Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

30 ene 2016

A tiña fambrosa
Dizen que fa cuasi doze mil años prenzipió l’Olozeno, yo no soi tan biello asinas que no pude ir ta ra inaugurazión, una pena pues seguro que estió bien. Fa como bente mil años o fredo prenzipió a reblar e l’orache se fue templando dica que pleguemos a o periodo presén de clima templato en o que lebamos 11.800 años chustos, seguntes diz a wikipedia. Templato pa os de casa nuestra, a os inuit de fa tres chenerazions no pienso que se les fese mica ixa ideya, ni a os tuareg estuque tampó. 

O cabo d'año d’os 11.800 años chustos no lo emos aprobeitato pa fer una buena fiesta, otra ocasión perdita. A calendata me recuerda á o Libro d’os Emperadors, a traduzión herediana de cabo d’o siego XIV en o que mete que fue feita en o año 6.626 d’a creyazión d’o mundo. U a wikipedia u Bernardo de Chaca, o copista d’Heredia, eban mercato a suyas achendas en bel bazar chino fulero pues as cuentas no cuadran.

O clima dende allora ha tenito de tot, con periodos más calidos, como en os cuatre primers sieglos d’a nuestra era, u en o tiempo en que os estilos romanico e gotico marcaban as costruzions en Europa, entre os sieglos dezeno e catorzeno. Tiempos en os que as zepas produxiban buenos bins en a montaña altoaragonesa, y dende os cualos toponimos como as biñas, biñals, maigualas, mallualas... nos recuerdan que no caleba baxar ta o Semontano a buscar o bin. Tot torna e ayer mesmo pude tastar os primers blancos e tintos feitos en Barbenuta dende asabelo cuántos dezenios u sieglos.

A partir d’o sieglo XIV tocó una baxata d’as temperaturas que duró dica o XIX con masimos meyatos os sieglos XVII, XVIII e XIX. Iste zaguero ye o que debuxaron e pintaron os perineistas primers, obras que güei nos fan soñar con mons fartos de nieus e glaziars. O primer empentón debandito fue o que acotoló as biñas en a montaña meya, un acotole que describió Ignacio de Asso en a suya Historia de la Economía Política de Aragón (1798):


La causa principal de haberse abandonado el cultivo de las viñas (en a partida de Chaca) es en mi concepto la desapacibilidad del clima, que ha ido sucesivamente en aumento, y ha deteriorado la calidad del fruto, en términos de ser inútil para el vino...


Agora a calentura terrestre parixe que ye cosa d’a nuestra espezie, se charra d’a era Antropozena, e muitos espezialistas luitan por qui d’entre ellos mete a calendata chusta en a que ha prenzipiato o periodo: o día que chitón as bombas en Hiroshima, o día en marchó a maquina de bapor... cadagún seguntes o suyo parixer. 

Pa yo ixe día fue o inte en que prenzipió a Neolitico, a metá de l’Olozeno si fa u no fa, cuan se pretó fuego a ras selbas, cuan as articas e as güellas debuxón o clamato paisache antropico. Milenios de cheras, astrals, aladros, lugars, camins han acotolato en as montañas selbas de caxicos, fabos, abez, tremoletas, salzeras, urmos u pins, selbas  d’as que tasamén quedaba o recuerdo fa un ziento d’años. 

Cuan charramos d’a eboluzión d’os paisaches prenzipamos con periodos de millons e millos de años que podemos resumir en bel par de parrafos pa, seguntes nos amanamos a os nuestros días, ir trestallando o tiempo en trozes cada begata más chicoz. Por ixo podemos discutir si o Antropozeno prenzipió fa sesanta y dos años, tres meses, güeito días, doze oras e trenta y seis menutos u a bespra. 

O caso ye que os nuestros tartagüelos eban problemas pa trobar un enzendallo que chitar en o fogaril, pa calentar-sen una mica en o cabo d’o zaguer empentón fredo, eban pelato a montaña como a un burro mal esquirato. Dimpués manimenos bel iluminato parió a ideya mitica de que si os Perineus se’n han conserbato ye grazias a o buen fer d’os nuestros debantapasatos.

Plegó o sieglo benteno, a industrializazión, as obras idroeleutricas e tot ixo que ya conoxemos cuasi de primera man. O Estato, por autiba e por pasiba fizo blincar a ra chen d’istos mons; feban falta como man d’obra en as ziudaz e o país teneba a sagrata funzión de plenar-se d’entibos con os que regar a Tierra Plana e fer luz. Pa ixo yera combenién que as costeras despullatas de arbols tornasen a cubillar selbas que aguantasen a tierra antis de que se colmatasen os entibos.

Entremistanto pasó a “cruzada nazional”, entre a oligarquía, a ilesia catolica e os militars dezidión acotolar a manchanza igualitaria que emporcaba a soziedá. Mesos en fosilamientos se lebón por debán u espachón a tot aquel d’o que se pensase podese pensar por libre. Un glorioso antezedén d’o Pol Pot u d’a reboluzión cultural china en o que, ixo si, cada muerto yera santificato por a gracia de dios.

D’ixos bardos resultón bellas escuelas de incheniers manullatas más que más con estilo nepotista entre inútils, os que eban quedato d’a porga faxista. Inútils que tasamén sabeban mandar plantar pins, igual daba que en puestos en os que efeutibamen a tierra no aguantase más que árbols colonizadors de ixa raza, u que ese que lebar-se por debán caxicars u fabosas. O mesmo caso cuan tocaba – e toca – picar madera. Igual se tiene que en sacando os pins se quede o terreno sin solero fértil u que ixas pinadas sigan un estadio enta una selba climazica más estable e menos cremadera. A custión, como deziba un incheniero fa años ye “que no paren las máquinas”. Una politica, antiparte, que fa as delizias de muitos alcaldes d’os que defienden que o Perineu ye polito por o buen quefer d’os suyos debampasatos.

Plegamos asinas ta iste ibierno que se han minchato os zorzes, ixo que siempre s’eba dito que no podeba pasar, con un pasaiche en o que se troban muitas pinadas repoblatas pardas, como muertas, con as punchas minchatas por a tiña d’os pins. Tiña que durante tot o ibierno se troba fendo prozesións pa disgusto de cans e chens alerchicas. E, con a mesma lochica que se diz que as selbas son puercas confundindo una fase de costruzión d’a selba con a limpieza de casa nuestra, bi ha qui creye nezesario chitar bereno p’acotolar a monstrugosa tiña d’os pins.

A tiña ye uno d’os pocos bichos capazes de minchar pinarra, fazilitando a suya descomposizión en o solero. A pinarra se desintegra mal e fazilita o fuego; dixerita por a tiña tiene una buena parti de nitroxeno, más umedá e se desfá con fazilidá, ye como cambear estopa por abono. O fuego ye un prozeso natural d’a selba mediterránia, o malo ye que hemos creyato un paisache anormalmén pleno de pins en do teneba que aber un mosaico de selbas entre as que destaca o caxicar, de suelos muito más ricos e menos inflamables. Ye o resultato istorico de milenios de deforestazión, firme despoblazión rezién, creximiento consecuén e natural de pinadas por colonizazión de soleros pobres, e plantazión / promozión irrazional d’istas mesmas coniferas a cargo de teunicos mal formatos e poblazión local desinformata.

Dende o angle etimolochico, tiña u teña bienen d’o latín tinea e son espresión común en as luengas romanicas con un par d’azezions chenerals, as que fan referenzia a o cuco e as que refieren a enfermedá d’os tiñosos. En aragonés se decumenta a o menos dende o sieglo XIV. En muitismas luengas modernas o nombre común d’a tiña d’os pins (Thaumetopoea pytiocampa Den. & Schiff.) se relaziona con o costumbre d’os cucos d'ir en ringlera. Linneo en o s. XVIII clama Phalaena processionaria a una espezie d’o mesmo chenero pero propia d’os caxicos. Dende ixe sieglo o nombre de “prozesionaria” se fa común en cuasi todas as luengas modernas. Y dende allora tamién bi ha autors que defienden que ista tiña “luen de perchudicar-nos, fustía chobillos de seda que poderba fer-nos onra”. Pasatos dos sieglos encara no se conoxe que s’aiga aprobeitato a suya seda.

En Teruel, fa tiempo, ascuité o nombre de sírganos pa os cucos d’a tiña. A esplicazión yera que ban en sirga, en ringlera. Sírganos ye plural, tiña ye chenerico, como ratilla, nombra a o conchunto d’os cucos.

Tiña ibernal en iste ibierno esmortezito; dintro de pocos días a Candelera, plore u no plore, sentenziará “l’ibierno fora”. O sol ba ganando, os onsos saldrán d’a onsera, si se’n han meso, e os pins, a bonico, irán sacando punchas nuebas pa bestir-sen de berde.