río, y cuan sale ta ro mon zorzes, ratas e mesmo cachapos de coniello, amás de cucos u caracols. A penar d’o suyo nombre no lo fa con as garras sino con o bieco. Ye como una estatua que de sopetón baxa ra capeza e mincha, por ixa capazidá suya ye uno d’os animals más periglosos de cullir pues si no paras cuenta te tira un güello ascape.

Siempre me ha cuacato o suyo nombre aragonés, garrapescaire. Ye o más normal – o nombre e o animal - en os semontanos e Monegros. Enta o ueste se queda en pescaire, enta o este en berna(t)pescaire, que ye a denominazión común en oczitán, emplegato tamién en catalán (agró ye o común). En a montaña antis yera una espezie rara, en Grist replegué pescamartín, que s’embolica con l’atra au d’o gremio, o martín pescaire.

Cuenta Carlos Enríquez en o suyo libro d’as aus d’a Zinca Baxa (1) : “Un muchacho alto y desgarbado camina frente al bar del pueblo, un anciano le observa desde el interior, e interrumpe a su compañero que bebe plácidamente un carajillo para decirle, mientras señala con el dedo: Mira, ese ‘zagal’, parece un ‘garrapescaire”. Ye una azezión metaforica, como “garras de garrapescaire” que sirbe ta charrar de mesaches garrosos garrilargos esbargalaus. En Provenza se diz tamién de un garrilargo que “semblo un Guiraud-pescaire”, pareix un garrapescaire. Y en franzés “jambes d’echassier” igual. Echassier ye un sustantibo que achunta as aus garrilargas como “garrapescaires, zigüeñas, grudas e autardas(2). Seguindo con o franzés, o mesache que describe Enríquez ye un “heronnier”, de heron, o garrapescaire.

O prozeso de cambeo cultural e lingüistico que bibimos fa que asobén os nombres se cambien e trafuquen. Se puede sentir “garza marina” ta nombrar a ista espezie, tomando “garza” con o sentiu castellano de garrapescaire, e malfarchando un nombre que en aragonés corresponde a Vanellus vanellus, au acuatica que se fa un aire con a garza u picaraza.

Pero tornemos ta o garrapescaire. Se diz que a esplicazión fázil e clara ye siempre millor que a que chira e rechira por puertos e bals. Asinas un animal que pesca con a garra será un garrapescaire. Tamién Francis Beigbeder en o suyo libro d’os nombres gascons d’as aus (3) piensa que puede ser asinas cuan charra d’os garrapescaires: “Garióu, gairin... D’o gascón: garia (gallina)? Nombran os garrapescaires, os grans echassiers, s’amana tamién a o radical zelta: garr (garra, garrón)...”.

Manimenos pienso que cal analizar a parola dende o cabo antropolochico, talmén asinas pleguemos ta otros puestos. Ye en primeras un problema de tacsonomías, de cómo organizamos os conoximens ta que sigan útils. Cuan surte a nezesidá de nombrar una cosa nueba lo que fan ‘as culturas’ ye cletar o nuebo dato en una mallata en a que bi ha cosas que parixen parellanas por meyo de una metafora. En aragonés de Ayerbe por exemplo clamaban ‘o esturrazo’ a o tren, porque ixe meyo de tresporte feba como un esturrazo. Como dizen Lakoff & Johnson (4)O nuestro sistema conzeutual ordinario, en terminos d’o cualo pensamos e autuamos, ye alazetalmén de naturaleza metaforica”. Un analís que nos ferá onra ye o que fize en “O mundo bechetal en aragonés: tacsonomía(5) : bi ha 5 rans en os que se organizan os items relazionatos con o mundo bechetal, dende un ran 0 que se podreba concretar con a parola “mon”, enta o 4 en o que ban parolas como "manzanera montesina", pasando por 1 “matas/árbols”, 2 “árbols” e 3 “manzanera”, con o criterio alazetal de “resistenzia a o (nuestro) paso”, e dintro d’as metaforas ontolochicas que definen Lakoff & Johnson: “as esperienzias con obxetos fisicos (más que más os nuestros cuerpos) proporzionan o alazet ta una bariedá prou ampla de metaforas ontolochicas...”. No ye o mesmo caso que en os animals pues a relazión fisica ye diferén que con o meyo bechetal, pero sí que bi ha un ran equibalén a o 4, como en “lupo zerbal”, que ye una mena de “lupo”, “lupo” una mena de “bicho u animal montesino”, que ye una de “bicho” u “animal”...

Por un regular, a segunda parti u parola d’os denominadors d’o ran debandito, que podemos clamar “ran compuesto”, ye un adxetibo e a primera un nombre. Asinas, pescaire e garra. O sustantibo por un regular fa referenzia a o arquetipo arredol d’o cualo se farcha a categoría: “lupo”, “zistra”, “alica”... asobén bi ha categorías amagatas, cualo arquetipo no se repite en os nombres, como “gurrión” ta paxaro u “craba” ta espezies como a craba, bucardo, sarrio e cuerzo (cualas crías se claman “crabitos”). O adxetibo lo que fa ye concretar una cualidá propia d’a espezie dintro de ixa categoría. A rata freixera ye una rata que bibe en os fraxins, u asinas la beden en bels puestos. A begatas o adxetibo ye bien subxetibo: o “gurrión catalán” ye como o normal pero más malo, "catalán"... u asinas lo beden e cualifican. En o nuestro caso charrárbanos de una “garra” que pesca, porque as “garras” normals no pescan u no pescan tanto.

Cal mirar pues o primero cual ye a colla en a que se gosaba ficar a o garrapescaire, pues “garra” no nos aduya brenca. En a nomenclatura zientifica – Ardea cinerea – ye chustamén o arquetipo d’as ardeidas, garrapescaires, pescairez, abetoros e o abetoret. No siempre fue asinas, cuan Linneo dixa farchau o sistema binomial en o sieglo XVIII “Ardea” feba una colla con as zigüeñas (Ardea ciconia, A. nigra), os garrapescaires (A. garzetta, A. cinerea...) u a gruda (Ardea grus). A parola franzesa debandita “echassier”, deribata de bequille, gayata, ya hemos dito que chunta a “garrapescaires, zigüeñas, grudas e autardas”, animals meyanos de largas garras. Pasa en bellas luengas más, asinas en escozés o nombre ye “corra” que da: corra-bhan (zigüeña), corra-ghritheach (garrapescaire), corra-ghrian (abetoro) e corra-mhonaidh (gruda).

Indo más adebán, bi ha dos aus de ixas collas que gosan compartir nombre u radiz, o garrapescaire e a gruda. Kukku en a drabiniana luenga kannada, kuruku en tamil, grano en (proto)drabiniano... As dos espezies con una buena carga simbolica. A gruda como as golondrinas marca a primabera en muitas culturas , amás se mincha. O garrapescaire ha otras connotazions, famosa ye a suya imachen en a cultura echipzia. No se mincha. A gruda chenta yerbas, lulos, cucos e bel zorz u paxaret, pero no ye pescataira. Manimenos as dos espezies yeran coto d’a nobleza meyebal afizionata en as artes d’a zetrería. Eba falcons de grudas (faucon gruier) e de garrapescaires (faucon heronnier), encara que podeban fer-se serbir ta ras dos espezies.

En gascón, como en o resto de oczitán, o nombre que prezede a pescaire puede ser un nombre propio: Bernard, Laurent, Guilhem, Janot /Yanot u Guiraud. Autors bi ha que refieren istos nombres a biellas mitolochías encarnatas por a espezie. Asinas, J.M. González cuan analiza o “martín pescador” en “Martín, genio mítico popular” (1959) nombra as chanas e chanos, os janus latins (Fuenchanina, as xanas astures...) a os que remera o Janot gascón. Atros prefieren esplicazions más comuns, como Charles Galtier (6) : “O fundamén de istos nombres se nos escapa. Talmén Bernard probienga d’o abitat de istos paxaros, as pauls, que se claman Bernatas. Guiraud puede benir d’o probenzal Gueira, guetter, aguaitar, os garrapescaires dreitos sobre as suyas largas garras parixen aguaitar a redolada. Laurent podreba ser una alterazión de lou Erioun, o garrapescaire.” En Piamontés pasa igual con "Giacu d’ava" – Chaime d’augua -, atro nombre propio. O caso ye que en gascón bi ha nombres que se fan un aire de familia con a nuestra “garra”, asinas "gariòu", "gairin", "garge" o "gal pescaire" d’os que ya se’n ha charrato. A istos s’amanan radizes nominals e nombres d’a gruda: como o "gueren" indoeuropeo (a segunda ‘e’ relaxata , como en fízenos), "garan" bretón, cornico u gallois, "corr" irlandés, "karke" uralico, "garña" letón... que dan en anglés "crane", por exemplo. Cristian Longo Viejo, charrando d’a parola castellana ‘garza’ diz (7) : “Corominas e Pascual (1980-1983) consideran que a parola garza ye propia d’o castellano e o portugués e o suyo orixen ye inzierto. Azeutan como ipotesis más plausible o alazet prerromano, zeltico u prezeltico *KARRIA, ya que esisten un buen lumero de nombres de aus parexitos en bellas luengas indoeuropeas d’a familia zeltica e de otras (...) No tienen dudas istos autors que o ispano prerromano *KARKIA “garza”, pertenexe a ista ampla familia indoeuropea”. E de karria dica garra, pasando por gariòu, gairin, garge o gal no ba guaire.

Gruda con a piedra en a garra:
simbolo d'a guaita

Yo pienso que o nombre ‘garra’ referiba a un arquetipo d’a colla que ye bien posible fuese a gruda más que o garrapescaire, de rebés de como pasa agora, e que ixa garra puede ser bien una eboluzión natural u más bien un esbarize semantico enta a carauteristica más beyible de istos animals, as garras. A gruda como arquetipo porque o adxetibo pescaire premite deseparar as dos espezies, e le’n pertoca a ra que no ye arquetipica. No he trobato dengún decumento antigo en o que salga a parola garrapescaire, pero sí un debuxo d’o año 1007 bien ilustratibo. Ye de l’auta de consagrazión d’a ilesia de Raluy, con o bispe de Ribagorza Aimerico e seguntes bel autor obra d’o que bel año dimpués serba o suyo suzesor, Borrell.
Gruda garrapescaira de Raluy. Año 1007
L’Au debuxata ye una gruda, a suya imachen ye fázil estase copiata d’a que gosaba fer-se con una gruda que leba una piedra en una garra, señal de aguaite pues se deziba que cuan as collas de grudas duermen una leba a piedra ta estar despierta e parar cuenta d’os periglos. Dende ixe mito o “pai” d’a ilesia Ambrosio emplegó a imachen d’a gruda aguaitadera como metafora de a fe en dios como proteuzión cuentra o pecato e o diaple, d’a cayita d’a piedra con as campanas d’a ilesia que claman a os feligreses e d’aduya a os débils. Pero Borrell pasó d’a piedra e metió una buena truita, debuxó un “garrapescaire” bien bonico, de ixos que en aquers tiempos d’o periodo calido meyebal camparban por a Isabena. O debuxo resume tot o dito dica agora, o nuestro garrapescaire ye una gruda pescaira que pesca con a garra, u asinas lo bidon, cualificón e clasificón.

PD. A gruda en o mito aguaita, ta Galtier os nombres gascons pueden benir de gueira, guetter en franzés (guaitier en o s. XI) aguaitar, parola que biene d’o franzico ºwahtôn, e que da en anglés To Watch e To Wake, en alemán, Wache – a guardia - e Wacht, y en aragonés aguaitar e guaita, polizía (a polizía local de Zaragoza fa bels sieglos).

(1) Enríquez Martín, Carlos (1996) Aves del Bajo Cinca. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza.
(2) Le Petit Robert. Dictionnaire de la Langue Française (2002) Dictionnaires Le Robert, Paris.
(3) Beigbeder, Francis (1986) Ausèths. Per Noste / Nosauts de Bigòrra. Biarn.
(4) Lakoff, George & Johnson, Mark (2009) Metáforas de la vida cotidiana (8ª ed.) Ed. Catedra. Pinto.
(5) Vidaller Tricas, Rafel (2005) "O mundo bechetal en aragonés: tacsonomía” en Alazet lº 17 pp. 215-237. Se puede baxar dende: http://casaaflor.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html
(6) Galtier, Charles (2006) Les Oiseaux de Provence dans le savoir populaire. Librairie Contemporaione. Montfaucon.
(7) Longo Viejo, Cristian (2012) Etnotoponimia de las tierras situadas entre las rías d’Avilés y d’Aboño. Tesis doctoral. Dto de Filología Española, Universidad de Oviedo. Uvieu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario