Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

31 dic 2015

Chordas, chordos e charros
Semanas de calor e sequero con a (curta) duda de si ye episodico u ya semos en o nuebo paisache climatico. Se suposa que as dos. A primera chirada d’as calandras, as trazas de debinar qué tiempo ferá l’año que dentra no ye guaire optimista; si femos caso toca una añada seca e calién. Muitas flors, como no han calendario, bisten as suyas millors ropas anunziando sol e auguas primaberals. Cuculetas, barrabón, chanzanetas, o chasmín d’o chardín que encara no ha dixato de sacar flors dende fa onze meses... como o ibierno no se lo minchan os zorzes á ra fin abrán de reblar e morir. Por o mon buelan bandadas de paxaros de mata en mata aprobeitando que bi ha buena cullita de fruitos, os artos son plenos de manzanetas, os arañons, as senas, os sanguinos, os chinebros, mostallons, buxardos, gabardas, isto ye una fiesta e no cal desaprobeitar-la.

Entre as bandadas de paxaros abundan os charros gabachos (Turdus pilaris), baxatos dende o norte d’Europa a pasar un ibierno más zibilizato. Tamién os charros (Turdus viscivorus) que fan onor a o suyo nombre e plenan a montaña d’o suyo char, char cuan blincan de mata en mata. En ixas collas se beyen asinas mesmo tordas gascas (Turdus iliacus) e sistrons (Turdus philomelos). O charro e o sistrón crían en o país pero en ibierno se suman a ra poblazión local muitos compañers baxatos dende o norte. Mancan encara dos espezies más de tordas, a normal (Turdus merula) e a collerada (Turdus torquatus). A primera se troba por tot o territorio de contino, con poblazions migraderas dende os países fredos. A collerada ye propia de l’alta montaña pero tamién ha paso. Recuerdo beyer una begata bellas zinzientas chuntas entre os chinebros d’a Faraiguada, en a benasquesa bal d’Estós.

Como se bei as tordas farchan una colla de aus ampla; todas as nombratas pertenexen á o chenero Turdus pero como gosa pasar o chenero zientifico no se corresponde chustamén con o popular de cada cultura. Asinas en aragonés bi ha otra torda, a torda nadadera (Cinclus cinclus), e dos tordos, os tordos olibers (Sturnus spp.). En oczitano por exemplo, entre as tordas se cuentan o solitario e a cudirroya rocazera (Monticola spp.). E dintro de l’aragonés, en benasqués, á ras torllas cal achuntar u meter á o canto as sistras (Anthus spp.), que comparten nombre con os sistrons debanditos.

Torda ye pues un arquetipo tacsonomico. Os suyos rasgos definitorios serban:

-          Tamaño. Paxaro meyano, más gran que o “gurrión”, prototipo de paxaro, pero menos que a “perdiz”. Asinas una referenzia ye “gran como una torda”.

-          Calidá. Carne minchable, buena. De astí benirba o calificatibo torda que describe una misacha polita (e a una muller que le cuacan as olibas, tordo si ombre, tordiar o feito de minchar-ne)

-          Se caza. O adchetibo latino exturditus, deribato de turdus e que da en aragonés esturdito (anglés, sturdy, franzés, étourdi), ha relazión con a suya caza.

-          Color. Anque a torda más conoxita ye Turdus merula: masclo negro e fembra parda, a tordas de pasa, as que se cazan, han o peito gazpiato, blanco tacato de negro. Os adxetibos tordillo e tordo (abrío u baca de pelo mezclato blanco e negro / “griso”), resultan d’ista cualidá.

-          A pasa. A mayor atenzión a istos  paxaros ha sito en a pasa, cuan son un recurso importán. Ixo se beye en denominazions como griba (Turdus viscivorus), deribata de graecus a trabiés d’o franzés grieu, isto ye, “griego”, u Torda gabacha. En gascón trida d’Espanha u tord espanhou (T. viscivorus). Oczitán Merle-Loumbard (T. torquatus), ezetra.

-          Chenero. En primeras s’esferenzian as tordas (Turdus spp.) de os tordos (Sturnus spp.). Os tordos se pueden minchar pero no han a calidá (ni a cantidá de carne) que as tordas.

Como ye normal en as particularidaz d’un arquetipo os espezimens concretos han istas carauterisiticas en mayor u menor mida e pueden pertenexer a más d’una categoría, o que no imbalida a tacsonomía. Asinas, a torda nadadera no se caza ni ye gazpiata ni fa pasa.


A importanzia d’a caza d’as tordas ye común en tot o ambito mediterránio pero no en a mesma mida. Asinas, en tierras d’oliberas se dan bellas zercustanzias que no se troban en a montaña: a calidá d’os fruitos, as olibas u as ugas, que fa más apetezible ixas redoladas a otras, a mesma cheografía (“...en Alquezra tamién en ai pero no entraban, por o tipo de monte” MOSTOLAY, 2001), e a nezesidá de parar cuenta d’as olibas entre que prenzipia a pasa (“Pa san Mateo, tordas veo”, 21 de setiembre) e se fa a cullita d’olibas, en ibierno. Madoz en a boz de Huesca (probinzia) y en o capítol d’a produzión escribe sobre os “pájaros que llaman tordas en el país y otros varios”. Paxaros que se nombran en o trestallo de produzión de lugars como Lo Grau, Balbastro, Benabarre, Bentué, Burzéa, Calasanz, Casbas de Chaca, S. Felizes de Boltaña, Guardia, Oz de Balbastro, Torrolluela de lo Bico, Purroi, As Bellostas, amás de siñalar as aus e paxaros de paso en Graus, Cabosaso, Nabal, Cosculluela de Sobrarbe u Radiquero (“caza menor de toda especie”). Se bei que a redolada más intresata en ista caza yera o Semontano de Balbastro, parando Madoz más cuenta en Lo Grau: 
“[...] caza de perdizes, coniellos, liebres, infinidá de razas de paxaros de paso, pero más que más tordas, cuala caza se fa con bisco en unas selbas feitas a propio u arbols criatos ta isto, durante os meses d’otubre e nobiembre, tenendo que ir o cazataire dos oras antis de que raye l'alba ta parar o besque, resultando diariamén que unos con otros cullen diez u doze dozenas de tordas, que benden a 4 e 5 cuartos o par” (MADOZ, op. cit. T. VII).
En ixe Semontano a caza más común se feba con barracas, as que define Madoz en o parrafo anterior, que podeban ser propias u logatas. En unas ordinazions de Balbastro de 1711 se regula asinas:
“Que no hagan parancas de tordas. Item es condicion que persona alguna no pueda hacer varracas ni parancas de tordas sin licencia del dueño de la heredad ni aunque esten hechas cazen en ellas sin la dicha licencia de la qual haya de constar al prior de guardas o sus fianzas o guardas en pena de cinquenta sueldos dividideros a dichos regidores, dueño de la heredad y acusador y en casso que se hallare no tener licencia ultra de la dicha pena incurra en pena de sesenta sueldos por raçon de la leña dividideros ut supra y en todo se observe la ordinacion real” (G. de VALENZUELA, 2011).
A cazata en barracas ha un lesico propio e intresán, como:

-          Barraca
-          Rolde, de piedras que redola a barraca
-          Barzida, rolde de brancas que se mete enzima d’o rolde
-          Portelladas, que se dixan en a barzida
-          Palanqueta u palangueta, que salen d’a barzida e aguantan as berguetas.
-          Palenque, árbol postizo que cubre as portelladas
-          Calzinar, marca en V en a palangueta.
-          Bergueta, bareta con o besque.
-          Besque, yerba besquera, embescar-se
-          Torda gancho, reclamo en a barraca
-          Esparar as berguetas.
-          Tordada, lifara de tordas...
-          Tordero u tordaire cazataire u comerziante de tordas.

Manimenos, a primera referenzia a ra cazata de tordos que he trobato biene en a traduzión de Opus agriculturae de Palladio, feita por o barzelonés Ferrer Sayol entre 1380 e 1385. Ye escrita en castellano pero con muito lesico aragonés: 
“De salar los puercos e parar los tordos e otras aues [...] [Deziembre] En el tiempo de agora podrán parar lazos & rredes alos tordos e a otras aues semblantes. E podrán lo continuar fasta el mes de março”
Ilustrazión d'o libro de Marcuello (1617)
Rutilius Taurus Aemilianus Palladius fue un romano d’o sieglo V que escribió un tratato d’agricultura prou importán. En a traduzión de Ferrer Sayol biene a caza de turdos de Palladio pero no o párrafo De Turdis, anterior, do esplica cómo se crían (...cubiculum turdos nutriat...). Os romanos agradexeban tener esclabos que sabesen criar tordas, fayena difízil pues moriban de fambre engarcholatas. Les daban a redolín lulos de mirto, dentisco, alborzas, yedra u chinebro, dimpués ugas. Pa que sabesen millor, os esclabos mascaban figas que dimpués se minchaban as tordas. Iste costumbre grecorromano d’empapuzar aus con figas mascadas conseguiba figados grans e de delicata sabor, tanto que o latín jecur se pasó a dezir ficatum, “figado”, pansando antis por ficatum jecur, “foie de figas”, que serba una traduzión d’o griego hêpar sukôton (sykòti).

Torda, tordo bienen d’o latín Turdus, e iste d’un protoindoeuropeu trsdos / trozdo que abreba deribato en o ruso drozd, drozdu, griego struthós, noruego trost, biello alto alemán drosca u anglés trush.

Francisco Marcuello en 1617 endica que en Aragón se claman tordellas a o que en castellano dizen çorçales. Asinas mesmo biene en Asso en 1779 ta ra torda gasca. Ye Marcuello tamién (e Asso dimpués) qui reculle charla ta T. pilaris . Más rara se fa a referenzia de Asso a una torda caribeña, Turdus plumbeus, que diz bibe en Zaragoza do la claman herrero:
Turdus plumbeus, alis, et rectricibus fuscis. Habitat Caesaragustae, ubi Herrero dicitur”
O caso ye que bi ha dos espezies de tordas americanas que reziben autualmén o nombre castellano de zorzal herrero e que talmén tiengan relazión con a zita de Asso.
Griba, como ye debandito ye un achetibo feito sustantibo común en franzés u catalán. En aragonés moderno ye parabra oriental pero a espresión como una griba, “zorro”, se troba en dizionarios como o de Borau de 1908, o de Pardo Asso de 1938 u en as replegas de Moneva de prenzipios d’o XX en do diz que ye espresión semontanesa. En franzés tamién se diz: saoul comme une grive (en 1486 plus estourdy qu’une grive, tornando a o berbo étourdir, “esturdir”, relazionato con Turdus).

Miarla, d’o latín merula, tamién biene en os repertorios aragoneses como propia d’o Semontano ta Turdus merula (“torda miarla”). Ye un sinonimo más como os que dan tetulo a iste testo: chorda e chordo. Chorda se desepara d’o etimo turdus e s’amana a os onomatopeyicos charro, charlo, por o que siempre ha quedato apartato d’os emplegos comuns. Manimenos ye una traza que s’emplega en cuasi tot o territorio d’a luenga, dende Ribagorza enta o Biello Aragón, dende os semontanos u Monegros dica Sobrarbe, ye común e propia de l’aragonés. Recuerdo que yera parabra que emplegábanos encara que sabésenos que torda yera más cheneral, talmén como pasaba (en o nuestro Semontano) con garza e picaraza, garza yera o nuestro, picaraza o cheneral anque, como deziba lola María, garza fuese fino e picaraza basto. Por ixo me siento más identificato con garzas e chordas que con picarazas e tordas, ye o que tiene o lesico sentimental. E por ixo, paradoxicamén, as imachens que he meso de chorda parda e chorda negra son d’a subespezie Turdus merula azorensis, torda d’os Azores.

Asso, I. d. (1779) Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae, Massiliae

Ferrer Puyol (1385) El Libro de Palladio. Barcelona.

Galtier, Ch. (2006) Les oiseaux de Provence dans le savoir populaire. Montfaucon, Éd. Librairie Contemporaine

Gómez de Valenzuela, M. (2009) La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775). Zaragoza, Institución Fernando El Católico.

Madoz, P. (1850) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. T. IX. Madrid.

Marcuello, F. (1617) Historia natural y moral de las aves, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, impressor del Reyno de Aragón y de la UniversidaD.

Moneva y Puyol, J (2004) Vocabulario de Aragón. Ed. y estudio de J-L- Aliaga Jiménez. Zaragoza, Xordica.

Mostolay, Ch. de (2001) Acordanzas de San Pelegrín, Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.

18 nov 2015

O Gai, o Masclo, o Welfare State e a sala Bataclan

 
Me contaban por Sobremón que yera una begata un gai sin plumas, despullato; pasaba fredo e no podeba bolar, asinas que os demás paxaros l'aduyón dixando-li plumas suyas. O resultato fue un trache con plumas de todas as colors, e cuento contau por a chaminera enta o tellau.... Ye una falordieta solidaria con final feliz. Esopo, o griego clasico, sin dembargo lo contaba de rebés, como Pierre de Frasnay en a suya bersión rimata d’o sieglo XVIII (FRASNAY, 1750):O gai e os paxarosChupiter quereba dar a os paxaros un monarca,
Ta iste asunto o Dios les siñala
O día en o que toz debán suyo s’han de presentar;
Pero o Gai que conoxe a suya fiereza fesica,
En a selba, en os campos para cuenta de replegar
De cada Paxaro a pluma más bonica,
 E dimpués d’acotraziar-se se bei fenomenal,
Farchando-las sin traza en o lomo, en a tripa;
Se diz que d’os Dioses o Mainate
Encantato d’un plumache tan ideyal,
Querió dar-le o tetulo reyal;
Pero os Paxaros con embidia infame
Chitan a suya quimera sobre o Gai tarambana,
El se bei despullato de pluma forana,
Enfin, o espluman con tanta afizión,
Que d’iste adorno no le’n quedó pon...As falordias son un chenero moral protagonizato por animals antropizatos, que se conoxe dende l’antigüedá. Esopo ye talmén o más famoso d’os autors antigos, e La Fontaine d’os modernos, anque bibise en o sieglo XVII.   

Istas primeras semanas de nobiembre, diyas de temperaturas cuasi d’estiu e pocas chelatas, cuan bas correndo ro mon te trobas por as selbas asabelos de gais; asobén blincan debán tuyo dende o solero enta ras brancas d'os árbols con o suyo chilo, tan peculiar como fastioso, que l’ha dato nombre (aragonés gai, franzés geai, anglés jay, catalán gaig, gascón gai/gaja, piamontés gaja...). Están aqueferatos parando o ibierno, replegan glans, fabetas u abellanas p’amagar-los e fer una lazena espardita, tanto que no siempre remeran do han alzato a chenta. Os fruitos que no troben grillarán más tardi, en primabera e darán nuebos caxicos, fabos e abellaneras, si o chabalín u os zorzes no los han trobato antis. Asinas as selbas s’enamplan, os fruitos se moltiplican e o gais han más puestos en os que bibir.


Mientres o gai treballa p’asegurar-se a chenta en ibierno os masclos de sarrio no fan que correr, puyar, baxar, enrestir-sen, cosirar as crabas e si se da o caso, buquir. Han salito d’o berano con una buena carga de sebo, han un pelache largo, contrastato e brilán. Cuan acaben a suya falaguera abrán gastato buena parti d’as suyas reserbas e se beyerán en mitá d’un paisache blanco, sin yerba ni fruitos. Os más febles abrán de reblar e a selezión natural d’a que charraba Darwin continará.


O gai e o masclo que biengo de describir son una treslazión d’a falordia d’a forniga e a ferfeta, clasico d’Esopo recreyato por La Fontaine. Se suposa que en as suyas carreras o masclo, goyoso de tener cosirata bella crabadeta de fembras pasiará o suyo bistero pelache, o suyo argüello, debán d’un gai aqueferato en amagar glans e fruitos antis d’as nieus. A combersa e o resto ye conoxito.


Escribo e suena en o CD o conzierto que o cantaire Cali fizo en a sala Bataclan de Paris, o puesto d’a esferra terrorista con a que despertemos o sabado catorze de nobiembre. Toca una canta que charra d’os suyos lolos, Giuseppe e Maria, el yera un brigadista italiano que luitó en España cuentra o faxismo, María fue a suya muller, se casón en Barzelona. Cali dedica a canta a toz os que han tenito que fuyir d’una guerra, en iste caso a os suyos lolos que fuyón d’a España faxista enta Franzia, tierra de acullita, que os metió en un campo de conzentrazión...


Relève-toi, ne pleure plus, il faut fuir maintenant
C’est cette putain de guerre, qui t’a donné trente ans
Ne pleure plus, prends les gosses sous le bras, et va-t-en
Rejoins vite le troupeau de veuves qui grimpent la colline du village martyr
Et vos hommes tiendront, ils tiendront jusqu’au bout
Plutôt mourir debout, que vivre à genoux.

(Debanta-te, no plores más, cal fuyir ya
Ye ista puta guerra, que te ha dato trenta años
No plores más, replega os ninos en un brazato, y bes-te-ne.
Dixa as fotos sobre a chaminera, que beigan a felizidá que esboldregan
Chunta-te ascape con a colla de biudas que puyan o tozal d'o lugar martir
E os buestros ombres no reblarán, no reblarán dica ra fin. 

Antis morir de pie que bibir achenullatos)


Gais, sarrios, La Fontaine, Bataclan, Giuseppe e Maria... ¿qué falordia ye ista? Contino... O soziologo alemán Max Weber charraba d’a domesticazión d’os dominatos, resume Pierre Bourdieu (2012) que uno d’os quefers d’o Estato ye domesticar a ras clases periglosas – os dominatos -, fer-las dentrar en o chuego [d’o Estato], asistir-las e tirar-las d’a miseria en a que biben. Bourdieu, soziologo franzés (biarnés) diserta sobre a formazión d’o Estato moderno, partindo d’a posesión presonal d’a monarquía, d’a “casa” (casa Aragón ye un buen exemplo), enta o Estato burocratico, de ziudadanos que biben dintro d’unas güegas con codigos comuns. En ixe punto mete a os filantropos d’o sieglo XIX, dominans dominatos, chen d’as clases dominans que son a o mesmo tiempo dominatos por chens más fuertes. Ixe yera o caso de La Fontaine en o sieglo XVII. 


O treballo d’os filantropos aduyaba a domesticar a os dominatos. A filantropía yera intresata en mantener a politica sanitaria (d’os empestatos, metafora d’a "periglosa" pobreza), a politica economica u a simbolica, triballaba por amostrar a os pobres o calculo, o estalbio, alzar e parar cuenta d’o que ha de benir. Una d’as ferramientas pa conseguir ísto fue a escuela. Una escuela dezimononica que meteba ficazio en “dar a os mayestros de primaria a istruzión que cal ta que enseñen, pero no muita no siga que pretendan ser profesors” (Bourdieu), e me bienen ta ra capeza os mayestros mexicanos asesinatos por querer educar dillá d’o combenién... En ixa escuela alienán (“integradora”) dentran as falordias morals d’Esopo e La Fontaine, as falordias ilustratas con as que aprendión chenerazions e chenerazions a ser modosas fornigas e no ferfetas barfulairas.


Pasa Bourdieu de Max Weber a o Welfare State, o Estato-Probidenzia, en o que os dominans atorgan a os dominatos meyos de bida tals que se domestiquen e dixen de ser periglosos: a ideolochía sozialdemocrata autual en a que os que mandan furtan e dan bellas miollas a os dominatos pa que no den por saco  (“qu’ils nous foutent la paix”), “dar-les o minimo pa que sigan tranquilos”. 


Bourdieu denunziaba más tardi, en 1995, os efeutos d’as politicas neoliberals, o esboldregamiento d’a ideya de serbizio publico, a retirata d’o Estato, o esparamiento d’a cosa publica. Una d’as consecuenzias d’a muerte d’o Estato-Probidenzia que aseguraba a paz sozial ye que os dominatos pueden eslexir entre “salir, escluyir-sen, fer disidenzia, fer sezesión u protestar, que ye una traza  d’estar dintro d’o sistema” (BOURDIEU, 2002). Ye a fin d’o moderno Contrato Sozial sobre o que teorizaba Rousseau en o sieglo XVIII, moderno e global, como les cuaca a os neoliberals, sin parar cuenta que muerto o contrato malamén se puede aspirar a ra paz sozial.


En iste sistema neoliberal ye normal pues que, bisto que protestar no sirbe de muito pues no bi ha espazio de negoziazión, muitos dominatos no quieran integrar-sen sisquiera protestando, sino que busquen a sezesión u a biolenzia. Acaba Bourdieu a suya lezión machistral data o doze de diziembre de 1991 con una pregunta igual de pertinén que complementaria: “¿Ye que o “retorno d’o relichioso” no ye, en reyalidá, un efeuto d’a retirata d’o Estato?”. Remato yo con a coda moral d’a falordia d’o gai e os paxaros de De Frasnay debandita:


...Más d’un mortal aquí baxo fa fachenda

Gastando as perras d’otri,

Que trobamos pa que s’entienda

En a casa suya o que no ye pon d’el

D’a riqueza mal trobata

Que sin piedá siga espullato,

Iste ombre fachendoso irá luego a pata,

Y en pagas, será bien arruinato...O conzierto de Cali en a sala Bataclan sigue sonando, entre gais calculadors e masclos estalentatos, entre La Fontaine e Bourdieu, entre libertá e ilesia, entre dominans e dominatos. A o cabo d’o rezital, mosicaires e publico se fan una pregunta a coro: C’est quand le bonheur? ¿Ta cuan, a felizidá?... d’os dominatos, añado.
Bourdie, P. (2002) Sur l’État. Cours au Collège de France 1989-1992. France, Éditions Raisons d’agir / Éditions du Seuil

De Frasnay, Pierre (1750) Mythologie ou recueil des fables grecques, esopiques et sybaritiques, mises en vers François avec notes & des réflexions. Tome Second. Orleans, Chez M. Couret de Villeneuve le jeune. 


24 oct 2015

Arañons chelatos
Bi ha parabras que no son guaire fázils d’esplicar, una d’ellas ye jasco. Igual sirbe dezir aspro que astrinchén, ixeco, duro, basto. A femos serbir ta definir una cosa qu’emos minchato e, por estensión, a una presona. Arnal Cavero (1944), define jazco como “astringente, áspero, gusto desagradable... os alirons, os arañons (fruto del espino blanco), el membrillo y otras frutas verdes tienen gusto jazco, que no es lo mismo que agrio”. Bi ha manimenos una manera d’aprender qué ye jasco rapeda y eficaz: minchar un arañón en berano. “Ixo” ye jasco.

Jasco, antiparte, ye una rareza dintro d’a luenga aragonesa por a presenzia d’a jota, una letra que chustamén ye jasca pues cuan se prenunzia s’ixeca o paladar, ye una letra astrinchén e poco agradable.

Os arañons son jascos pero se puede soluzionar dixando que les caigan bel par de chelatas. Meyau iste mes d’otubre en han cayito y as fuellas d’as arañoneras s’han prenzipiato a soroyar e soltar-se d’as matas. Quedan os fruitos, azuls, con bel poco de zera blanquiñosa, tobos e paratos ta replegar-ne. Ista añada ye buena pa fer anís d’arañons, u como ro clamaba ra mía lola María, anís azul

Por ixe Semontano, cuan una parti de bin se picaba u malmeteba, se pasaba por o alambique. O alambique se logaba de casa en casa; asinas, en os años trenta d’o pasato sieglo os de casa nuestra logón uno en Colungo, lugar de anises y escalerals, ta aprobeitar una cuba picada (“Anís de Colungo, o millor d’o mundo”). Se meteba o bin en o alambique con bellas yerbas entre as que gosaba contar-se o anís en grano. Por ixo dezimos anís a o que en otros puestos claman eau-de-vie u aguardiente. Ixe anís se tomaba tarcual, en o desayuno por exemplo; no más se feba un goted, pa templar o cuerpo (prendre un godet, dizen en franzés, que lo fan benir de l’olandés kodde). 

Asobén ta millor aprobeitar o anís se feba mazerar con yerbas, fruitos u ortalizias, por un regular pa fer brebaches estomacals. Entre os más conoxitos yeran o anís de pepino e o anís d’arañons. O de pepino ya no ye común, o zaguero que remero yera o que teneban en o bar A Foz d’Arguis (agora que a Foz d’Arguis por decreto alministratibo se clama Congosto del Isuela). O anís d’arañons manimenos contina fendo-se, seguramén por a chusta fama d’o patxarán navarro. Tanta fama que muita chen piensa que o país bezino ye a cuna e orichen d’o licor.

Licors e bins con arañons se’n fan por cuasi toda l’aria de distribuzión d’a espezie (Europa, Asia Chica, dica o Caucaso, Africa d’o norte): bargnolino u prunella italiano, prunelle, épine, épinette, troussepinette en Franzia, likeur u gote di purnales u di fordenes wallon, prunelline gascona (“que les Aragonais appellent pacharán” (ARETTE, 2005-2009: 54)), aguardiente de endrinas castellano... en Corzega por meter un exemplo lo fan dixando ixecar os arañons – prugnolu - un mes, dimpués os meten a rinchar en augua templata e luego en acquavita con zucre.


A notizia altoaragonesa más biella que he trobato ye d’o boticario de Larrés, Vicente Latorre (VILLAR, 2006: 113). Ye de meyau o sieglo XIX y diz: “Con el zumo de los frutos se prepara la acacia del país, y sirve el mismo para confeccionar bebidas acídulas, laxantes y refrescantes”. Acacia falsa o jermanica (sic.) yera en ixos tiempos un suco astrinchén que se sacaba d’os arañons u zirgüellos montesinos (TERREROS, 1786: 12), talmén por ixo l’academia castellana en ixos años daba entre os sinificatos d’acacia o d’arañón. 

En bels puestos tamién se replegaban os arañons ta minchar-ne, asinas en Pinilla del Valle (Madrid) os dixaban secar en a falsa ta ir aprobeitando-los en o ibierno (TARDÍO et al. 2002: 188). Iste costumbre ya ye costatato de fa 5.300 años, grazias á l’analís de l’ombre de Hauslabjoch conoxito como Ötzi, trobato en un glaziar d’a güega d’os Alpes austro-italianos en 1991. 

En o Alto Aragón o anís d’arañons se gosa fer metendo cuatro didos d’arañons por botella, bels lulos de café, una branqueta de caniella y seguntes os puestos crosta de narancha u de limón, té de roca u, como en Uesca, un clabel rebentón (cuan a color s’empaza o anís ye feito). Por un regle os lulos se tiran a os seis meses de mazerar, si se dixan más o anís sabe a ra madera d’os ruellos d’os lulos. Bi ha qui diz que os ruellos liberan allora a miqueta d’azeto zianidrico que’n han.

L’orixen d’a parabra arañón se puede trobar en muitos estudios lingüisticos. Un buen resumen, mapa incluyito, ye o de Castarner (2009). Bi ha alcuerdo en que benirba d’o zelta AGRANIO, AGRANIONE, que por metatesis darba AJRANGONE. Dende astí biene o deribato aragonés arangón, que encara se conserba en bels puestos d’a Ribagorza, o Sobrarbe e Campo Chaca. Corominas piensa que arangón en a Edá Meya yera parabra cheneralizata en o Reino e dillá. En l’autualidá a parola cheneral ye arañón, zentrata en o Perineu Aragonés e Gascón, con equibalens en catalán – aranyó -,  e oczitán – agranhons -. O basco aran (basarán, patxarán... ) ha o mesmo orichen. Dillá d’istas montañas e redoladas trobamos o bretón (h)irin, o britanico antigo eirinen e o irlandés airneóg.

O primer decumento en o que aparixe arangon ye de 1042, en S. Millán de la Cogolla (Rioja):


de illo Sotello Cluso, de sursum parte, per linea directa ad illos iulacares adsummante a mata de arangone” (Ub. 218, a. 1042) (GARCÍA, 2010).


Más tardi, en 1152 trobamos o topónimo que güei nombramos como Os Arañons, más conoxito como Estación de Canfranc:


“comparauerunt… unam terra que est super illa borda de illos araiones (Ariza,
1975: 45). (CASTARNER, 2009).


Chunto con arañón e deribatos ye tamién priñón, , tanto ta o fruito como ta ra mata. Ye un deribato d’o latín PRUNA (pl. neutro PRUNUM), benito d’o griego PROUMMON e iste por o que se bei dende Asia Chica. Pruna ye o zirgüello; os arañons son una mena de zirgüellos montesinos. Prunus ye asinas mesmo o nombre zientifico d’o chenero que abraca zirgüellos, ziresas, guindas, arañons, almendras, presiegos u malacatons, alberchigos, ezetra. Os deribatos de PRUNA – PRUNIONE ta “arañón” son comuns dintro d’os Perineus, en a Ribagorza, o dominio gascón / occitano y en Andorra; en catalán manimenos dominan os de AGRANIO. Dillá d’as montañas, como se’n ha dito, se troba en franzés, italiano, corso, wallon, ezetra.

 
Griñolera u senera
Castarner (op.zit.) nombra a griñolera, sin identificar-la, como otro deribato de AGRANIO. Griñolera ye a parabra ozidental que sirbe ta ra senera (Amelanchier ovalis), cualo equibalén oriental ye corniera (mapa en NAGORE, 2013). En gascón ye grunulè e grugnoulè, o fruito grugnoû (ARETTE, op. zit). A griñolera tamién fa lulos escuros, chiquez e minchables, os griñons u griñuelos (senas u cornias). 

En as guías de árbols e matas escritas en castellano se identifica griñolera con Cotoneaster tomentosus. Ye un trafuque que ha o suyo orichen en o sieglo XIX, un caso bien ilustratibo de cómo unas luengas s’apropian d’otras, aduyando a acotolar-las:

 Francisco de Loscos publicó en 1877 o suyo Tratado de Plantas de Aragón. Astí mete que o nombre común de Cotoneaster tomentosus ye griñolera, metendo contino (Comis. Forest.). Ixa Comisión Forestal feba referenzia a os treballos d’a Comisión de la Flora Forestal Española feitos en 1867 e 1868 e que reseñan entre otros muitos datos o nombre de griñolera ta Cotoneaster tomentosa en a probincia de Uesca. Ixe dato, como otros muitos d’a Comisión e de Loscos pasón a fer parti d’o patrimonio d’a luenga castellana. Íste en concreto fue reproduxito por Colmeiro en o mesmo sieglo XIX. Yera a traza de treballar d’ixos tiempos; asinas puede beyer-se en os dizionarios aragoneses d’a mesma epoca, a custión yera aborguilar lesico “español” ta fer más gran a luenga “española”.

Cotoneaster tomentosus. Bal de Tena
Un sieglo más tardi, o Real Jardín Botánico, d’o Consejo Superior de Investigaciones Científicas español publicó un libro tetulato “Archivos de flora ibérica. n. 7 Nombres vulgares” (1996). Astí se replegan os nombres comuns de plantas de 61 obras de referenzia, dende o sieglo XVIII a o XX. Entre ellas son as d’os aragoneses Asso (1799), Loscos (1867), Loscos & Pardo (1867), Villar et al. (1987), Mateo (1990, 1992), Ferrández (1993) e un serbidor (1989). Como os tiempos han cambeato, os autors tubon a bien meter una letra debán de cada parola siñalando, si les parixeba, o idioma, a saber: catalán, euskera, gallego, mallorquín u otros de Baleares (sic), portugués e balenziano “de que se trata entre todos los peninsulares, caso de que ya el número no nos lo indique por tratarse de una obra regional”... se bei que o tetulo e a luenga d’o mío dizionario no indicaban cosa: Dizionario sobre espezies animals e bexetals en o bocabulario altoaragonés. Bueno, o caso ye que en ixe nuebo repertorio griñolera se decumenta d’o treballo de Loscos debandito, d’o mío (que ye reseña de Loscos) e de Willkomm (1893) que tamién ha o mesmo orichen: o solenco dato d’o incheniero Máximo Laguna en o suyo treballo d’a Comisión de la Flora Forestal. Un dato amás poco fiable. No por o triballo de Laguna sino porque se pudo dar un caso d’a Lei d’o zierre d’a Gestalt (VIDALLER, 2005: 218): se define una mata por propiedaz que se suposan pero que en reyalidá no esisten, asinas, ixa “griñolera” no teneba griñuelos, senas,  una d’as carauteristicas que definen qué ye una griñolera, porque no yera una griñolera sensu stricto. Una preba de que isto ye asinas ye que ixe dato ha quedato penchato, isolato, en ixe berano de 1868 y en Uruel, sin que se’n aiga puesto refirmar dende allora. O caso ye que, berdá u no berdá, o nombre aragonés de griñolera se tiene agora como a denominazión castellana ta Cotoneaster tomentosus, e asinas biene en as guías comerzials que se’n ban editando. 

No muy diferén ye o prozeso que Castarner (op.zit.) describe ta arañón:


“La Academia (española) acepta arañón, sin marca dialectal, desde 1770, y como aragonesismo en 1817; a partir de 1925, año en el que se introduce el lema arán, como propio de Álava y Vizcaya con la doble acepción de ‘endrina’ y ‘endrino’, la voz aragonesa remite a la localizada en el País Vasco”.


Mantiene ixo si que ye boz d’Aragón (Ar.) pero no de l’aragonés (arag.), e como ye de dar no aparixe ni arañó ni aranyó, pero sí arán...
  
Arette, A. (2005-2009) Nos fleurs d’Aquitaine dans la langue et la médecine gasconnes. Monein (France) Éditions Pyremonde / Princi Negue.
Castañer, R. M.ª (2009): “Afinidades léxicas en los Pirineos”, en V. Lagüéns (ed.), Baxar para subir. Colectánea de estudios en memoria de Tomás Buesa Oliver, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, pp. 197-227.
García Andreva, F. (2010) “Estudio léxico del Becerro Galicano emilianense”, Aemilianense [Recurso electrónico] : Revista Internacional sobre la Génesis y los Orígenes Históricos de las Lenguas Romances . -- N. 2 (2010). -- San Millán de la Cogolla : Cilengua, Instituto Orígenes del Español , 2010- v. 
Loscos, F. (1986) Tratado de plantas de Aragón. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses. (orix. 1876-1877). 
Moales, et al. (1996) Archivos de flora ibérica. n. 7 Nombres vulgares, II. Madrid, CSIC, Real Jardín Botánico. 
Nagore Laín, F. (2013) Lingüística diatopica de l’Alto Aragón. Uesca, Ed. Publciazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. 
Tardío, J. et al. (2002) Alimentos silvestres de Madrid. Guía de plantas y setas de uso alimentario tradicional en la Comunidad de Madrid. Madrid, Ediciones La Librería.
Terreros y Pando, E. (1786) Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes. Madrid, imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y compañía.
Vidaller Tricas, R. (2005) “O mundo bechetal en aragonés: tacsonomía”. Alazet, revista de filología l. 17. pp. 215-235. Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.
Villar, L. (ed.) (2006) Flora medicinal del Alto Gállego (Pirineo Aragonés) Herbario de D. Vicente Latorre (1823-1888) farmacéutico de Larrés (Huesca) conservado en Jerez (Cádiz), Huesca, Amigos del Serrablo.