Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

13 ago 2012

Izarbe, a cholibeta e a reyalidá

Me clama Miguel dende Tramacastiella, una pedregada ha esparau un niedo de cholibetas. A suya filla Izarbe ha trobato una biba e atra muerta, a o canto d’a casa suya, baxo una marrosa de caxicos. Cubillan a ra superbibién con muito mimo dica que plego t'astí e a replego. Charraba de niedo, pero en o caso d'as cholibetas, como en as demás aus nueiturnas, charrar de niedo ye una mica desaxerau, aprobeitan foratos en arbols u parez pero, como gosa pasar entre as aus nueiturnas, no fan un ‘niedo’ como cal, e asinas pasa luego, que s'estalapizan parete u trallo abaxo.

Astí, por o solero, o más fázil yera que rematase en o garganchón de bel mixino, lo baxemos pues enta La Alfranca, que ye o puesto en do se fan cargo de istos azidens.

A cholibeta ye un au más u menos común en Aragón, encara que no gosa trobar-se en os Perineus por denzima d'os mil metros de altitú. En o Atlas de aus d'Aragón diz que se'n han trobato dica os 1.200 m. Iste que salbó Izarbe, manimenos, criaba a 1.240 m. Un buen dato que me remera o bobón que nos pasó bolando por denzima en o puerto de Chaca, a 2160 m, fa bel par de semanas.

En a foto no se bei porque ye una cría, pero o más carauteristico de iste bobonet son dos 'orellas' que le salen t'alto, en a capeza. Y encara más que as orellas, o suyo canto, un 'quiuc' acuto que resuena en as nueis de muitos paisaches aragoneses. O suyo nombre zientifico, Otus scops, se gosa esplicar por un otus que dende o griego pasa a o latín e que define as orellas debanditas. Scops ye cosa de Aristoteles, e a yo me remera una onomatopeya d'o suyo canto. En aragonés tenemos 'clluc' en Benás, 'cluc' chistabín, tamién onomatopeyicos, u 'tudo' semontanés (tud!), semellán a o 'tudan/tutan' gascón. E aquí biene a custión d'a reyalidá: fendo encuestas en Samianigo, fa tiempo, me trobé que a chen identificaba o suyo canto con o de un zapo e no con a cholibeta. En gascón, chustamén, 'tudan' e 'chot' sirben ta dos espezies bien diferens; a cholibeta e un zapo chicote - Pelobates cultripes - con o que comparten o suyo amor por a luna, presenzia estibal e canto. Ye paradoxico que, por ser un zapet d'a nuei, siga chustamén chenta de cholibas e muchuelos.

Atros nombres aragoneses refuerzan ista reyalidá confusa. Son aus nueiturnas, que no gosan beyer-sen, e os nombres de cada espezie d'a colla sirben ta una e ta otras sin deseparazión clara. Asinas pareix que pasaba en griego, en latín e pasa en as luengas modernas. Trobamos sinonimos como 'chut', 'crabero' 'craberet', 'choliba' u 'oliba', que por un regular fan referenzia a Strix aluco (crabero), Asio otus (craberet), u Tyto alba (choliba, chuta), En gascón o más normal ye clamar a ra cholibeta como 'chot/choc/chota", asinas mesmo en catalán, parexito en piamontés e corso. ¿A etimolochía? talmén atra onomatopeya. Como curiosidá, en a mía casa, Tyto alba yera 'choliba' ta ra mía mai, 'chuta' ta ro mío pai.

Se puede embolicar más isto d'os nombres. Bi ha una choliba sudamericana, una choliba neotropical cualo nombre zientifico ye Megascops choliba, isto ye, 'gran-cholibeta choliba', u siga, choliba si más. A denominazión fue cosa de Louis Jean Pierre Vieillot, en mil güeitozientos dezisiete. Una ocurrenzia que le bino de leyer a o primer autor que la eba descrito, o semontanés Félix de Azara. En o suyo libro "Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paragüay y rio de la Plata. Tomo I" (1802), escribe: "De la chóliba. Ya dixe que los Guaranis llamaban Urucureá y los Españoles Mochuelo à este páxaro y el precedente, y que como no son Mochuelos de los de España, dí al anterior el nombre güaraní. Al presente aplico el de Chóliba, porque así llamaban en mi pais siendo yo muchacho à un páxaro de la familia, que segun quiero acordarme era muy cercano a este". O nombre propuesto en castellano ye 'autillo chóliba'. Pa qué quiers más.

(Publicato en Fuellas lº 210-211, chulio-otubre 2012 Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca, planas 22-23)

4 ago 2012

De Arnica e Arnicas


A arnica ye una flor que crexe en os Perineus en o piso subalpino, en tascas u zerclos ubiertos de pinadas negras, ye rara. Me refiero a ra mata que ha de nombre zientifico Arnica montana porque, si preguntaz por os lugars á chen que sepa de istas cosas, en toz tos dirán que astí tienen arnica. José Pardo Sastrón (1895) ya escribiba en un articlo tetulato Arnica de Aragón: "Tasamén bi ha mata medizinal más frecuente que o Arnica, en Aragón, a lo menos, ista ye a opinión normal entre o bulgo. Preguntaz por ella a ras chens que se ocupan bella cosa de yerbas, y encara a bels profesors, e toz por un regle acordes tos dirán: Sí; ixa mata se cría aquí, en o nuestro mon, en tal campo u en tal mon le'n he bisto siempre cullir a o farmazeutico tal u cual. Remero que ferá bels sesenta años me l'amostrón en un marguinazo, no luen d'o mío lugar (Torrezilla d'Alcañiz).: Aquí tiens, me deziba un profesor zrujano, a famosa Arnica u Tabaco de montaña; o farmazeutico D. Fulano, me l'amostró ya fa muitos años..." u siga, que en o sieglo XIX yera asabelo famosa. En o  Alto Aragón bella dozena de matas se nombran, y emplegan, como arnicas, e asinas pasa en o resto de Europa.

Ye fázil confundir-las. Más de uno, si la conoxe, pensará que a foto d'alto no ye de Arnica montana, pues as brauteas - as fuelletas que se beyen a metá trallo, no crexen a o mesmo ran, como corresponde, pero ye una de ixas eszeuzions que ha a naturaleza. En o cobaxo de iste charrazo he meso una 'arnica' de Yesero, en ista caso d'a espezie Senecio doronicum.

Ye curioso que o nombre de arnica siga cuasi unibersal, se clama asinas en as luengas de Eurorasia - a suya aria de distribuzión -, dende o portugués dica o chaponés u o coriano, pasando por o ruso, persa, turco, urdo, alemán, anglés, italiano... quemisió. Me pensaba yo, por ixo, que yera parola biella de biello sustrato y emplego igual de unibersal, pero pareix que no. A farmacopía clasica no diz cosa d'ella, cal asperar seguntes se gosa leyer a Matthaeus, en o sieglo XIV que charra de 'arnich'. Matthilolus, en o sieglo XVI, rilata que cura os moratons de trucos e cayitas e dimpués, con trafuques entre os autuals cheners Arnica e Alisma, dica o sieglo XX. Como curiosidá, Hildegarde de Bingen, en o sieglo XII, diz que «Cuan un ombre e una muller son enamoratos, si beluno mete arnica sobre a piel de una de istas presonas, cuan a arnica se seca se tornan locos de amor dica perder o esmo». Nadie dimpués ha dito cosa sobre ista facultá.

Fue en o sieglo XVIII cuan a arnica se fizo famosa como remeyo, cuan se 'descubrió', y cal pensar que ye en ixe sieglo cuan o suyo nombre s'esparde por todas as luengas conoxitas. Por lo que se bei, a suya fama sobrepuyó a ra que teneba o pericón (Hipericum spp.). Dizen que o suyo orixen ye en ptarmica, 'que fa estornudar', dende o griego (encara que en griego no se clama ni ptarmica ni arnica), pues tamién s'emplegó, en polbo, ta fer estornudar. En bellas luengas han parolas que fan referenzia a iste uso. Tamién se fizo serbir como tabaco, atro costumbre moderno, trayito dende America, asinas,tabaco montesino, de montaña, des Vosgues, des Alpes... son nombres comuns en Europa. Tamién 'plantaina d'os Alpes', en franzés, de seguro que un neolochismo (biello) fruito d'o debandito trafuque con Alisma. O alemán "matalupos"  s'alparta de iste bayo: A trazas de sol d'a flor la meten en relazión con o mito d'o lupo Fenrir u Fenris que mira d'acotolar tot lo que aiga de solar ta espardir a guambra.

Bueno, o caso ye que tanta fama tenió que dende allora dica agora ye normal a suya cullita. En muitos países d'Europa ye regulata u betata a suya replega, manimenos se gosa considerar que isto no ye asinas en o nuestro estato. Pero no ye berdá, en o BOE d'o 19 de chulio de 1953 - ya ha plebito - aparixe una Orden por la que "se fijan las especies medicinales protegidas": Arnica, Arraclán, Efedras, Chanzana e Belladona. Que se sepa pues.

Y antis de fer-se tan conoxita ¿tendreba atro nombre en aragonés? ¿tendreba nombre? Asabelo, ye o que tienen as culturas, que cambean, día par d'otro, se fan, refan, se farchan, ameran, se fan notorias u dixan de distinguir-sen... remato con una foto que fize la otro día de una arnica de Yesero, a 2000 m. de altitú. Como ye debandito, ye Senecio doronicum.