Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

26 ene 2013

A Ronda d'os pinchans maziellos
Ban dos semanas de turberas y nieu, bel día se ubre con rayadas de sol e torna o nuble, as aireras con bolisnas e a la fin se mete a nebar y a blanquiar-se tot. Por os campos arredol de Biescas campan buenas carradas de pinchans. Los beigo e me remeran a falordieta que me charraba Aurelio, lo ferrero Bolea con o que de críos campemos por a Laboral de Uesca. Cuenta de dos paxaricos un día d’ausín, la uno dintro de un forato, la otro a o raso. Lo d’o forato con a combersa fata de intes esqueferaus:

- ¡Qué fri que fa!. O de fuera florito de fredo mirando de fer-se güeco:

- ¡Arañón que’n sé! E lo primero, agudo, que se bei a chugata:

- ¡Si en sas que’n sepas, que no saldré d’o foradé!

Caco me lo contó con a bersión d'o suyo pai, de Acumuer:

- Golondrons que'n sé! Golondrons que'n sé! Cantaba o de fuera. Golondrons son as manzanetas de Manuel, a fruita d'os artos. E dende o foradet, la otro contestaba.

- Frío que'n fa! Frío que'n fa!...

Pos asinas les pasa a istos pobres pinchans... maziellos. Bandadas de cuaranta u zincuanta pinchans cuasi toz masclos. Dizen que Linneo, sueco el, cuan propuso o nombre zientifico – Fringilla coelebs -, lo apellidó coelebs por o latín caelebs, zelibe, soltero. Solteros, pero tanto como maziellos no, a berdá, en o que paraba cuenta Linneo ye que ta ro ibierno as fembras y os chobens se’n iban t’o sur e por o suyo país no más quedaban os masclos. Pero luego s’achuntan, ya lo diz o dito gascón: “Har coum lou pinsan: partir oei, tornar douman” – Fer como lo pinchán, marchar güei, tornar maitín -. E tamién “”A sent-Matiu, lou pinsan que ditz adiu, lou coutoliu que hé piu-piu”, ta san Mateu (21.IX) o pinchán diz adiós, l’aloda se queda.

Pinchán ye parola biella con muita familia mundo adebán. La fan benir dende o zelta por o latín, d’un acusatibo pincionem, de pincio. E asinas en anglés finch, alemán, frisón, noruego u sueco, fink, danés, finke, frisón e gallois pinc, ongaro pinty, islandés finka, olandés vink, checo penkava, franzés pinson, corso pincionu, picardo pinchon u o mesmo griego spinos... asobén istas radizes u parolas se fan serbir ta atros paxaricos que no son o pinchán (tamién pasa con o latín fringilla – italiano fringuello – que ta bels autors yera nombre d’o papirroi). En anglés por exemplo ye chaffinch, si fa u no fa pinchán d’a palla por o suyo costumbre, más que más en istos días de turberas, de buscar granos por os pallers. Ixa mesma ideya han os sardos pappatrigu e papadrigu. Pinc, finc... son de orixen onomatopeyico, como gosa pasar.

Pinchán ye parola común y espardita en aragonés, que blinca a güega norte e s’emplega tamién en a gascona bal de Barège. En aragonés oriental son comuns sin dembargo pilsán e pilzán.

Pinchans cutios andando por pallers e dembas, amagatos por artos e gabarderas, mirando de minchar bella cosa e no malmeter esfuerzos. Manimenos, en que reble o ibierno s’estarán enzima d’as matas ternes fendo as suyas chichiberrías, que asinas se clama a suya traza de cantar (1). Cuenta Enrique Satué (5) de un pinchán que en istos días de ibierno le'n pidió de minchar a una forniga, e ista le'n contestó: ¡Mientras cantas as chicheberrías, recóge-te pan pa estos días!, seguntes un cuento de Antonio de Aso Sobremón. Sobre ixe canto, me cuaca un parrafet d’a nobela de Charles Deulin “Cambrinus” (Deulín ye un escritor d’o canto d’a güega entre Franzia e Wallonia -Belchica-, d’o sieglo XIX):

Cambrinus mercó allora un pinchán ziego, que a ra moda d’as chens d’o país Wallon, lebaba siempre con el. Abendo ascuitato que eba de zelebrar-se en Saint-Amand un gran concurso de pinchans, pilló ro suyo compai de camins e marchó.

Plegando ta ra billa, trobó en a Croisette os pinchanaires que, bels treszientos, se chuntaban en o puesto de combate, de dos en dos, tenendo en a man as suyas chiquetas garcholas de madera con arambre (...) O Fresnois aposté tres mil florins que, sin mezclar o suyo canto con os p’tit-p’tit-p’tit récapiau-placapiau, dillá d’os artifizios de segundo orden, o suyo bertuoso repetirba nueuzientas begatas en una ora ran-plan-plan-plan-biscouïtte-biscoriau, o solo berdadero, o unico que podeba contar. O paxaro fue dica nueuzientas zincuanta, e o mayestro ganó lo primer premio e os tres mil florins, dimpués d’o cualo os Amandinois paseoron como triunfador a l’ombre e o bicho, la uno lebando a la otro.Cambrinus se metié allora a recorrer Flandes, batendo con o suyo tenor os más renombratos pinchanaires; e ye dende ixos tiempos que os flamencos son tan enzenegatos con os combates de pinchans como os angleses con os combates de gallos. »

Amás d’o barbaro costumbre de zegar pinchans cantaires, se bei l’afizión "enzenegata" por o suyo canto e as diferens trazas que’n tiene. D’a primera bienen as frases franzesas «gai (u joyeux) comme un pinson», alegre como un pinchán, equibalens a ras oczitanas «gai coume un Quinsoun» e «canta clar coume un Quinsoun», cantar claro como un pinchán. Pero no en todas partis lo beden asinas, un sinonimo anglés de pinchán ye wetbird, paxaro mullato pues dizen que cuan canta marca augua, como aquí o picaguazero. Bede ser custión de luengas, pero no d’as umanas sino d'as d’o paxarico. O suyo canto ha dialeutos por redolatas, bi ha mapas por exemplo de Franzia en os que se bei que o dialeuto d’os Perineus ye diferén d’o Massif Central e iste d’as Landas.

Fuen Thorpe e Marler os que, en 1955, se metión a estudiar o canto d’os pinchans (2), dende allora continan os estudeos. Asinas, s’esferenzian entre dialeutos berdaders e falsos, os falsos serban d’espezies con dispersión chubenil importán, capazes de aprender cantos durante toda ra suya bida, os berdaders pertenexen a espezies filopatricas en as cualas o aprendizache d’o canto, d’os suyos pais e d’os bezins, no se fa más que en un periodo limitato dimpués d’o cualo o paxaro repetirá o mesmo toda ra suya bida. Entre istos ditos berdaders ye o d’os pinchans, cada indibiduo ha entre una e seis frases en o suyo repertorio que, sumatas con a suya poblazión fan una trentena de cantos, d’entre os cualos predominan de zinco a siete. Asinas se pueden fer estudios dialeutals con resutatos bien curiosos...

Remero un día que puyemos dende Salas enta Alquezra, ya fa años. Dentremos en un bar, en o repalmar d’o mostador eba una garchola con un pinchán. Como a inoranzia ye atrebita ascape le pregunté a o cambrero a qué fin lo teneba engarcholau, pues no sabeba yo que fuese ixe costumbre propio d’o nuestro país más dato a cardelinas, gafarrons u lucans. O mesache, somarda, me contestó que ya me podeba esmelicar pero que a semana d’antis les n’eba bendito atro a unos catalans por mil duros – 30 euros de agora un borguil de perras allora -. Tocó callar e minchar-me o riso.

Minchar yera chustamén o destino cultural más común d’os pinchans en istas redoladas, por ixo os ditos u frases feitas en aragonés andan siempre por o mesmo bayo : «nino, nina, tiens menos carne que un pinchán», « ye laso como un pinchán ». Cal parar cuenta que o millor tiempo d’as losetas e zepos ye a pasa, cuan puyan enta o norte, e no bienen guaire luzitos. Pinchán funziona tamién como adxetibo, Pardo Asso diz : « Aplíca-se a ra presona que ha ras garras delgatas y, en cheneral, a os arguellatos », e o gran Mostolay : « De poco peso, lixero,a. » (3) . Por astí talmén biengan motes como o de Casa Lo Pinchán de Nabal, asabelo. En oczitán tamién lo beyen asinas, cuan dizen « a pas mai de car qu’un Quinsoun », chustamén igual que o aragonés debandito. En aquel país os cazataires de pinchans son muestra de malos cazataires, que salen a cazar con o lema « Messiés de la Quinsounaio, vous arrariren » Siñors d’o pinchanerío (pinchans, papirrois...), tos acotolaremos, dito que se fa un aire con a quexa de D. Ferriz a o Rey Chaime de Aragón que “ubo grant desplazer, diziendo que el solié caçar grúas e abutardas, mas pues assí lo queríe que el iríe caçar palomas et picaraças”, cuenta tú si lo mandan a cazar pinchans e pitarrois... Arnal Cavero clama a ista chen “cazataires de pingued”.

Biene iste dito oczitán ta parar cuenta que quinsounaio – pinchanería – refiere a o conchunto de paxaricos cazables, o que quiere dezir que o pinchán ye o arquetipo de ixa colla. En aragonés o pinchán ye una espezie culturalmén cospicua, conoxita, pero no chuga ixe rol. De feito no más sirbe ta apellidar, localmén, a atra espezie prou amanata, o mec, que en bel puesto conoxen como pinchán roquero. Luego charraré d’el. En atras luengas pinchán ye modelo ta otras espezies, dende o cardenal catalán, pinsá borroner a ra cardelina anglesa, goldfinch, pinchán dorato, ye pues más arquetipico que en aragonés. O más parexito a o termino oczitán quinsounaio lo sintié una begata en Campo, “barzers”, paxaros d’as barzas que asobén cayen en os zepos. Un dito italiano en o sendito de paxaro minchable ye « meglio è pincione in mano che tordo in frasca », millor ye pinchán en a man que tordo en a mata, en anglés «a bird in the hand is worth two in the bush», un paxaro en a man ye millor que dos en a mata, en castellano « más vale pájaro en mano que ciento volando », sin dembargo en aragonés desbarramos con «más bale un tiene que dos te’n daré”. Ixo no quita ta que o pinchán siga una d’as espezies buenas de minchar, que no amargueya ni a suya carne ye basta, u asinas lo m’han charrato.

Deziba d’o mec. Cuan bufan turberas tiengo o costumbre de fer una gambada por a redolada de Biescas mirando ixas bandadas de pinchans d’as que tos charraba antis. Lo foi porque os pinchans no ban solos, siempre se’n beden espezies raras como o trencapiñons y o mec por o meyo. Asinas fue o zaguer día, cuan fize a foto d’a capezera de iste articlo, bide chustamén un trencapiñons e un mec.

O mec – Fringilla montifringilla – ye como un pinchán que baxa por istos países en o preto l’ibierno, pues cría en o norte d’Europa. Mec le biene d’o suyo canto, como pasaba con o pinchán. En catalán ye pinsá mec, en gascón (4) suèc, güèc, nhèc, nhuèc, crèc, en olandés keep que sinifica tamién ‘osca’. Atros nombres aragoneses más locals son pinchán roquero, como l’oczitán pinsoun-rouquié, equibalén a o alemán, anglés, oczitán, sardo u turco pinchán de montaña. E guión de pinchans, que destaca o mesmo feito que o gascón pinçan de pasatge (pinchán de pasache), e o franzés pinson du Nord. Guions son os paxaros que ban debán e marcan a benita de atras espezies en as epocas de paso. Antiparti o termino anglés común – brambling – biene a traduzir-se como “barzero” más u menos con o conzeuto debandito de Campo.

En istos días de turberas, quietos en casa, aguaitando dende as finestras como o paxarico d’o forato, m’alcuerdo d’os pinchans canarios, o pinchán azul d’as pinadas d’o Teide, e as subespezies d’as islas, asinas o pinchán d’a Palma que nos bino a besitar en a laurisilba d’o norte d’a isla. Feba buen estar por ixe país...(1) Vidaller Tricas, Rafel (2001) "Onomatopeyas y atros sonius en aragonés", en Estudios y rechiras arredol d'a luenga aragonesa y a suya literatura. Autas d'a II Trobada (Uesca, 18-20 de nobiembre de 1999) pp. 231-244. Instituto de Estudios Altoaragoneses - Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca. Se puede baxar dende: http://casaaflor.blogspot.com.es/
(2) Rothemberg, David (2006) ¿Por qué cantan los pájaros? Barrabés Editorial. Benasque.
(3) Mostolay, Chesús de (2007) El Aragonés en el Somontano de Barbastro. Aneto Publicaciones. Zaragoza.
(4) Beigbeder, Francis (1986). Ausèths. Per Noste & Nosauts de Bigòrra. Biarn.
(5) Satué Oliván, Enrique (1995) El Pirineo Contado. Ed d'o autor. Zaragoza.

No hay comentarios:

Publicar un comentario