Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

19 mar 2013

Brioletas en a pasa o pedrolé

  

Brioleta amariella Viola biflora,
flor boreoalpina
 Fa bel par de semanas o tiempo amolló e surtión as primeras floretas de l’añada en os cobaxos d’a montaña, como as cuculetas u as patas de caballo, pero tornó a nebar, pleber e fer fredo y o mon s’aturó, se metió a ibernar una mica más asperando días más solaners. Agora una d’as pocas flors que pueden trobar-se son as brioletas, como istas d’a espezie Viola alba d’a foto. Bi n’ha asabelas de espezies de brioleta, bueno asabelas no, en o Alto Aragón bella bentena, as más de color brioleta, pues color e flor son a mesma cosa. Bi n’ha tamién de amariellas e blancas.

Viola alba, a d’a foto, ye bien espardita por o país, asobén amán de caxicos u en espuendas e marguinazos, como ista, en o barranco Arás de Biescas; baxaba con una buena tamborinada d’augua, entre a que plebe e a nieu que se desfá. Alto se bei a o mosen, ixe cantal enzima una chaminera tierra, que fa bels años se quedó sin a suya casera, espaldata; no cal preocupar-se, dezaga d’el ye crexendo una nueba casera. Os pijaitos rebaltizón a o cura e a casera como “las señoritas de Arás”, menuda sanselada, pero muito más fina, ya pué quedar...

A ras brioletas les fa goi chuntar-sen e fer fillos bordes, como a os mosens d’os charrazos, ye por ixo que os botanicos ban como cagallón por zequia pues asobén no bi ha trazas de saber de qué espezie son, a suya tacsonomía ye embolicata. A os bordes de Viola alba e Viola hirta los claman Viola x adulterina, paraz cuenta d’o fartos que son. A os d’os mosens e as caseras les ne deziban sobrinos... Una brioleta que no ye fázil que s’achunte con denguna otra ye Viola diversifolia, a mía preferita. No más se conoxe en metá d’os Perineus, entre os 2250 e os 3050m. en pantas de gleras de losa u gleras finas buralencas. Siempre m’alcuerdo d’as d’a Serra Negra de Sarllé, en os solanos d’es Pacs, a Pala Lorruegos e Ardonés, solas en metá d’aquellas loseras foscas.

Viola diversifolia
 Tamién o chardín de casa nuestra istos días lo tenemos preto de otras brioletas, d'a espezie Viola riviniana. Fa chitos por debaxo tierra que se ban espardindo e cuan plega a primabera fa goi beyer-los fartos de floretas. En os tiestos ban chitando as matas de pensamientos, brioletas de chardín de petalos grans, más tardanas que as montesinas, por o que encara les quedan bellas semanas ta florexer.Viola riviniana
Brioleta deriba d’o franzés violette, e iste d’o latín viola, que reseña Plinio o Biello. Bi ha autors que s’estiran dica a mitolochía griega, asinas Ionia u Ion, ninfa la una, mesacha la otra que andaban a bueltas con bels dioses clasicos. Ion serba de color brioleta en una luenga preindoeuropeya mediterránia d’a que pasó enta o griego (seguntes Douglas Harper (1) ), de Ion bienen parolas como yodo. As eboluzions dende viola e violette son comuns en muitas luengas d’o continén, d’entre as cualas bi ha dos que adiben una erre e fan “brioleta”: o aragonés e o gascón, como gosa pasar. En gascón trobamos brioulétte, brigoulée, briole, birouléte... ista zaguera se troba tamién en o Perineu nabarro como biruleta, e talmén en o catalán como biroletas. Os glosarios castellanos no han tardau brenca en ficar istas parolas chunto con as aragonesas en o suyo patrimonio (p.e. en Archivos de Flora Ibérica lº 7 d’o real jardín botánico – CSIC).

Más nombres aragoneses ta ista floreta son bioleras, biolas u bioletas. Amás amás, Pardo Sastrón reseña “confesadoras” e concreta “como bienen ta Cuaresma”, una relazión que se troba en bels países más. Alexis ARETTE (2) charra d’o dominche d’as brioletas: “lou dimenyé de las Brioulétes” que “yera en Olorón, o segundo dominche de Cuaresma. Os chobens d’a redolata dixaban de fer penitenzia ta ir a bailar”. As brioletas s’emplegón en rezetas afodisiacas y en muitas atras debito a ra suya olor. En enolochía uno d’os aromas florals d’os bins chobens, o que corresponde con as brioletas, se conoxe como “ionona”, encara que no todas as espezies d’o chenero oloran. Sí lo fa Viola odorata, pero no a clarisca Viola hirta. A primera bi ha qui piensa que ye forana, naturalizata dende l’año d’a picor.
Viola saxatilis

Ixa erre por meyo no ye un fenomeno isolato, se troba tamién en “briolón”, o istrumento mosical emparentato con o bigulín, os dos dende l’oczitán “viola”. En gascón “briuloû”. Y en cambrión, dende o franzés “camion”.

¿E a pasa o pedrolé? Pues ixo, que ya ye. O pedrolé ye o papirroi, pedret, petret, pitarroi parolas todas benitas d’o peito u papo royo d’o paxaret. Pasan cara ta o norte marcando a primabera, beluns se i quedan. Yera costumbre aprobeitar a pasa parando losetas y zepos ta minchar-se ixa miquitina de carne que alzan os pobrez. Ya (cuasi) no se fa, asinas que por suerte istos días os patros se plenan de papirrois, pinchans, engañapastors, albarders, trencapiñons y asabelos cuantos más paxaricos que alegran ista aspera d’a berdor. Si a un caso bella garza como a que cantan os d’a Orquestina: “garza mala, garza mala, que no tiens de corazón, que acotolas, que acotolas a ixe pobre petrichón...” fa gananzia entre que ban parando os suyos niedos.


(1) HARPER, Douglas. http://www.etymonline.com/
(2) ARETTE, Alexis (2009) Nos fleurs d’Aquitaine dans la langue, la sorcellerie et la médecine gasconnes. Editions Pyremonde / Princi Negue. MoneinBrioleta. Trobata de escritoras
aragonesas que se fa en Yesero en o prenzipio d'o estiu
en o que se siente a literatura en aragonés


10 mar 2013

De cuculetas e pans de cuculo


Ista zaguera semana ha plebito por os cobaxos d’a montaña, a nieu se’n ha fuñito y entre o pardo d’a tierra blincan as primeras flors bisteras, as cuculetas. Bisteras porque o berde e discreto chigüerro (Helleborus) fa días que se tiene dreito. En os marguinazos paulencos u en o canto d’os barranquez tamién se beyen as patas de caballo (Tussilago farfara), que atros años ya lebaban un mes florexitas; tiengo que replegar-ne antis de que se pasen, fan buena onra ta salbar tusiqueras como a que tenié a nuei d’o chuebes pasato.

Primula elatior, crexe en as
montañas d'o sur d'Europa
  As cuculetas son flors d’o chenero Primula, as primeras que he bisto por Lasieso son d’a espezie Primula acaulis, en o Sobremón luego se chuntarán con Primula elatior, encara que seguntes o Atlas de Flora d’o Pirineo Aragonés a primera no puya d’os 1420 m. e a segunda no baxa d’os 1600, pero istas güegas en a redolada de Sobremón – Erata se trestucan asobén. Dentro de poco istas partis meyas d’as bals serán plenas de otras cuculetas más comuns, as de Primula veris. Bi ha tres espezies más, farinosa, integrifolia e hirsuta, as tres royiscas en cuentas de amarillencas, pero biben en puestos alters, enrunaus por a nieu pa días. Amás amás, en bel chardín de Aso Sobremón naxerán as cuculetas royas, bariedaz de chardinería de P. acaulis. Astí en tienen de royas, pero en as floristerías en benden de todas as colors.

 Tanto Primula como cuculetas fan referenzia a una mesma ideya, o prenzipio d’a primabera e primabera ye chustamén uno d’os suyos nombres comuns en muitas luengas (primavera, primrose, primevére...) igual como o zientifico Primula veris. Yo he sentito primabera ta ra Hepatica nobilis, chunto con flló de primabera u flor de semana santa. Iste zaguer nombre ye común en bellas luengas como o francoprobenzal, o normando u o franzés (istas dos luengas d'oïl) en sinonimia con cuculo. Asinas Toussaint (1) sobre Primula (e atras) diz que en Normandía ye "coucou (...et) pâquerole, plante qui fleurit vers Pâques, a l'arrivée du coucou", (cuculo e pascualera, mata que florexe arredol d'a Pascua (Semana Santa), cuan plega o cuculo).
Primula veris, eurosiberiana

Cuculetas, cuculos, pan de cuculo, pan cuculo son nombres zentrals referitos a o reloche d’a primabera, o cuculo (Cuculus canorus), “si ta o tres d’abril no canta o cucut, u m’he muerto u m’he perdut” u como me deziban en Botaya “O día de san Benito pasa o cuculo o mar y si no lo pasa se queda dillá” (o 21 de marzo). Ye amás una metáfora prou normal en as luengas europeyas, asinas en franzés, gascón, catalán, en a italiana bal d’Aosta u en o cantón suizo bezino de Valais. Pero no en toz os países as mesmas flors anunzian a primabera a trabiés d’o cuculo. En gascón, Jean Seguy replega cucut ta espezies como Aquilegia, Lychnis, Stachys, Colchicum, Narcissus u Gentiana, flor de cuculo ta Digitalis, erba cucuda ta Narcissus, cucuts dels mals ta Saxifraga u sebo de cucut ta Muscari, as pastoretas que deziba mi mai. En piamontés a bariedá ye parellana, y en o cantón de Valais debandito trobamos Hepatica nobilis e Oxalis amás de Primula, igual que en a Saboya con a que comparten a luenga francoprobenzal u arpitan (arpitan: montañés u más chustamén tasca). Pan de cuculo por a suya parti ye reseñato ta Oxalis e ta Sedum en gascón, ta Hyacintus, Leopoldia e Muscari en piamontés, ta Muscari en italiano, ta Oxalis en franzés, normando (luenga d'oïl), francoprobenzal, catalán u veneto.  
Primula farinosa, dende
Asia enta os Alpes e
bellas montañas
d'o sur de Europa

Linneo, sueco el, baltizó una flor con o mesmo nombre: Lychnis flos-cuculi, por o que trobamos a mesma ideya en Escandinabia y en o sieglo XVIII. Flor de cuculo que en anglés se fa serbir ta Cardamina pratensis, en franzés ta ros compañons (Orchis, Dactylorhiza), en normando ta NarcissusLychnis, en francoprobenzal ta Primula, ezetra. En frazés, amás, coucou bleu ye a Pulmonaria.

En gascón, coucou como Narcissus pseudonarcissus (asinas mesmo en franzés) da o dito "Quan piroca lou coucou, la prima que bèca", cuan espunta a cuculeta, a primabera acucuta, con a mesma ideya. Por aquí Narcissus pseudonarcissus, os boticos, pimpollos u perolez he sentito dezir que marcan o tiempo d’as usoneras, sisoneras u muxardoneras, que tamién han o suyo intrés.
 
Primula hirsuta, endemica d'os Alpes
e d'os Perineus zentrals
 Por a bal de Benás he replegato chocolateras ta Primula veris, por a suya traza e porque as corolas se chupan ta tastar a suya sabor dulza. Lo mesmo me contaban por Yesero en do las claman cascameriendas, más parexito a o escusabrendas, a Merendera pyrenaica. Igual que en Biescas, en do apunté ‘manguitos’ a un informador, en un lugar en o que cuculetas ye parola común. Antiparte, en Samianigo bi ha qui esferenzia Primula veris de P. elatior e P. acaulis, de flors más amplas, y emplegan cuculeta ta ra primera e cuculo ta ras segundas.
 
Cuculetas royas, bariedá de
chardinería de P. acaulis
 En resumen, una mesma ideya se fa serbir ta una mesma reyalidá pero concretando-ne en espezies diferens. Con tot, e como gosa pasar en ista mena de lecsico, se columbra un espazio contino entre o aragonés, o catalán, as luengas de Franzia, o norte de Italia e dillá Rumanía u Anglaterra, que manimenos no pareix dentrar más en o espazio iberico. Talmén siga por manca d’estudios u por alazez culturals pero ye bien intresán. E curioso que iste mapa se faya un aire con o d'a corolochía europeya, con as rechions eurosiberiana e mediterránia, en parti porque muitas espezies d'a flora altoaragonesa son eurosiberianas, y en parti por o que bede ser una casoalidá sin más.(1) TOUSSANT, Abbé (1906) Étude etymologique sur les fleurs normande et parisienne. Bulletin de la Societé des Amis des sciences naturelles de Rouen. Imprimerie Lecerf fils. Rouen.