Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

14 jun 2014

Os usons s'han afuxinau
As tascas fa días que son berdas y plenas de flors, os boticos pintan de amariello os patros con os suyos perolez, asinas los claman por Chistau, mirando t’abaxo. Sin dembargo, e a penar d’o que me contón por Sobremón, bi ha boticos pero ni sisons ni sisetas. As sisoneras, usoneras u muxardoneras se beyen dende luen. Zerclos de berde fosco entre a yerba berda biba d’a primabera, pero cuan bas t’allá no trobas sisons, usons u muxardons, están aflamatos. U como me deziba iste maitín Pili Casas en Chaca, os usons s’han afuchinau; a fuxina, aire recalentau que ha bufau istas semanas, ha acotolato ros frongos.

Abril se’n fue sin plebia en o suyo cabo, mayo estió secatibo as primeras semanas, con aire, y ta cuan quiso pleber ya yeran as fongueras ixecas. Chunio ha prenzipiato con tronatas de poca augua, calorinas e aire. Pa días minchamos muxardinas, a no ser que s’apañe o berano e ta chulio repleguemos bella mosta, como as d’a foto, d’o 22 de chulio d’o zaguer año.

M’alcuerdo de cuan plegué ta Benás a triballar, ta cabo curso de mil nueuzientos güeitanta e güeito. Nos quedemos en una fonda en a que todas as nueis, dimpués d’o caldo e a ensalada, nos serbiban una tortiella muixardinas. Yera y ye un recurso fázil de conseguir que igual sirbe ta una tortiella que t’acotraziar un guiso. Ta guisos manimenos a chen suele preferir os muxardons a ras muxardinas.

Sisetas, muxardinas, mataparians
Babi, gran ansotano, cozinero e barman, siempre me charraba cómo as usoneras yeran un secreto que pasaba de lolos a nietos, sin parar cuenta en os fillos. Eugenia parellano, o suyo lolo iba a uscar usons por ixa bal suya con o choben, no pas con os fillos. Agora, con a delera d’os bascos e os GPS no bi ha secreto que balga, o que más chufla, capador.

Como ye costumbre en ista luenga nuestra, bi ha dos collas de sinonimos ta clamar a os usons, de nombre zientifico Calocybe gambosa: Muxardón e Usón (Isón, sisón). Muxardón ye más cheneral. Anque propio de Sobrarbe e Ribagorza e os suyos semontanos, se puede trobar en Canfrán, a bal de l’Ebro como “bojardones” e dillá por toda Europa. Usón, isón e sisón s’emplegan en o Biello Aragón, o familiar ebidén ye "ziza", parabra basca que sirbe ta frongo, ye chenerica, como perretxiko. Un detalle ta parar cuenta ye que se gosa emplegar a parabra en plural: usons, isons, sisons, muxardons (“pa los riñones, caldo bojardones” seguntes o refrán).

Chunto a o sisón pero más chica sale a siseta, tamién en marrosas berdas escuras, clamatas sisateras u muixardineras. Roldes que beluno diz son feitos por as broxas e ta otros son a causa de un rayo cayito en ixe punto d'a tasca.  Os suyos fruitos se conoxen como sisetas en bels lugars d’o Tierra Biescas e muixardinas en Sobrarbe, Ribagorza e Semontano. Quiere dezir isto que se clasifica como un usón chico, que lo ye, anque tiene una coda arguellata en cuentas de tronchuda como o sisón. O nombre zientifico ye Marasmius oreades. En a parti norozidental no les fan guaire caso – agora -, pero en a oriental pueden ser más importáns que os muxardons. Asinas, Ballarín Cornel en o suyo dizionario (1978), nombra a “moixardina” pero no ro muixardón. A frase qu’emplega como exemplo se repite asobén en otros bocabularios: “La tortilla de moixardines ye mol buena”. Chesús de Mostolay (2007) sobre o lesico d’o Semontano Balbastro diz “muchardinas: son muy apreciadas por toda la parte alta de la comarca las tortillas con esta deliciosa seta”. Del “muchardón” no diz más que o suyos nombres equibalens. Chusto al rebés pasa con o dizionario cheso de Pepe Lera (2004), de usón diz que ye “seta comestible muy apreciada”, pero ta ra muxardina da o nombre castellano de “senderuela”, anque tamién reculle en otra parti “carrereta” e “carrilera” ta una “especie de seta comestible”. Carrereta ye o nombre d’a muxardina en a Plana Uesca, carrerilla la tiengo sentida en Chaca, en do me han dito que no le fan aprezio. O mesmo pasa en o libro de Pérez Berdusán sobre Fago (2010), con un amplo parrafo ta os usons, pero cosa ta ra siseta.

Manimenos, Siño Campo, de Aragüés de lo Puerto, me diz que a él le saben más buenas as fonguetas que os isons, referindo fonguetas como nombre d'a ozidental bal suya ta ras muxardinas. Embolique meyano, normal en ista demba d'os frongos, pues fongueta en Echo u Fago ye Macrolepiota procera, "seta comestible esbelta y grande" como a define Pepe Lera (2004), e más enta o sur bellas espezies d'o chenero Tricholoma, más que más Tricholoma terreum. En bel lugar afinan más clamando a ista zaguera fongueta de pino. Le saben buenas pero son "moniosas" de replegar, remerando-me que cal fer-lo con estixeras, no con naballa, como yo eba aprendiu por as montañas de Benás.

Como ye debandito, muxardons, muxardinas e güegos ban asobén en o mesmo plato. En Gascuña o lunes de Pascua se’n ban ta ro mon y se minchan a “pâquette”, una tortiella de muxardons (“mousseroû”). Satué Sanroman (1991) de Sobrepuerto repite o mesmo exemplo que Mostolay e Ballarín: “Os sisons en  tortilla, son mu güenos”, pero no ye claro si charra de sisons u de sisetas pues diz que os sisons son frongos mui chicos.

Otro d’os nombres d’a muxardina u siseta, común en o Alto Galligo, que he sentito tamién en as altas Zinco Billas u en bel lugar d'a redolada d'Ayerbe, ye “mataparians” (u "mataparianes"). Un nombre trafucadero, pues en otras redoladas fa referenzia a espezies berenosas u que se tienen como tals. No en ista redolada. Encara nadie m’ha dito o porqué de mataparians, pero a mía esperienzia me fa pensar en as luengas oras que os lolos d’as casas d’a bal de Benás se pasaban escoscando muixardinas, tirando-lis as muitas brozas que se replegan cuan se tallan, amás d’as codas que no se minchan, metendo ficazio en no esmicazar-las, pues parixen de zienmelizera, pa luego ixecar-las. Amás de canso, cuan a fayena ye feita e os fongos ixecos, no quedan en cosa, pareix un triballo en baldes, un mata-parians.

Pero, ta ra primabera Peirot campa – campaba – por istas montañas:

“En Canfrán está Peirot
Más t’aquí Mariadura
Y en Zenarbe ya no masan
Por falta de lebadura”

U dito de otra traza: Cuan l’aldiaga florexe, a fambre crexe. Tiempo en que ya no quedaba muito que minchar d’as cullitas pasatas e de san Martín no n’eba ni alcordanzas. Como me deziban en Piedrafita Chaca iste ibierno: febrero as palomas, marzo a pasa o pedrolé, as losetas... mayo sisons e mataparians. No yeran tiempos ta dixar estar un recurso que aduyaba a tirar a fambre. Ye por ixo que siempre he pensau que, en istas tierras, os fongos importans yeran os de primabera, no tanto os d’agüerro, cuan os repostes son plenos de chenta si l’añada ha ito bien.

Muxardón ye parabra cuala radiz se puede trobar por tot o continén. O “mousseron” franzés que Robert (2002) fa benir de un baxo latín “Mussirio – onis”, amerato con o franco “Mousse” (que en aragonés da molsa). Dende o franzés pareix pasó ta l’anglés “mushroom” (sieglo XV, muxerón). Antiparte, bels autors angleses se’n ban dende a parola franca de molsa enta un orichen prebio chermanico. Bi ha qui piensa que “mussirio” e “mousse” aberban o mesmo orichen. En danés e sueco ye “vårmusseron”, isto ye, frongo de primabera. Bi ha qui tira más adebán y fa benir tot dende o proto-indoeuropeu, pero no he trobato encara un libro fiable que lo esplique.

Boticos y pulsatiellas
 Tanto mushroom como mousseron u ziza son parabras chenericas ta frongo, cal pensar que ta ra categoría de frongos aprobeitables en concreto. Igual como gurrión ye o paxarico más paxarico, o buxo a mata más mata, o muxardón serba o frongo más frongo (minchable, como pasa con "champiñón"). Si asinas ye, se refirma a ideya de que son os frongos de primabera, e de tasca, os que sirbión de recurso primero en a cultura pirenenca, antis que os d’agüerro. Espezies como lo fongo royo u robellón, cuala cullita cheneralizata e nombre benirban en epocas reziens ta istas tierras (“robellón”, no “rebichuelo” ni “fongo royo” que son bien locals). En gascón (Arette, 2005-2009), por exemplo, uno d’os nombres comuns ta ro fongo royo ye “catalán”, menos propio que “baquère” (baquero), pero igual de descritibo.

No por ixo ye fázil estar d’alcuerdo con Pío Font Quer cuan trestalla as culturas en micofilicas e micofobicas e fustía un mapa con puntez seguntes o cualo os ziudadans de Barzelona son os más micofilos, mientres aquí aborrezemos iste recurso. No dixa de ser un enigma cultural (e ambiental). A suya loba d’a “micofilia catalana” (“¿Hasta dónde se extiende la micofilia catalana?”) como contraste d’a “micofobia peninsular” (sic) ye bien peculiar. Gran micofilo, Font Quer ta conseguir saber o grau de “micofobia de la Península Ibérica” propone “un estudio pacienzudo y, sobre todo, visitar las comarcas forestales, preguntar y oir mucho, lo cual , que sepamos, no se ha hecho todavía. Pero, a grandes rasgos, suscribimos la opinión de los Wasson, según la cual, fuera del País Vasco y de Cataluña, toda la Península hay que considerarla micófoba”. Por o que se bei os frongos de tasca, no forestals, no cuentan ta os micofilos. Encara me s’ocurre que talmén ta ser micofilo calga ser burgués, como ta charrar fino u saber beber un bin (por ixo en Lerida bi ha menos puntez que en Barzelona u Salou). Enfín, de tántas se’n sienten...

A cosa ye que os usons s’han afuxinau y as morronglas de Chaca tamién y as sisetas de Sobremón y me tiengo que minchar a tortiella jauta, como os franzeses. Y m'amuelo.


Arette, A. (2205-2009): Nos fleurs d’Aquitaine dans la lengue la socellerie et la médicine Gasconnes. Monein, Ed. Pyremonde / Princi Ne
Ballarín Cornel, Á. (1978): Diccionario del Benasqués. Zaragoza, Talleres gráficos La Editorial.
Font Quer, P. (1987, 10ª ed.): Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. Barcelona, Ed. Labor.

Lera, J. (2004): Aplego. Dicionario de resistencia y Gramátia sobre lo Cheso (fabla altoaragonesa). Barcelona, edizión de l’autor.

Mostolay, Ch. de (2007): El aragonés en el Somontano de Barbastro. Zaragoza, Aneto Publicaciones.

Pérez Berbusán, Abel (2010): Bordaleros, Axadiellos y Esgarrabarzas. Tradición Agrícola en Fago. Zaragoza, Conzello de Fago.

Robert, P. (2002): Le nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert.

Satué Sanromán, J.M. (1991) Vocabulario de Sobrepuerto. Uesca, I.E.A.