Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

4 dic 2014

De aurons cutios en cutias selbas


Ya se siente o fredo, pero por muito que prete no puede chelar-le as mans a os árbols, se las han tirato ta no encheberdir-sen. Yo sí me las chelo marcando pins en as selbas de Tendennera: medir o diametro d’o pin con a forzipla, fer-le as dos chabetas con l’astral, cantar-lo a l’apuntador e torna. Pins royos de no guaires años ta o que se considera o turno normal, un sieglo más u menos, pero que pareix fan buena onra a os conzellos de presupuestos alcorzatos.

A l’otro costau d’a bal, en o cobalto d’o Paco Yesero y entre as pinadas se beyen bellas abetosas con fabos. Fa bels dezenios picón toda a madera que pudon, esboldregón a selba y acotolón os zaguers aurons conoxitos d’a redolada. Ye o que tiene iste progreso infinito que nos bendión en a Ilustrazión.

A os aurons en Tierra Biescas os claman gallos monteses u montesinos e asinas mesmo se puede sentir por otros lugars de l’Altoaragón. Tamién se les diz pabos en as bals de Chistau y Benás. En gascón ye o mesmo: pau, paon, pavon, pago... e poth (pouth) d’abrana, traduzión d’o franzés cocq de bruyére, bella cosa como gallo de matical (abrana, bruyére fan referenzia a o matical de brueco: Erica spp. e Calluna vulgaris). En italiano y en castellano (en o sieglo XVII) adotón como neolochismo urogallo, dende o latín meyebal urogallus. O nombre zientifico ye Tetrao urogallus; Tetrao (tetraon) ye una fuen griega, talmén trayita dende o PIE, e identifica tamién a ra fresana. Asinas o castellano faisán (a fresana) se fa serbir ta l’aurón en o Cantabrico. En aragonés moderno manimenos, fresana identifica en bellas redoladas zentrals a ra perdiz charra. Fresana, faisán, pabo, gallo, perdiz... son espezies todas d’a mesma familia, a Phasianidae.

O aurón que bibe por o Perineu ye d’a subespezie aquitanica, diferén d’a subespezie cantabrica propia de ixas montañas. Aquí campa más que más por pinadas negras, fredas, en o piso subalpino, anque tamién puede bibir en abetosas, fabosas u pinadas royas. Cría en a tierra, astí do plega bien o morro d’o chabalín ta minchar-se os güegos. Os pollez tienen más defensa pues como en todas as espezies debanditas jopan d’o niedo en que trencan a casca.

En ibierno en cuentas de baxar enta selbas más caliens se queda cutio en un pino, asobén en a parti más altera (e soleyata que no solanera) d’a selba. Bibe como feban os nuestros lolos, de no gastar. Mincha pinarra, un plato de no guaire probeito, e aguarda que torne a primabera. Os esquiadors de trabesía e os raqueters lo fan blincar d’o suyo puesto y si s’espanta más d’o normal malmete as pocas reserbas que’n ha e s’amorta antis de que se’n baiga a nieu. Asinas fue como s’acotoló uno d’os millors puestos d’a espezie, en a benasquesa montaña de Paderna. Pa no cosa sirbió que declarasen ixas montañas parque natural, ni allora ni agora. Y tamién asinas acabó en 2013 un masclo que bibiba en a bal de Canfrán; una colla de montañers ilustratos le trencón una garra y lo dixón inútil ta ra bida salbache.

Dica o sieglo bente en bellas selbas d’o Perineu bibiba otra espezie parellana, a gallineta montesina (Bonasa bonasia). Bi ha datos de Oza, Canfrán, Ordesa e d’a güega de Benás, pero encara no he trobato un informador que diga conoxer-la. Si a un caso me queda a duda de Yesero, lugar en o que bels informadors me han charrato de gallinetas montesinas que bibiban en a selba. Asabelo.

Ta o benién mes de mayo os masclos se chuntarán en unos puestos clamatos cantaders ta luitar por as fembras. Suelen ser marrosas de tasca entre pins, asobén con bel árbol cayito que puede fer onra de posadero. O termino teunico ye lek, etimolochicamén relazionato con o berbo “chugar”, un puesto en o que os mastos chugan a cantar (y emprender-sen) ta conseguir fembras. Isto mesmo, bisto dende l’antropolochía politica se clama una arena, una arena politica. Dintro d’a conoxita como teoría de l’azión, bi ha una corrién d’estudios cualo:

"... denominador común (ye) o indibiduo e as suyas estratechias manipuladeras pa conseguir e mantener-se en o poder (...) L’ombre politico (no en sentiu literal) no busca a riqueza e o benefizio, sino o poder. Metamos a beluns en a mesma arena (o que resulta redundán, pues ye chustamén a presenzia de istos ombres politicos o que de feito carauteriza una arena politica) e tendremos os presonaches de un sicodrama sozial u, si se quiere, de un chuego en o que os mobimientos dependen de unos regles y do no puede aber más que un ganador por partida”. (LEWELLEN, 1994, pp. 130-131)

¿A qué fin m’esbarro dende o chuego d’o lek enta o chuego de l’arena politica? Pues a que siempre que beigo masclos dezaga d’o poder, de bel poder, me bienen a o tozuelo os aurons en o cantadero. Una miqueta más d’o libro de Lewellen:

"En iste marco microcosmico, os conzeutos clau, entre otros, son orientazión enta ra consecuzión de fins, estratechias manipuladeras, maniobras u tramenadurías e toma de dezisions. Pero os indibiduos nunca autuan solos en politica; les cal buscar adeptos, establir alianzas e meter-se en interazión con otros indibiduos por meyo d’oposizions de dominio e subordinazión." (LEWELLEN, 1994, pp. 131)

Ye común trobar masclos d’a nuestra espezie en arenas politicas como os departamentos d’una unibersidá, as estruturas d’una empresa, o asoziazionismo, o ecoloxismo, a politica, a biolochía u a luenga. Astí asobén se beyen gallos debantando a coda e cantando con cantos tan fieros como o de l’aurón (clamar a ixo canto no  ye mui rigoroso...). Ixo si, ta que aiga aurons cantando ye menester que aiga un lek, un campo de chuego. En o caso d’a nuestra luenga ixe campo lo creyón sin parar cuenta buenas chens en os años d’a fin d’a ditadura; e con o tiempo e a urbanizazión d’o fenomeno emos conseguito farchar un buen cantadero. Urbanizazión porque ye difízil que o pobre e solenco aurón que sobrebibe en a selba de Sansanet (gogante con o puerto de Somport) farche estratechias, chunte adeptos u faya tramenadurías cuentra nadie, ta ixo cal que aiga un potenzial sozial que en o nuestro caso se puede trobar en puestos como Zaragoza.

As antropolochicas teorías d’o chuego, de l’azión, d’o sicodrama sozial e as demás que tratón o tema de l’arena politica, en cheneral definión o poder como fin zaguera, igual como en l’antropolochía economica eban siñalato a riqueza e o benefizio. Yo, talmén porque ando contino entre animals menos sutils, creigo que o poder, a riqueza e o benefizio no son sino estratechias de rol, de mastos que quieren fembras, literalmén u de manera sublimata. Por a suya parti, as fembras tendrán as suyas propias estratechias que pueden confundir-sen con as d’os masclos pero que m’entrefilo talmén no baigan por as mesmas bías.

Salgamos d'o lek e tornemos ta o lecsico. Aurón e urogallo se fan un aire, Francisco Bernis, sin conoxer o termino aurón lo dixa beyer: 

"Urogallo (...) Latín meyebal urogallus, equibalén a o chermanico antigo orhan o auerhuhn, no emplegato popularmén en Iberia, do urogallo ye de introduzión academica" (BERNIS, 1995, pp. 177)

Equibalén pero no relazionato pues a esplicazión etimolochica de urogallus gosa fer referenzia a o griego oura, coda, chunto con o latín gallus. Tanto l’aurón como a fresana u os pabos tienen o costumbre de debantar a coda cuan tienen falaguera, por o que a esplicazión ye plausible.

Aurón ye otra istoria. A primera begata que bide a parabra fue en o dizionario de Pardo Asso, editato en 1938. Pardo Asso naxió en Santa Zilia de Chaca, se fizo mosen en Chaca e triballó en lugars de ixe bispato por o que cal pensar que as zinco mil parabras replegatas por el pertenexen a l’aragonés ozidental. Talmén por ixo mesmo dica que no plegué a bibir ta ixas tierras no trobé rastro de aurón por garra puesto.

Con o tiempo he puesto sentir u recullir informazions (p.e. de Francho Rodés) sobre a boz aurón en Samianigo, Alastuei u Agüero, amás de una zita no guaire segura en Torla. A de Agüero ye curiosa pues fue de un ombre que atropelló un bicho en a Ballibasa e lo reconoxió como aurón. De cabo cuan bi ha animals que baxan por as zonas urbanizatas buscando o contauto d’a chen, o mesmo gallos que gallinas. Asinas ha pasato en Chaca, Ballibasa, Guarguera, Canfrán, Benás u Chistau, d’entre os puestos que remero. En Benás y en os años nobanta nos tocó tresladar bels aurons pa que no sufrisen a presenzia de chens sin escrupulos u cans. M’alcuerdo d’uno tan barallero que se metió a dar mal en a cozina d’o refugio d’Estós.

Aurón ye calco d’o chermanico auerhuhn. Huhn biene a ser pollo, gallo; auer ye más embolicato, por más que he rechirato no he puesto leyer denguna etimo clara. Bi ha autors que remiten a “masto”, “zereño” u “salbache”. A mesma estrutura e orixen tiene auerochs, do ochs ye “güei”. Auerochs dio en franzés e aragonés meyebal auroch, un toro salbache (Bos primigenius) que s’acotoló fa bels sieglos. Arribas manimenos diz que:

"O termino Auroch (u aueroch u uro) que s’emplega ta clamar a Bos primigenius yera en reyalidá d’o bisón europeu (Bison bonasus) e resulta equiboco en as fuens decumentals antigas" (ARRIBAS, 2004, p. 402)

Aurón ye pues d’orixen chermanico, pero o curioso d’o caso ye que pareix que no bi ha denguna luenga amás d’o alemán e l’aragonés en a que aiga perbibito o termino. Tornamos, antiparte, a ra biella dicotomía entre sinonimos de nombres de matas e animals; uno de orixen latino, la otro no, gallo u pabo montesino e aurón.

Pero a coda de ista istoria lecsica la trobé no fa guaires diyas mientres yéranos por a montaña pandicuta. Fébanos a contada d’agüerro d’os sarrios con un mesache d’un lugar d’a Plana Uesca. Me charraba que en casa suya aurón ye o nombre d’os gallos grans, en o corral; en a Plana Uesca ni bi ha ni ha habito gallos montesinos, pero a parabra ye emplegata como se bei con un sendito equibalén. Encara me dizió más; cuan yera chico no entendeba cómo podeban ir a cazar coniellos con o urón (o furón, el entendeba aurón), pues no le parixeba buena ideya emprender os coniellos con pollos. Seguindo iste bayo feble he plegato ta o libro de Chesús de Mostolay sobre l’aragonés d’o Semontano Balbastro e leigo: "Auronón. m. Hurón. Mustela furo. (En Castejón del Puente)" (MOSTOLAY, 2007, p. 92).

Fázil ye que siga una casoalidá, pero ye bien chocante.


Bibliografía:

Arribas, Ó (2004) Fauna y paisaje de los Pirineos en la Era Glaciar. Barcelona, Lynx Edicions.
Bernis, F. (1995) Diccionario de nombres vernáculos de aves. Madrid, Ed. Gredos.
Lewellen, T.C. (1994) Introducción a la Antropología Política. Barcelona, Edicions Bellaterra.
Mostolay, Ch. de (2007) El Aragonés en el Somontano de Barbastro. Zaragoza, Aneto Publicaciones.
Pardo Asso, J. (1938) Nuevo diccionario etimológico aragonés (voces, frases y modismos usados en el habla de Aragón). Zaragoza, Imprenta del Hogar Pignatelli.

11 nov 2014

Gabardera d'escaleras


Iste maitín un papirroi campaba por entre as chordoneras e l’abellanera d’o chardín. No ha caliu que me charrase como en as falordias pa saber que marcaba o mal orache que fa por a montaña. Cuan as selbas dixan de ser un paradiso de fruitos e calor, a primers d’agüerro, cuan a nieu enluzerna dende o puerto, cuan os turbios se repiten y fan mal estar, muitos paxarez se’n baxan ta puestos menos aspros en os que pasar o ibierno que s’amana. Asinas gosan fer papirrois, pinchans u engañapastors, asinas iste “petred” que ha baxato a besitar-nos.

Bels diyas de ixos nusatros femos igual, entre mon e mon baxamos ta ro lugar a fer-nos un cafelet, nos calentamos una mica y estamos un ratet de parola. Un buen puesto ye o Estacho de Biescas, amás de por o bar porque astí ye fázil trobar chen como Maxi, a presona más saputa de istas tierras, amás de un istorico d’a luenga aragonesa.

En o cabo d’o pasato ibierno teniemos una buena charrada entre cafés. Nos contaba que ya no puede garriar como antis, que le pesan os años y no planta fuerte como querreba. Con tot pudimos parar cuenta con bel poco de embidia que o tozuelo lo tiene igual de agudo que siempre. Charrín charrán salió o tema d’as escaleras de mano, d’as escaleras largas de dezigüeto trabiesas. Se bei que tienen que aguantar más peso que as curtas e por ixo no sirbe fer-las de abellanera. Tot isto ya lo eba sentiu en a redolada Biescas; en a parti norte de Guara pareix que prefieren os trabesaños de chinebro (VIDALLER, 2010) y en a redolada mía fan serbir a tremoleta, razón por a cuala clamamos a ixe árbol escaleral. Pero a Maximo Palacio Allué no le sirbe cualsiquier gabardera, cal que seigan gabarderas d’escaleras, más zereñas que as normals. Ye o que tiene ser saputo.

A gabardera ye una mata d’o chenero Rosa, un chenero difízil de clasificar pues gosan crexer as espezies chuntas e cruzatas, bi ha ibridos, bariabilidá indibidual u como diz Pedro Monserrat, exemplos de coeboluzión (local) con fitofagos (1998). Tanto que iste mesmo autor definió en 1997 una nueba espezie, Rosa jacetana, en puestos por os que antis eban pasato antis asabelos de buenos botanicos sin parar cuenta.

Maxi me dio una buena descrizión tanto d’a mata como d’os lugars en os que crexe, yo me fize a ilusión de que si tan claro yera, fázil tendreba que ser clasificar-la en a tacsonomía linneana.

Manimenos, pensar que dos taxonomías han de corresponder-sen item por item ye cayer en o mito de que as luengas no más son que sistemas equibalens de comunicazión . As luengas son treslazions de culturas e as culturas son sistemas de soluzions de poblazions umanas (encara que tamién se charra de distintas culturas animals) a entornos, redoladas, paisaches concretos e relazionatos. En a contimparanza entre dos sistemas una tacsonomía concreta podrá ser definita como iper u ipodiferenziadera, si desepara más items que a otra. Asinas por un regle as tacsonomías folk son ipodiferenziaderas fren a ra tacsonomía linneana u zientifica, ye difízil que troben más espezies que a zenzia natural. Pero pasa.

En a bal de Benás, Castell, Antonio Lanau, m’amostró a distinguir un trémol graso de uno normal, la uno emplegable en os tellatos d’as casas la otro no. A zenzia clama a os dos Populus tremula, o escaleral d’o Semontano Sobrarbe debandito. Asobén as fembras e os mastos de bels paxaros se consideran en aragonés espezies diferens, pero no ta ra biolochía. Pero trobar una espezie de gabardera con un nombre común concreto no ye fázil. Maxi me’n dio dos: a gabardera d’escaleras e a gabardera rastrera. A segunda sí fue fázil de clasificar, ye a Rosa pendulina, gabardereta sin punchas que crexe en a montaña. Asinas mesmo pasa dintro d’a familia d’as rosazias en o chenero Rubus, as barzas, con a especie Rubus caesius, a barzaleta de Salas, xargón de Gabín, ezt.

En que me bagó puyé por os mons en os que me dizió que podeba trobar gabarderas d’escaleras, entre o cabo d’a selba e o suelo d’a tasca de un paisache antropico. Un paisache creyato por a nuestra espezie que ha feito baxar ixa güega dende os 2.300 m. dica os 1.700 m. As matas yeran sin fuellas ni cuasi fruitos pero se conoxeban por as brancas dreitas, zereñas, sin punchas. Aguardé ta cabo chunio e torné ta replegar flors. Me’n lebé muestra de tres gabarderas que crexeban en a mesma zona pensando que serban d’a mesma espezie, las fiqué debaxo d’o binocular e me metí con as claus d’o chenero. Dimpués de muito mirar no me quedó cosa clara, talmén que yeran cruzatas con Rosa pendulina, a gabardera rastrera que crexe tamién en ixe cantón.

No fa guaires días torné a mirar-las con fruito; as gabardas d’as tres matas yeran diferens, a que más se correspondeba con a descrizión de Maxi manteneba os sepalos en os fruitos, que yeran grans, as otras dos yeran sin sepalos, yeran más chicas e con menos polpa. Malamén podeba clasificar-las chuntas en chunio si no yeran iguals. Agora sí eba una espezie que cuadraba más, Rosa dumalis. Antiparte, as codetas d’as gabardas se penchaban una mica, como en Rosa pendulina, o que yera coderén con o bisto en as flors.

Allora, ¿puedo pensar que a gabardera d’escaleras ye a Rosa dumalis? No asinas, pero sí una traza de gabardera que s’amana muito a ista espezie d’a que en a Flora Ibérica se diz: “Espezie que como R. canina presenta trazas bariadismas debitas a suzesibas ibridazions”. U como siñala P. Monserrat, a dibersos resultatos por coeboluzión. E, ¿Puedo dezir que Rosa dumalis ye en aragonés gabardera d’escaleras?, pues talmén pero no toz os exemplars de Rosa dumalis serban bistos por informadors competentes como Maximo Palacio como gabarderas d’escaleras. Son dos tacsonomías que no cuadran bien.

Entre baxata e puyata ta os puertos me preguntaba por o nombre d’a gabardera. Como toz os que suenan poco latins se’n han escrito un buen lumero de estudeos en os que se charra d’el. Se troba, asinas u en formas que se fan un aire, dende o norte d’a Peninsula dica Languedoc pasando por Cataluña. En aragonés se puede ascuitar como alabardera, albardera, gabardera, galabardera, garrabera, garrabonera, magardera... en a mía familia igual puede sentir-se, por exemplo, albardera que galabardera u gabardera.

O nombre más común ye manimenos gabardera. Se puede trobar escrito a lo menos dende a decada de 1520, en os testos alchamiatos de Urrea de Xalón, berdugo de gabardera (CORRIENTE, 1990), zien años más tardi, de Magallón, gabarda, gabardo (GONZÁLEZ OLLÉ, 1991), e otros zien años más adebán en bels libros de boticarios d’a decada de 1720, flor de gabardera, relatibos a chens de Balbastro e Zaragoza, en os dizionarios d’o sieglo XIX e dica güei.

Por un regular se considera que biene de una radiz prerromana (ROHLFS, 1961), ta Corominas de orixen “iberoaquitanobasco” (cf. BORDAS, 2002). Seguy (1953, beiga-se o capítol adedicato a ra farnuzera en iste mesmo blog) esplica as prinzipals barians de gabardera como fundo prelatín no esclusibamén aquitanico. Se zitan radizes como war-, garr- gapar-... A berdá ye que l’aria ye ampla pero a o mesmo tiempo abogata, no premite relazionar-la con otras barians dillá.

Sin dembargo a yo siempre me ha intresato a barián albardera, dita en bels puestos de Sobrarbe e o suyo Semontano. Y ye que, en arabe, a rosa ye Al ward, e una rosera montesina puede ser ward yabali (yabali, “montesino”, de do chabalín), ward barri u ward alkalb (CARABAZA et al. 2004). Ward barri por zierto, suena bien “basco” (ye groma).

Mirando a denominazión arabe trobo una ampla familia, amplisma, en o socorrito Wiktionary:

- Persa antigo: wrda,
- Abestico (luenga indoeuropeya iraní): vareda,
- Sogdian (Irán): ward,
- Parto: wâr,
- Armenio biello: vard,
- Arameo: warda,
- Ebreu: wéred,
- PIE: wrdhos.
- Eolico (dialeuto griego arcaico), wródon.
- Griego antigo: rhódon.

Asinas plegamos a o latín rosa que tendreba o suyo orixen en o griego. O filologo franzés Émile Liltré feba benir o griego dende o sanscrito vrad, aludindo a ra flecsibilidá d’as suyas brancas (PENTIL, 1923), con o que se debuxa un orixen tan amplo como biello (As trascrizions no son fidels por problemas de teclato). Puede ser que ixa radiz se’n aiga chuntato con otras más locals como as que describen Seguy e os demás autors debanditos.

Más omocheneo ye o caso d’os fruitos, as gabardas u garrabons. En aragonés ye normal ascuitar asobén tapaculos e otras parabras descritibas como grataculos, escarbaculos, foricaculos, picaculos, picacostillas... mui parellanos a o franzes gratte-cul. Asinas mesmo se puede trobar en cuasi todas as luengas de Oïl e Oc, en a parti bogante de Suiza, Piamonte (gratacü, gratacül), Corzega (grattareda, grattarola), Veneto (stropaculi), Friburgo (gratacu), u en catalán (gratacul)... pareix que si se minchan enters, os pelez que bi ha arredol d'as simiens dintro d'a gabarda irritan o culo. Chitaus por a espalda, como fébanos de críos, pican.


Chulio Balenga, de Labata, me charraba que en o suyo lugar si quereban enzorrar de firme a beluno le’n chitaban ixos pelez de gabarda en o bino. Yo si me d’enzorrar con gabardas prefiero fer-lo con a polpa mazerata en anís de Colungo (más una mica de caniella, cardamomo, claus de chirofle e casca de narancha). Ye un buen compai d’o café, istos días que dan mal orache, e si puede ser con Maxi u Chulio como contertulios, millor.


Bibliografía zitata:
Bordas Pallás, Ana (2002) Toponimia ribagorzana 5. Municipio de Montanuy. Lleida, Ed. Milenio.
Carabaza Bravo, J.Mª et al. (2004) Árboles y arbustos de Al-Andalus. Estudios árabes e islámicos: Monografías. 8. Madrid. CSIC.
Castroviejo, S. (coord. gen.) (1986-2012) Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
Corriente, F. (ed.) (1990) Relatos píos y profanos del manuscrito aljamiado de Urrea de Aragón. Zaragoza. Institción Fernando el Católico.
Flora Ibérica: Castroviejo, S. (coord. gen.) (1986-2012) Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/000%20clavegeneral.pdf
González Ollé, F. (1991) "Observaciones sobre el habla de un magallonero a comienzos del siglo XVII", en I Curso de Geografía Lingüística de Aragón. Zaragoza, IFC).
Monserrat Recorder, Pedro (1998) El género Rosa y dinamismo de sus poblaciones en las montañas peninsulares, en V Coloquio Internacional de Botánica Pirenaico-cantábrica, Biarritz, julio de 1988.

Pentil, A. (1923) Dictionnaire étymologique de la flore française. Paris, Paul Lechevalier Ed.

Rohlfs, G. (1961) Apuntes para una flora popular de España en Estudis de llatí medieval. Dedicats a la memòria de Lluís Nicolau d'Olwer : 1. pp. 121-133. Barcelona. Estudis Romànics, IEC. 
Seguy, J (1953) Les noms populaires des plantes dans les Pyrenées Centrales. Barcelona, IEP. 
Vidaller Tricas, Rafel (2010) Encuestas de lecsico natural 2005-2010, en Luenga & Fablas, 14 (2010) pp. 73-103. Uesca, Ed. Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa.

21 oct 2014

Mincharras lamineras


L’agüerro ha trayito as primeras nieus por as tucas, maitíns de altos blancos, tardis de puntas pardas, pues a calor encara preta y ascape torna istas bolisnas tempraneras en augua corredera. Augua que parixe robiñar as fuellas d’os árbols; ya se’n beyen de pardas, soras, royas entre as berdas que ternes aguantan os empentons d’os primers fredos en a montaña. Por entre selbas e tascas os paxaros ban fendo collas ta baxar enta o sur, se sienten os zaguers cantos. Debán de l’auto por a pista blincan d’o solero asabelos de pinchans, entre os pins roldes de chinchiperas aprezisatas cantan aquí e dillá.

Otros animals se paran ta fer a gran clucada, a ibernazión, como as marmotas, os onsos, as mincharras u as ranas. Se meten en o cado bien fartos pues a lazena de istos meses beniens será en o lardo d’o suyo cuerpo. Ye buen año de glans e fabetas, no les abrá costau guaire atipar-sen. A garza bezina manimenos se queda, sin ibernar, pero iste maitín ha benito con una nuez en o bieco, l’ha amagato entre a tefla d’o chardín con mimo e se’n ye ita. Sólo le’n eba bisto fer isto a os gais y en o mon, no pas debán d’a puerta d’a cozina.

Tiempos de cullita, tiempos de sanmigalada. En una capana tensina la otra nuei andaba enredando con as mías galletas una mincharra laminera con antifaz negro de ladrona. Apura as zagueras semanas antis de que o fredo le faya encadar-se, xuplidando nieus e fuinas. Me recordaba a ras mincharras grisas d’una cabana d’Estós, en Benás, d’o bueno que les sabeba o pan e d’o malo que le’n sabeba a o pastor... que les sabese bueno.

O nombre d’a mincharra ye curioso. Lo aprendié de crío en Boleya, un día que andaba enredando un zagal con o brazo dintro de un forato d’olibera, os demás mientras en un rolde animando. Tanto zurziquiar, molestó a una mincharra que le’n pretó un buen mueso; o misache sacó ra man de l’árbol con o bicho penchando d’un dido, os otros estiraban ta tirar-le-ne, os escachilos se sentiban dende luen... Comeyas de catrinalla. En Salas aprendié de tío Joaquin o nombre de rata grillera, más tardi pude sentir astí mesmo rata guillarda, fillarda en otros puestos de Sobrarbe u Monegros, zillarda tamién en Sobrarbe... o caso que como ye cuasi norma, en a metá ozidental ha un nombre, mincharra – dende a güega norte dica o Ebro -, y en a metá oriental ha otro, rata (fillarda, zillarda, guillarda, grillera, careta, mascarda, muscarda, freixera, dormidera...). Y en a Galliguera bi ha lugars en os que se mezcla y charran de rata chirla u rata charla.

En Aragón bi ha dos espezies de mincharra, a normal e a grisa, la una – Elyomis quercinus - campa por tot o país, la otra – Glis glis - ye más propia de selbas umedas d’o piso montano. As dos se’n han minchato dende antismás, se’n conoxen restos de fa más de 3000 años, en a Edá de Bronze (COLONELLI, 2007). No sólo se cazaban, en a Roma clasica yera un plato de luxo tan apreziato que teneban tanto corrals de mincharras, con árbols de glan dintro, como unos puchers espezials ta tener-ne, clamatos gliraria (glirarium). Comenta Colonelli que en o sieglo cuatreno 10 mincharras costaban 40 dinarios, por 30 que baleba un pollo. E que mesmo se bedó a suya chenta en lifaras en una serie de leis que miraban de ordenar o luxo eszesibo d’a epoca.

Mincharra ye a traza aragonesa de un nombre emplegato dende Burgos (ORIA de RUEDA, 1988), dica a Oczitania mediterránia, en os departamentos de Aude, Herault e Aveyron (THESOC), pasando por a Rioja, Nabarra e o País Basco: Mincharro, muxar, musharra, muserra, musiarra, micharra, muserra, micharro, missaro, mixiarra, landarra... Se pueden trobar publicatas bellas propuestas etimolochicas más u menos curiosas que no me acaban de combenzer guaire. Pérez de Laborda manimenos, sin proposar denguna, fa parar cuenta, zitando o “parecido fonético y estético entre ‘musaraña’ y musarra”, d’a boz latina mus, zorz u ratón (mus araneus). Que a primera parti d’a parabra siga mus cuadra con as bersions d’a Galliguera en as que en cuentas de mus (min) se diz rata: rata chirla, rata charla, u d’as tamién ozidentals charla e charra en as que a primera parti se suposa. Si isto fuese asinas, ta saber a etimo de mincharra caldreba mirar a segunda parti, charra (sarra, charro, ssarro, xiarra...).

Charra se puede relazionar con l’oczitán garri / jarri, “zorz, rata”, ya replegato por Mistral en o sieglo XIX, e que s’emplega en oczitán oriental autual tamién ta mincharra: garri, gari, gari de bosc, gari de cola... (THESOC). Germi & Lucci fan benir jari d’un *garrium, “zorz”, prelatín. Dillá d’Oczitania, en a italiana Calabria se reseñan ta iste animalet os sinonimos xara pondacu e surici-pontacu, equibalens a o clasico mus ponticus, “zorz de montaña” (CARPANETO & CRISTALDI, 1995). Claro que serba repetitibo, mincharra: “zorz-zorz”, e o segundo termino de un nombre compuesto en una tacsonomía normal ye calificatibo. Bi ha casos en os que puede pasar, como os aragoneses manzana poma, malacatón presiego u talmén picaraza (pica-garza); se trata de unions de dos sistemas en os que la uno se subordina a la otro, a poma pasa a ser una mena de manzana, o presiego una mena de malacatón. En franzés uno d’os sinonimos d’a mincharra ye loir lérot, una repetizión, y o nombre común oczitán ye garri greu, “zorz mincharra” que podreba entender-se tamién como una mena de repetizión (greul en franzés, greule tamién en Oc, deribatos de glis).

Otra posibilidá ye que charra deribe de –kar, “piedra” y/u “carrasca, caxico”. Ye una radiz sobre a que s’han escrito un borguil de triballos, como por exemplo o de Santano Moreno (2003) que fa benir os dos sinificatos de otro más chenerico, “duro”, indoeuropeyo. Una radiz  –kar que en Franzia ha dato toponimos como chiers, chara, chert, chera... e parabras como jar(d), “bolo rezio que se troba en l’arena d’as gleras”, jarre, “arena de glera”, jarrie, “terreno inculto”, cher, chier, sier, ker, “peña”, u chier, “tozal”, y en aragonés otras como carraliza, garrampeu, garrancha, garrapacho, garraspet, garrica, talmén charrantamplán, ezetra. Con o sinificato de caxico/carrasca, se consideran deribatos o latín cerrus, basco arte, aragonés carrasca, gallego carballo, oczitano garric e jarri (lemosín), ezetra..Allora mincharra podreba esplicar-se como “zorz de carrasca/caxico”, bien amanato a o nombre zientifico Elyomis quercinus, a nombres populars como o italiano quercino u o sardo soriglze ilixi (“zorz de carrasca”) e paralelo a o ribagorzano rata freixera.

Robert A. Geuljans en a suya manifica web sobre etimolochía oczitana amuestra una terzena posibilidá, una radiz d’orixen desconoxito *garr-, con o sinificato de colorito, con tacas. *Garr darba en ixa luenga garrel, “colorito, de muitas colors”, referito más que más a bestiar, no mui alueñato d’o nuestro adxetibo fillarda, “baca de tacas negras e royas”. S’emplega asinas mesmo ta mincharra en o norte d’Oczitania, rat garrél (THESOC). Ye intresán porque si asinas fuese tenérbanos un equibalén d’as denominazions orientals rata fillarda, rata guillarda, rata mascarda, rata faixada u mesmo rata careta. Una adxetibazión normal en atras luengas, como o italiano topu mascaradu (CARPANETO & CRISTALDI, 1995).

Mascarda, mascaradu nos pueden lebar enta un embolique pues son bien parexitas a o nombre de Campo rata muscarda, que biene de otra guerra. O italiano moscardino y o franzés muscardin fan referenzia a una mincharreta roya de nombre zientifico Muscardinus avellanarius. O nombre s’atribuye a ra suya olor a musc, mizcle, e no tiene relazión con denguna “mascara”. Ista mincharreta roya ye común en Europa pero no bibe ni se conoxe que aiga bibito ni en os Perineus ni en Iberia  (ARRIBAS, 2004) por o que o ribagorzano nombre de muscarda ye un enigma.

Mincharra grisa con un corrusqued de pan en una cabana d'a bal de Benás
Con tot, os calificatibos “de caxico”, “de carrasca” u “fillarda” fan referenzia sensu stricto a Elyomis quercinus. A otra espezie, a mincharra grisa ha de nombre zientifico Glis glis, e as dos espezies más a mincharreta roya debandita e muitos más pertenexen a ra familia d’os Gliridos. O nombre basco ye muxar grisa, o franzés, castellano e catalán son loir, lirón e liró gris. Ye bien claro pues o animalet ye griso, pero o suyo nombre clasico, Glis, tamién da pa pensar. En otras luengas se nombra por o suyo costumbre de dormir a metá de l’año, asinas o anglés edible dormouse (“dormilón minchable”...), o alemán siebenschläfer (“siete durmientes”) u o sueco sjusovare (“siete durmientes”). Ye curioso que en dos lugars d’a Bal de Benás he replegato istos mesmos nombres: rata dormidera, e sietedurmientes, que os alemans atribuyen a os siete meses que estarba a mincharra grisa ibernando.

Mientras isto escribo, en a fabosa d’a Selba Yosa una fuella s’ha meso parda, un chabalín esforiga a tierra minchando fabetas tiernas, un gai s’espanta d'os suyos gruñitos roncos de goi y eslampa en un bolito dreito fendo onor a o suyo nombre con un chilo de fastio, y entre as royas fuellas d’un escarrón s’amaga un petirroi. A bida contina.

 Arribas, Ó. (2004) Fauna y paisaje de los Pirineos en la Era Glaciar. Barcelona, Lynx Edicions
 
Cadarso, H. (2013) Romero y yo. Madrid. Libros.com


Carpaneto G.M. & Cristaldi, M.(1995)  “Dormice and Man: a review of past and present relations” en Hystrix (n.s.) 6 (1-2) (1994) 303-330 (1995).Colonelli, G. (2007) “Uso alimentare dei ghiri (Famiglia Myoxidae) nella storia antica e contemproranea” en Antrocom 2007 vol. 3- n.1 69-76


Germi, C. & Lucci, V. (1985) Mots de Gap. Les régionalismes du français parlé dans le Gapençais. Grénoble. ELLUG.


 
Mistral, Frédéric (1979) Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français. Tome II. Raphéle-lès-Arles. Culture Provençale et Méridionale Marcel Pétit.


Oria de Rueda Salguero, J.A. (1998) Los hayedos, en Medio Ambiente de Castilla y León. Año V Primavera-Verano 1988. Valladolid. Junta de Castilla y Leon, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.


Pérez de Laborda, F. Diccionario euskera residual y castellano en desuso de Valdizarde y Valdemañeru, Navarra. www.euskeraenvaldizarbe.blogspot.com.


Santano Moreno, J. (2003) “Descendientes de IR *(S)KERB(H) y *KAR- “duro” en las lenguas romances y el vasco”, en Nouvelle revue d’onomastique nº 41-42  pp. 5-49. Société Française d’Onomastique.


THESOC. Thesaurus Occitan. Base de données linguistiques. UMR 7320: Laboratoire Bases, Corpus, Langage. Université de Nice Sophia-Antipolis. Nice. www.thesaurus.unice.fr.

28 sept 2014

Aniellos d'ánchel, ugas d'o diapleIste zaguer cabo semana de setiembre, primero d’agüerro, nos chuntemos en Susín ta ir “fendo lugar” e de paso remerar a Angelines Villacampa. Dentrando por o patro d’o cobalto trobemos bel par de roldes de mataparians u muxardinas. Chen con buen criterio pensó que serba bueno ficar-las en azeite con allos antis de que os muitismos fongaires que campan istos días por o mon parasen cuenta y se las lebasen debán d’os nuestros morros. Asinas feito, pasón por o fogaril de casa Mallau de camín ta ra chenta d’a meyodiada. Bien buenas.

As plebias d’agosto e setiembre han ubierto a temporada de fongos, temporada talmén tranquila porque dizen os que sapen que caleba una mica más de sol e calor ta que salisen os fruitos como cal. Fa bels días, en o puerto Yesero, con a buena compaña de Carlos, ganadero e pastor fillo de Bestué, e de Rafael de Yesero charrábanos d’o tema cuan salió un nombre que me cuacó asabelo, Aniello d’ánchel, fendo referenzia a ro fongo más conoxito como cogoma, Macrolepiota procera.

Me fizo goi porque ye un nombre propio ta ista espezie. Cogoma ye común aquí e dillá, pero ye una denominazión más bien chenerica e sin salir d’o país igual sirbe ta Macrolepiota que ta Agaricus u mesmo Amanita cesarea. En as luengas de Franzia muitos nombres chiran arredol de coulemelle cuala etimo fan benir dende o latín COLUMELLA, columneta. Corominas (CARDONA, 2012) piensa que talmén cogoma bienga d’o latín cucuma, olla u caserola. Entre os dos, a portuguesa cogumelo (“fongo”, chenerico), nos torna a endicar o poco concreto d’a parabra. A etimo portuguesa proposata tamién ye o latín CUCUMA.

Bi ha otras menas de clamar a iste fongo como parasol u batiauguas. As dos son modernas e comuns, bien que prezisas. Parasol se fa serbir en anglés u alemán, tarcual; en atras luengas como o finés ye traduzita (ukonsieni), asinas mesmo pasa con o caso aragonés de batiauguas

Aniello d’ánchel no ye una traduzión ni tampó pareix moderno, a parabra más parexita que he trobato ye a canadiense baguier, relazionata con o franzés bague e l’olandés bagge, aniello. Pero no ye un aniello cualsiquiera, ye un aniello d’ánchel, e ixo nos leba enta o campo d’as tacsonomías, e por ixo mesmo me ha feito más goi.

Ánchel ye a metá d’un chuego de oposizions con diaple, chuego que pueden ocupar otras parolas equibalens como dios u infierno, borde, de moro, de burro, montesino, salbachino, basto, fino...adxetibos que farchan as “categorías tanxenzials” en o ran cuatreno d’a tacsonomía d’o mundo bechetal en aragonés (VIDALLER, 2005). Ye a categoría que desepara espezies asobén por a suya utilidá.

Ánchel se situga fren a diaple como una metafora plena de sinificatos: 

- Ánchel/Zielo/Alto/Bueno/Blanco-Claro, 
- Diaple/Infierno/Baxo/Malo/Negro-Escuro. 

E chustamén o aniello de Macrolepiota ye en un fongo alto, bueno, blanco, diferén de otros aniellos de fongos más baxos, malos, escuros. Una oposizión que no ye mica común en aragonés, de feito se da o caso d’a mata Stipa pennata en a que no funziona pon e trobamos entre os suyos sinonimos os de pelo de ánchel, pelo de bruxa e pelo de dios, chuntos.
Boletus satanas, Sep u potrecón d'o diaple

Diaple, como marcador negatibo sí ye más común: allo d’o diaple, tomatez d’o diaple, cardo d’o diaple, narancha d’o diaple, pepinez d’o diaple, uguetas d’o diaple. Asobén os sinonimos fan referenzia a otros marcadors equibalens d’a mena de bruxa, culebra, moro, rabosa, negro,... encara que podemos tornar a trobar asoziazions raras. Asinas, as pastoretas de casa nuestra (chenero Muscari) pueden definir-sen como petez d’o nuestro siñor, petez de dios, petez de nuestra siñora, flor de culebra, uguetas de san Chuan u d’o diaple.

Adxetibos negatibos muito más comuns que os positibos. Talmén benise aquí a cuento o comentario de Charles Darwin (2012, p 122) de que “entre os salbaches a credenzia en os malos espritos ye muito más común que en os buenos”. (Darwin deseparaba a os pueblos barbaros u salbaches, “inferiors”, d’os “superiors” zibilizatos como yera común en o s. XIX). O caso ye que más bale parar cuenta d’os periglos que de otras basemias.

O frechinache debandito de anchels con dioses, diaples, santos u moros ye posible siga una consecuenzia d’o prozeso de cristianizazión que lebó a ocupar y fer-se con os cados que antis yeran representatos por as biellas dibinidaz, ya sigan istas antropomorfas u no. Asinas, a ra ringlera de santos e diaples que sirben de apellito pa matas e bichos podébanos sumar entidaz totemicas como l’onso u o lupo. Totemicas en un dople sendito, como consecuenzia de concrezión de metaforas relichiosas que tresminan relazions sozials, y en o definito por Lévi-Strauss como “capazidá umana de pensar en terminos de similituz y esferenzias relazionals, u correlazions e oposizions entre ambitos naturals e sozials u culturals (...). Como un aspeuto d’a propensión unibersal a clasificar en terminos de loxica más bien asoziatiba” (BARFIELD, 2001). 

Manimenos, ta que a ipotesis de oposizión entre un par de adxetibos clasificatorios fuese clara caldreba tener aniellos d’o diaple, e si bi n’ha no los he trobato. Bi ha fongos ditos manetas de dios, pedos de lupo u d’onso u, en otro ran Boletus satanas, pero no sé de aniellos d’o diaple.  Talmén ánchel chugue aquí un rol descritibo simple, de un aniello claro, rezio pero fino, como d’un ánchel. O que me fa pensar que sí ye sinonimo de bueno ye que contino de nombrar-lo, astí en a montaña de Yesero, Carlos dizió que yera un fongo minchable, bueno.

Istas barucas me rondaban por o tozuelo o maitín de Susín mientres remenábanos losas d’o flysh, piedras ferrizas d’a montaña panticuta y esquistos sallenutos dixatos en as eras d’o lugar por o biello glaziar tensino, fa bellas dezenas de milentas d'años. Asinas lo charraba Enrique Satué. Entre toz fébanos bueno o dito de que “una piedra no fa cosa y dos piedras fan parete”. O esprito de Angelines, o ánchel de Susín, nos aguaitaba dende a torre d’a ilesia; asinas fue fázil conseguir que a parete d’o camín se tornase a tener dreita, zereña, como ella ese quiesto. Y entre fayena e fayena nos bagó de minchar-nos os mataparians e beber-nos o bin. Royo bin que no yera feito, profés, con ugas d'o diaple.
Ugas u tomatez d'o diaple. Solanum nigrum subsp. villosum

Barfield, T. (ed.) (2001) Diccionario de Antropología. Barcelona, edicions Bellaterra.

Cardona Castellá, Antoni (2012) "Notes lexocogràfiques i etimològiques diverses", en beCEroLES V, 97-109.

Darwin, Charles (2012) El origen del hombre. Barcelona. Ed. Austral (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871)

Vidaller Tricas, Rafel (2005) "O mundo bechetal en aragonés: tacsonomía", en Alazet lº 17. Uesca. Instituto de Estudios Altoaragoneses.

14 ago 2014

Os fruitos d'a farnuzeraQue ye bonica a montaña biarnesa, tanto como pa aprobeitar os días de descanso y, en cuentas de nabesar os mons con ropa de triballo, meter-me una chambreta de Labordeta y marchar con a familia enta o ibón d'Arlet, en a bal d’Aspa.

Ya ye meyau agosto y ro mon contina con as tascas berdas como si prenzipiase chulio, os ibons e o zielo d’un azul preto, os nebers aguantan tanto en os pacos como en bellas solaneras altas... en fin, un buen estiu ta dondiar por istas costeras. Un plus ta correr as estibas de Biarn ye que de cabo cuan te trobas una cabana redolada de güellas, bacas, yeguas u cochins en a que puedes mercar un buen queso d’Aspa. No ye un imbento d’a modernidad, de siempre pareix que nos han cuacau os quesos d’Aspa. Asinas puede beyer-se en os libros meyebals de rechistro d’a güega de Canfrán:

            - (7 de setiembre 1446) Pasó Pedro de Lamasso 28 robas media de formache de la tierra, del coal son los 18 robas media feito en Sancta Christina a la color e sayzón de Aspa, ban por 10 libras. Pagó por la sallida del regno – libra 10 sueldos.

- (21 de mayo de 1447) Miso Sancolet de Casabona 23 robas de formache d’Aspa, ban por 9 libras 4 sueldos. Por entrada e sallida pagó 18 sueldos 5 diners. Más saca del regno 4 robas de formache de la tierra por 1ª libra 12 sueldos.

Anque en iste par d’apuntes salen d’o reino formaches “d’a tierra”, o normal en os rechistros aduaners ye que entrasen “quesos” u “formaches” d’Aspa. O caso d’esportar formaches feitos “a la color e sayzón de Aspa” en Santa Cristina (o espital de Somport) ye aneudotico. Antiparte, cal parar cuenta que os puertos d'Astún, Candanchú y Espelungué fuen en a Edá Meya materia de tratatos entre os dreitos d’os monches de l’Espital de Santa Cristina, os pastors d'Aspa e os d’a bal de l’Aragón. A primers d’o sieglo XVI, o rei Fernando da ra propiedá d'Astún a Chaca, y dende ixos tiempos cada año se fa o reconoximén d’as mugas u d’a Veisau (bezindá en gascón) u d’o Tratato de Astún, que d’as tres trazas puede ascuitar-se. Antismás Chaca daba 100 (130) sueldos chaqueses a os conzellos d’Aspa, pero agora se fa un truque: os lugars de Cette-Eygun, Eth Saut y Urdós puyan un formache cadaguno, e Chaca les ne cambea por un corbiello de fruitos. Ta rematar a fiesta como cal, se canta Aqueras Montanhas.

Ignacio de Asso en o cabo d’o sieglo XVIII deziba que en o Biello Aragón ”os quesos, que se fabrican en a montaña, no ye que tiengan gran estimazión”. Sí, manimenos, a manteca e profés a carne. Ye una custión de selezión de razas asoziata a condizions naturals diferens. A o norte, con clima atlantico ye a Güella Biarnersa u “Brebis Béarnaise”, raza de leite. A o sur, con clima más continental e cabañeras enta ra mediterránia bal de l’Ebro son a Rasa Aragonesa e a Güellada, más conoxita agora como Churra Tensina (e tamién Zerruda u Montañesa). Raza propia d’as bals de Tena, Broto e Bio, produz carne, lana y estambre (antismás).

A cosa ye que dixemos l’auto en Espelunguera, debaxo d’o ibón d'Estanés y de l’Agua Tuerta, pillando a endrechera d'Arlet. Pasada a fabosa pleguemos ta ras cabanas de Atsout e Grosse, an merquemos formache de güella a una polita nina que tasamén podeba sumar e fer as cuentas. Chunto a ra cabana un rabaño de güellas biarnesas, lanudas, con cuernos, a l’otro costau a bacada y entremeyas una punta tozinos negros cualas esforicadas se bedeban por os patros d’arredol. Otra puyata y pasemos por as mallatas y cabanas de Lapachouaou, Gourgue Sec u Lurbé, beyendo en a mesma ambiesta otras como a d'Escouret en a que merquemos queso l’otro año, u belunas d’a montaña de Lescun, tamién con buenos formaches estibals.

Pasando o zierco de Lapachouaou as farnuzeras teneban muitos “fruitos” royiscos que se mezclaban con os d’a gabardereta (Rosa pendulina), espezie de gabardera que crexe nana en o piso subalpino.

A farnuzera (Rhododendron ferrugineum) ye una mata de fuellas perennes, berdas por a cara, royiscas por a suela. Ha unas flors bien bonicas, royas que no fan fruito, manimenos en as fuellas gosan crexer una mena de galas produxitas por o fongo Exobasidium rhododendri que lo parixen. Crexe en montañas silízias (u calsinas mui labatas) d’o zentro e sur d’Europa, quedando en a Peninsula en os Perineus. Aquí se troba por denzima d’os 1600 m de altitú. D’o debandito se puede deduzir que se troba poco por o Biello Aragón e más por as bals de piedra ferriza u granito como Tena u Benás. Fa maticals que se conoxen como farnuzerals (farnuserals), fernazerals, barrabonals u garrabonals.

Farnuzera con galas de Exobasidium rhododendri
En muitos d'istos puestos comparte mon con otra prima d’a mesma familia, a buxarguala (Arctostaphylos uva-ursi). Tamién ha fuellas perennes e fa maticals rastroners pero prefiere os suelos calsos, basicos, a os silízios. Mata común dende o Artico dica o Mediterránio (plurirrechional ta unos, zircumpolar ta otris) fa unos fruitos como lulos royos que siempre se definen como farinosos; son minchables.

Bellas begatas un mesmo crenchón tiene bucharguala en a solana y farnuzera en o pazino. Entre os muitos nombres conoxitos d’a buxarguala a más gran parti fan referenzia a o parexito d’as suyas fuellas con o buxo pero bi ha otros que tienen relazión con a farina, como o de farinolera replegato por Wilmes en a bal de Bio. En gascón Seguy (1953) replega entre otros haryoles e aryoles, e Arette (2006-2009) arioùs, hariùlè e hariole. No ye fázil trobar equibalens en o resto d’o Continén, cal ir ta Finlandia an uno d’os suyos sinonimos ye jauhopuolukka que sinifica bella cosa como "anayón farinoso" (farina -jauho- fa de atributo seguntes me diz Javier Tresaco) . Otros nombres fineses son anayón de can, lulo de tozino u anayón borde, fendo referenzia siempre a o anayón royo, una espezie que no conoxemos por istas latituz. Os fruitos se minchaban crudos, pansos, en mermelada, almibar... y en ocasions serbiban ta superar a manca de pan (ANDERBERG, 1999).

As dos matas, farnuzera y buxarguala se trafucan en ocasions, asinas en Saunc a ra buxarguala la he sentiu clamar farnusera, u en Bielsa la una ye farnazera e la otra farnazeta (Enciclopedia... 1986). A diferenzia entre as dos ye fázil de trobar. La una ha fruitos farinosos minchables, e la otra “fruitos” parellanos pero no minchables, os primers son de farina os otros serban de farinuza. Como detalla Pujadas (1983) de Bielsa, “farnazera: fruito montesino no usato pa consumo umano”. Ye ista a mía ideya de l’orixen d’a parabra farnuzera, de farinuza por a suya relazión etno-espazial con a buxarguala.

Buxarguala con fruitos
Manimenos, as galas d’a farnuzera sí se fan serbir dillá d’as nuestra montañas. En os Alpes ye una d’as trazas de fer “azeite de marmota” (huile de marmotte, olio de marmotta, oulio de marmota), metendolas en azeite de oliba u billanera ta curar as rumas. Pero ixa ye otra istoria.

Como ye costumbre en ista demba lesicolochica, chunto a un nombre latino bi ha un sinonimo que no lo ye. En iste caso barrabón, propio d’a bal de Broto que se puede sentir tamién en a de Tena pero esbarizato ta una mata parellana, a estefa (Daphne laureola). ¿Por qué o esbarize ye dende a farnuzera enta ra estefa y no de rebés? Intento esplicar-lo. Cal fer notar antis que as dos han fuellas parellanas, pueden compartir terreno pero a estefa no fa maticals como a farnuzera, por o que os toponimos barrabonal e garrabonal no más fan referenzia a ra segunda.

Barrabón (garrabón) ye cuasi igual que garrabonera u garrabera, as trazas orientals d’a gabardera (Rosa spp.). Os suyos nombres zientificos tamién relazionan as dos especies: Rhodon en griego ye o mesmo que Rosa en latín, "rosa", e dillá, os dos son o mesmo que o arabe Ward (Al ward, a rosa, albardera como sinonimo en o Semontano Sobrarbe). Yo por ixo siempre eba pensau que gabardera, albardera, galabardera, garrabonera... yeran familia d’a rosa arabe, radiz benita antis dende Asia. Corominas, zitato por asabelo autors, diz que ye una radiz prerromana no indoeuropeya emparentata con o basco kaparra, barza, pero prefiero a esplicazión de Seguy (1953, pp. 212-214) que amás relaziona os nombres populars perinencos d’as dos espezies:


"- Fundos prelatins d’aria no esclusibamén aquitana

Pensamos que os nombres d’a gabardera (d’a mena gabardè, gardawè, garrabè, galabardès), d’a farnuzera (gawèk, gauriu, awardo), de l’aliaga d’o chenero Ulex (gab-, gawarro) pueden chuntar-sen sopre un mesmo alazet preistorico (G) ALAB / (G) ALB / (G) AB, cualo sentito primitibo serba “enzendallo”, e cuala aria ocupa o N de España e o SW de Franzia. Un rechito, en o sendito de “faxuelo”, “faxina” ye mesmo ubiquista en Franzia (...)

Rohlfs (asinas como Krüger) ha chuntato bels de istos nombres (pero no  más que ta ra gabardera e l’aliaga debandita). Beye continuadors ebidens d’o basco kaparra “barza” (Azkue). Como ixas parabras s’esparden no sólo por España setentrional e Gascuña, sino tamién en Languedoc, no ye fázil que aigan sito ampratas d’o basco (...).

 En fin, tot endica que g-, kaparra ye por contra una parabra amprata; sobre k- / g-: en efeuto, o basco, con as parabras importatas, fa pasar todas as sordas inizials a sonoras. (...)

Se trata de matas emplegatas ta reanimar u mantener a chera: yera ista una preocupazión basica de l’ombre primitibo. A farnuzera ye encara güei (1953) o unico combustible que pueden fer-sen os pastors por enzima d’a zona forestal: ista mata ha una esenzia que le premite arder berda, e os pastors perinencos alzan buenos borguils en o costau d’as suyas cabanas: claman a begatas gawèk a toz os enzendallos en cheneral; gabèl en lg. ye o faxuelo, enzendallo por eszelenzia, e iste tema ha por toda Franzia o sendito de “faxuelo de branquetas”, e de “gabiella” en cheneral (...)."
Seguy mete un exemplo perinenco que tamién podemos trobar en otras redoladas, como en os Alpes (CONSTANTIN & GAVE, 1908, p. 119):
"A farnuzera ye bien espardita en os Alpes de Saboya. Embelleze con as suyas flors grans e royas as peñas, as tascas e as selbas. Dende os 1400 m. dica os 2500 m. de altitú. Alimenta cuasi sola os fogarils d’as casas e cabanas d’as zonas altas."
Parixe más razonable o espuesto por Seguy que as demás ipotesis una mica eterias e repetitas dende Corominas. Con tot a yo ro parexito entre gabardera e ward tamién me ye intresán.

Bueno, o caso ye que pleguemos a almorzar ta o ibón y espital de Arlet, a l’otro costau de l’Agua Tuerta d'Ansó, que tastemos o formache de güella biarnesa, de rezia ulor dimpués de carriar-lo en o macuto más de dos oras, e tornemos entre farnuzeras, tascas e bestiar enta Espelunguera. Tot en meyo de un paisache propio de primers de chulio, a meyaus d’agosto. O tozuelo entremistanto chirando arredol d’os fruitos d’a farnuzera.

Anderberg, A & A-L (1999) Den virtuella floran: Mjölon. Estocolmo. Naturhistoriska riksmuseet. 
Arette, A. (2006-2009) Nos fleurs d’Aquitaine dans la langue, la sorcellerie et la médecine gasconnes. Monein. Editions Pyremonde Princi Negue. 
Constantin, A. & Gave, P. (1908) Flore populaire de la Savoie. Annecy, Ed. Imprimerie J. Abry.
 Enciclopedia Temática de Aragón (1986) Zaragoza, Ed. Moncayo
Seguy, J (1953) Les noms populaires des plantes dans les Pyrenées Centrales. Barcelona, IEP.

Pujadas, J.J. (1983) Aspectos etnolingüísticos del Alto Aragón. Etnociencia y taxonomía folk. Barcelona, Universidad de Barcelona.
Sesma Muñoz, J.A. (2006) La vía del Somport en el comercio medieval de Aragón. Los registros de las aduanas de Jaca y Canfranc de mediados del siglo XV. Zaragoza, Dep. de Hª Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos y Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca.
Wilmes, R. (1996) El Valle de Vió, estudio etnográfico-lingüístico de un valle altoaragonés. Zaragoza, PRAMES.
 


1 ago 2014

Sargantanas perinencas
Se’n ba un chulio con no guaire calor, nueis mesmo fredas, e poca plebia. Hemos puesto disfrutar d’a montaña y esmicazar un par de botas que estrené no fa tanto tiempo en os Alpes franzeses. M’he dixato o tocho en asabelos de puestos, tantos como Caco ha parau cuenta d’o mío tozuelo esbarizadero e lo ha replegau. He gastato bel par de potes de crema de sol ta acabar cremándo-me os brazos como si no lebase cosa. Y encara queda agosto, qué plazer.


Istos días imos por o mon rechirando matetas raras d’alta montaña, d’ixas que talmén no aguanten un cambeo climatico que traiga más calor. O zaguer mierques puyemos por os altos tensinos con a buena compaña de Salvador e Gloria. Son fendo un estudeo sobre bellas espezies de reptils e anfibios peninsulars. Quieren saper qué puede pasar con ellas si contina iste chandrío de mundo que ye dixando a nuestra espezie. Pudimos asinas aprender muitos detalles sobre una espezie de sargantana – changardinas aprendié a clamar-las en casa mía, me cuesta cambiar-le o nombre -, endemica d’os Perineus zentrals: Iberolacerta bonnali, sargantana d’os Perineus u perinenca (1).

Ye una changardina más bien chiqueta que bibe en as gleras y tarteras de l’alta montaña perinenca, dende a bal de Tena dica ra Ribagorza e a os dos costaus d’a güega. En o cobaxo d’o suyo territorio se chunta con otra sargantana, a rocazera (Podarcis muralis) d’a que no fázil distinguir-la sino por una escameta en a parti d’o morro e poco más.
Sargantana rocazera
Como pasa con a ra raneta roya (Rana pyrenaica) ye una espezie feita a os fredos d’a montaña. No más puede campar fuera d'o cado cuatre u zinco meses a l’año, mete no más que cuatre güebos bien desarrollatos (bibipara con estratechia K: pocos fillos que sobrebiben bien), bibe dica 17 años (cuatre u zinco ta fer-sen adultas), no tiene guaires depredadors... porque ocupa puestos en os que tampó no bi ha muita bida. A suya istoria ye biella, dizen que fa cuatre millons d’años que ya prenzipió a suya espeziazión, puyando e baxando dende as tucas enta o plano seguntes o clima yera más u menos fredo.

Os pariens más amanatos d’o chenero Iberolacerta están en os mons Zagros de Irán (chenero Iranolacerta), y entre o sudeste d’Europa e o sudoeste d’Asia (chenero Darevskia). Luen en o árbol d’a sistematica d’as sargantanas queda o chenero Podarcis con o que como ye debandito comparte o cobaxo d'a suya aria.

Sobre 1920 o perineista Jean-Louis Bonnal puyó ta ra tuca d’as Tres Serols conoxita como Mon Perdito do bido una sargantana que se le fizo rara. En 1922 replegó en o ibón azul de Bigorre bellas sargantanas d’ixas y le’n mandó en dos tongadas una muestra a Amédée Louis Lantz qui, en 1927, describió a espezie ta ra zienzia como Lacerta (Podarcis) monticola bonnali, drento d’o subchenero Podarcis que más tardi puyarba ta chenero. Ya en ixos tiempos parón cuenta que a nuestra sargantana perinenca yera emparentata con atras de montañas de Croazia, Dalmazia u o Caucaso zentral.

Dimpués de bels estudeos a o largo d’o sieglo pasato ye Óscar Arribas en o cabo d’o milenio qui define o chenero Iberolacerta, subchenero Pyrenesaura ta tres espezies que biben en:

- Os Perineus zentrals (Iberolacerta (Pyrenesaura) bonnali),
- Bal d’Arán e parti d’os Perineus de l’Ariége (Iberolacerta (Pyrenesaura) aranica) e
- Parti d’os Perineus de Lleida, Andorra e l’Ariége franzés (Iberolacerta (Pyrenesaura) aurelioi).

Un subchenero Pyrenesaura embolicadero que premite deseparar istas tres espezies de otras cuatre Iberolacerta que biben en bels mons ibericos más una zinquena d’os Alpes.

Encara que l’aria de distribuzión d’a sargantana perinenca ye compauta, as suyas poblazions están deseparatas, y se pueden trobar buedos grans entre unas e atras. Fue por ixo una suerte trobar una poblazión como cal, entre 2.200 e 2.300 m. de altaria, más parando cuenta que o día d’antis ébanos trobato en Tendennera una changardina rocazera a 2.300 m. E ixe mesmo día, baxando cara ta casa trobemos sargantanas rocazeras a 1.900 m. en a mesma bal en a que yéranos. Sólo en casa, con a foto, paré cuenta que a escama rostral, a que tien en o zentro d’o morro por arriba, no tocaba con a escama entrenasal, a que ye enzima, entre os foratos d’o naso, amás de que teneba tacas en a papada e a lomera, u siga, que no yera Iberolacerta.

O nombre de sargantana ye uno d’as parabras que más barians tienen en aragonés, dende ista más u menos común dica ra changardina de casa nuestra u a singartalla benasquesa; más de setenta se pueden trobar en os bocabularios espezializatos. No ye un nombre esclusibo d’a nuestra luenga, ye propio tamién d'os territorios de luenga catalana u d'os oczitans, dende os gascons “singraulhete”, a os ozidentals “sarrangléte” u “singarline” (Landas). En Mirefleurs, amán de Clermont-Ferrand (Aubernia) se puede sentir “isartyino”, nombre que fan benir d’o sustantibo oczitano “eissart”, que biene a sinificar sucarrata, artica. O tema d’a suya etimolochía ha dato asabela literatura dende fa dezenios, un resumen ya biello ye en o articlo firmato por o Seminario de Geografía Lingüística, de 1976. Os argumentos, como pasa asobén con isto d’os etimos, son bariatos, pero denguno me ha parexito definitibo.

Antiparte, no he sabito trobar o nombre en decumentos dillá d’o sieglo XVIII cuando Ignacio de Asso diz:
- Lacerta agilis. (...)  Dorso tripici punctorum nigrorum serie. Utramque nostrates Sargantana appellant (...) Hae duae posteriores, Lagarto, et Fardacho dicuntur (...).
En fin, rechirín rechirán changardinas perinencas por as tarteras trobemos un cantal granizo pleno de güecos por debaxo que bel gato montesino eba combertito en un fosal de marmotas. Crapazins, bariellas, esquinazos, costiellas de marmota yeran sembratos por debaxo d’o cantal y en un buen zerclo arredol. Menos bisteras, muitas cagatas blancas de güeso machucato e pelos, repuis d’as farteras. Ye notable cómo a introduzión d’a marmota a meyaus d’o sieglo XX ha feito que un gato puye dende as suyas quiestas selbas enta ras tarteras y tascas d’o puerto. Astí s’ha coflato y por o que se bei le’n ye fendo buen prebo a carne de iste nuebo e rezio radedor d’o paisache perinenco. Cuan pleguen os fredos, cuan caiga ra nieu li tocará baxar a ganar-se ra crosta ta ra bal. No sé si baxará plorando u con ganas de cambear de dieta. O minio que bide no guaire luen d’o cantal d’o gato talmén s’alegre de que se’n baiga una competenzia tan feroche; o zorze que blincó astí mismo e que talmén bibise a ra güembra d'o gato, a salbo d'o minio, igual opina o contrario. A ras sargantanas igual se les tendrá porque ta cuan se’n baiga o bezino ye fázil que ya sigan amagatas asperando una nueba primabera.

(1) En o Atlas y Libro Rojo de los anfibios y Reptiles de España, d’o Ministerio de Medio Ambiente de España (2002), aparixe en aragonés como “sargantesa pirinaica”. En o manifico libro de Óscar Arribas (2004) Fauna y paisaje de los Pirineos en la Era Glaciar (Lynx Ed. Barcelona), biene como “sargantesa pirinaica” e “sangardilla pirinenca”.

Botica en Villafranche de Conflent. Perineu oriental franzés

Asso y del Río, I. J. de (1784) Introductio in oryctographiam, et zoologiam Aragoniae... Madrid.

Seminario de Geografía Lingüística. Universidad Complutense (1976) "Los nombres de la “lagartija” y del “lagarto” en aragonés y sus designaciones en otros ámbitos españoles". En AFA XXVIII – XXIX, pp. 143 - 184. Zaragoza. IFC.