Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

26 ene 2013

A Ronda d'os pinchans maziellos
Ban dos semanas de turberas y nieu, bel día se ubre con rayadas de sol e torna o nuble, as aireras con bolisnas e a la fin se mete a nebar y a blanquiar-se tot. Por os campos arredol de Biescas campan buenas carradas de pinchans. Los beigo e me remeran a falordieta que me charraba Aurelio, lo ferrero Bolea con o que de críos campemos por a Laboral de Uesca. Cuenta de dos paxaricos un día d’ausín, la uno dintro de un forato, la otro a o raso. Lo d’o forato con a combersa fata de intes esqueferaus:

- ¡Qué fri que fa!. O de fuera florito de fredo mirando de fer-se güeco:

- ¡Arañón que’n sé! E lo primero, agudo, que se bei a chugata:

- ¡Si en sas que’n sepas, que no saldré d’o foradé!

Caco me lo contó con a bersión d'o suyo pai, de Acumuer:

- Golondrons que'n sé! Golondrons que'n sé! Cantaba o de fuera. Golondrons son as manzanetas de Manuel, a fruita d'os artos. E dende o foradet, la otro contestaba.

- Frío que'n fa! Frío que'n fa!...

Pos asinas les pasa a istos pobres pinchans... maziellos. Bandadas de cuaranta u zincuanta pinchans cuasi toz masclos. Dizen que Linneo, sueco el, cuan propuso o nombre zientifico – Fringilla coelebs -, lo apellidó coelebs por o latín caelebs, zelibe, soltero. Solteros, pero tanto como maziellos no, a berdá, en o que paraba cuenta Linneo ye que ta ro ibierno as fembras y os chobens se’n iban t’o sur e por o suyo país no más quedaban os masclos. Pero luego s’achuntan, ya lo diz o dito gascón: “Har coum lou pinsan: partir oei, tornar douman” – Fer como lo pinchán, marchar güei, tornar maitín -. E tamién “”A sent-Matiu, lou pinsan que ditz adiu, lou coutoliu que hé piu-piu”, ta san Mateu (21.IX) o pinchán diz adiós, l’aloda se queda.

Pinchán ye parola biella con muita familia mundo adebán. La fan benir dende o zelta por o latín, d’un acusatibo pincionem, de pincio. E asinas en anglés finch, alemán, frisón, noruego u sueco, fink, danés, finke, frisón e gallois pinc, ongaro pinty, islandés finka, olandés vink, checo penkava, franzés pinson, corso pincionu, picardo pinchon u o mesmo griego spinos... asobén istas radizes u parolas se fan serbir ta atros paxaricos que no son o pinchán (tamién pasa con o latín fringilla – italiano fringuello – que ta bels autors yera nombre d’o papirroi). En anglés por exemplo ye chaffinch, si fa u no fa pinchán d’a palla por o suyo costumbre, más que más en istos días de turberas, de buscar granos por os pallers. Ixa mesma ideya han os sardos pappatrigu e papadrigu. Pinc, finc... son de orixen onomatopeyico, como gosa pasar.

Pinchán ye parola común y espardita en aragonés, que blinca a güega norte e s’emplega tamién en a gascona bal de Barège. En aragonés oriental son comuns sin dembargo pilsán e pilzán.

Pinchans cutios andando por pallers e dembas, amagatos por artos e gabarderas, mirando de minchar bella cosa e no malmeter esfuerzos. Manimenos, en que reble o ibierno s’estarán enzima d’as matas ternes fendo as suyas chichiberrías, que asinas se clama a suya traza de cantar (1). Cuenta Enrique Satué (5) de un pinchán que en istos días de ibierno le'n pidió de minchar a una forniga, e ista le'n contestó: ¡Mientras cantas as chicheberrías, recóge-te pan pa estos días!, seguntes un cuento de Antonio de Aso Sobremón. Sobre ixe canto, me cuaca un parrafet d’a nobela de Charles Deulin “Cambrinus” (Deulín ye un escritor d’o canto d’a güega entre Franzia e Wallonia -Belchica-, d’o sieglo XIX):

Cambrinus mercó allora un pinchán ziego, que a ra moda d’as chens d’o país Wallon, lebaba siempre con el. Abendo ascuitato que eba de zelebrar-se en Saint-Amand un gran concurso de pinchans, pilló ro suyo compai de camins e marchó.

Plegando ta ra billa, trobó en a Croisette os pinchanaires que, bels treszientos, se chuntaban en o puesto de combate, de dos en dos, tenendo en a man as suyas chiquetas garcholas de madera con arambre (...) O Fresnois aposté tres mil florins que, sin mezclar o suyo canto con os p’tit-p’tit-p’tit récapiau-placapiau, dillá d’os artifizios de segundo orden, o suyo bertuoso repetirba nueuzientas begatas en una ora ran-plan-plan-plan-biscouïtte-biscoriau, o solo berdadero, o unico que podeba contar. O paxaro fue dica nueuzientas zincuanta, e o mayestro ganó lo primer premio e os tres mil florins, dimpués d’o cualo os Amandinois paseoron como triunfador a l’ombre e o bicho, la uno lebando a la otro.Cambrinus se metié allora a recorrer Flandes, batendo con o suyo tenor os más renombratos pinchanaires; e ye dende ixos tiempos que os flamencos son tan enzenegatos con os combates de pinchans como os angleses con os combates de gallos. »

Amás d’o barbaro costumbre de zegar pinchans cantaires, se bei l’afizión "enzenegata" por o suyo canto e as diferens trazas que’n tiene. D’a primera bienen as frases franzesas «gai (u joyeux) comme un pinson», alegre como un pinchán, equibalens a ras oczitanas «gai coume un Quinsoun» e «canta clar coume un Quinsoun», cantar claro como un pinchán. Pero no en todas partis lo beden asinas, un sinonimo anglés de pinchán ye wetbird, paxaro mullato pues dizen que cuan canta marca augua, como aquí o picaguazero. Bede ser custión de luengas, pero no d’as umanas sino d'as d’o paxarico. O suyo canto ha dialeutos por redolatas, bi ha mapas por exemplo de Franzia en os que se bei que o dialeuto d’os Perineus ye diferén d’o Massif Central e iste d’as Landas.

Fuen Thorpe e Marler os que, en 1955, se metión a estudiar o canto d’os pinchans (2), dende allora continan os estudeos. Asinas, s’esferenzian entre dialeutos berdaders e falsos, os falsos serban d’espezies con dispersión chubenil importán, capazes de aprender cantos durante toda ra suya bida, os berdaders pertenexen a espezies filopatricas en as cualas o aprendizache d’o canto, d’os suyos pais e d’os bezins, no se fa más que en un periodo limitato dimpués d’o cualo o paxaro repetirá o mesmo toda ra suya bida. Entre istos ditos berdaders ye o d’os pinchans, cada indibiduo ha entre una e seis frases en o suyo repertorio que, sumatas con a suya poblazión fan una trentena de cantos, d’entre os cualos predominan de zinco a siete. Asinas se pueden fer estudios dialeutals con resutatos bien curiosos...

Remero un día que puyemos dende Salas enta Alquezra, ya fa años. Dentremos en un bar, en o repalmar d’o mostador eba una garchola con un pinchán. Como a inoranzia ye atrebita ascape le pregunté a o cambrero a qué fin lo teneba engarcholau, pues no sabeba yo que fuese ixe costumbre propio d’o nuestro país más dato a cardelinas, gafarrons u lucans. O mesache, somarda, me contestó que ya me podeba esmelicar pero que a semana d’antis les n’eba bendito atro a unos catalans por mil duros – 30 euros de agora un borguil de perras allora -. Tocó callar e minchar-me o riso.

Minchar yera chustamén o destino cultural más común d’os pinchans en istas redoladas, por ixo os ditos u frases feitas en aragonés andan siempre por o mesmo bayo : «nino, nina, tiens menos carne que un pinchán», « ye laso como un pinchán ». Cal parar cuenta que o millor tiempo d’as losetas e zepos ye a pasa, cuan puyan enta o norte, e no bienen guaire luzitos. Pinchán funziona tamién como adxetibo, Pardo Asso diz : « Aplíca-se a ra presona que ha ras garras delgatas y, en cheneral, a os arguellatos », e o gran Mostolay : « De poco peso, lixero,a. » (3) . Por astí talmén biengan motes como o de Casa Lo Pinchán de Nabal, asabelo. En oczitán tamién lo beyen asinas, cuan dizen « a pas mai de car qu’un Quinsoun », chustamén igual que o aragonés debandito. En aquel país os cazataires de pinchans son muestra de malos cazataires, que salen a cazar con o lema « Messiés de la Quinsounaio, vous arrariren » Siñors d’o pinchanerío (pinchans, papirrois...), tos acotolaremos, dito que se fa un aire con a quexa de D. Ferriz a o Rey Chaime de Aragón que “ubo grant desplazer, diziendo que el solié caçar grúas e abutardas, mas pues assí lo queríe que el iríe caçar palomas et picaraças”, cuenta tú si lo mandan a cazar pinchans e pitarrois... Arnal Cavero clama a ista chen “cazataires de pingued”.

Biene iste dito oczitán ta parar cuenta que quinsounaio – pinchanería – refiere a o conchunto de paxaricos cazables, o que quiere dezir que o pinchán ye o arquetipo de ixa colla. En aragonés o pinchán ye una espezie culturalmén cospicua, conoxita, pero no chuga ixe rol. De feito no más sirbe ta apellidar, localmén, a atra espezie prou amanata, o mec, que en bel puesto conoxen como pinchán roquero. Luego charraré d’el. En atras luengas pinchán ye modelo ta otras espezies, dende o cardenal catalán, pinsá borroner a ra cardelina anglesa, goldfinch, pinchán dorato, ye pues más arquetipico que en aragonés. O más parexito a o termino oczitán quinsounaio lo sintié una begata en Campo, “barzers”, paxaros d’as barzas que asobén cayen en os zepos. Un dito italiano en o sendito de paxaro minchable ye « meglio è pincione in mano che tordo in frasca », millor ye pinchán en a man que tordo en a mata, en anglés «a bird in the hand is worth two in the bush», un paxaro en a man ye millor que dos en a mata, en castellano « más vale pájaro en mano que ciento volando », sin dembargo en aragonés desbarramos con «más bale un tiene que dos te’n daré”. Ixo no quita ta que o pinchán siga una d’as espezies buenas de minchar, que no amargueya ni a suya carne ye basta, u asinas lo m’han charrato.

Deziba d’o mec. Cuan bufan turberas tiengo o costumbre de fer una gambada por a redolada de Biescas mirando ixas bandadas de pinchans d’as que tos charraba antis. Lo foi porque os pinchans no ban solos, siempre se’n beden espezies raras como o trencapiñons y o mec por o meyo. Asinas fue o zaguer día, cuan fize a foto d’a capezera de iste articlo, bide chustamén un trencapiñons e un mec.

O mec – Fringilla montifringilla – ye como un pinchán que baxa por istos países en o preto l’ibierno, pues cría en o norte d’Europa. Mec le biene d’o suyo canto, como pasaba con o pinchán. En catalán ye pinsá mec, en gascón (4) suèc, güèc, nhèc, nhuèc, crèc, en olandés keep que sinifica tamién ‘osca’. Atros nombres aragoneses más locals son pinchán roquero, como l’oczitán pinsoun-rouquié, equibalén a o alemán, anglés, oczitán, sardo u turco pinchán de montaña. E guión de pinchans, que destaca o mesmo feito que o gascón pinçan de pasatge (pinchán de pasache), e o franzés pinson du Nord. Guions son os paxaros que ban debán e marcan a benita de atras espezies en as epocas de paso. Antiparti o termino anglés común – brambling – biene a traduzir-se como “barzero” más u menos con o conzeuto debandito de Campo.

En istos días de turberas, quietos en casa, aguaitando dende as finestras como o paxarico d’o forato, m’alcuerdo d’os pinchans canarios, o pinchán azul d’as pinadas d’o Teide, e as subespezies d’as islas, asinas o pinchán d’a Palma que nos bino a besitar en a laurisilba d’o norte d’a isla. Feba buen estar por ixe país...(1) Vidaller Tricas, Rafel (2001) "Onomatopeyas y atros sonius en aragonés", en Estudios y rechiras arredol d'a luenga aragonesa y a suya literatura. Autas d'a II Trobada (Uesca, 18-20 de nobiembre de 1999) pp. 231-244. Instituto de Estudios Altoaragoneses - Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca. Se puede baxar dende: http://casaaflor.blogspot.com.es/
(2) Rothemberg, David (2006) ¿Por qué cantan los pájaros? Barrabés Editorial. Benasque.
(3) Mostolay, Chesús de (2007) El Aragonés en el Somontano de Barbastro. Aneto Publicaciones. Zaragoza.
(4) Beigbeder, Francis (1986). Ausèths. Per Noste & Nosauts de Bigòrra. Biarn.
(5) Satué Oliván, Enrique (1995) El Pirineo Contado. Ed d'o autor. Zaragoza.

17 ene 2013

Garra de Garrapescaire
Semos en meses de garrapescaires, se'n beden por os ríos e tamién por campos, quietos, asperando que bel zorz pase por o canto suyo ta ficar-le o bieco. Se’n beden d’os grisos – Ardea cinerea -, pero no d’os royos – Ardea purpurea – que bienen en estiu.

Ta meyaus de chinero ye normal fer os zensos de aus acuaticas, iste zaguer cabo semana tocaba contar os gallos marins. Yo me’n fue enta Olibán, en a Galliguera Alta, astí eba una pixifautoría que daba de minchar a más de 300 gallos marins y atros 300 garrapescaires, yera uno d’os pocos puestos de montaña, e de Aragón, en os que os garrapescaires criaban. Cuan a empresa d’as truitas tancó e as aus se quedón sin minchador se’n fuen indo. Iste sabado no’n bide ni un gallo, e tasamén tres garrapescaires.

Como diz La Fontaine “Un día, sobre as suyas luengas garras, iba, asabelo do, o garrapescaire de luengo bieco, probisto d’un luengo cuello...” E con ixe ropache campa minchando pexes, ranas, pollos de atras aus acuaticas, cranques, ratas d’augua... de tot o que troba por o río, y cuan sale ta ro mon zorzes, ratas e mesmo cachapos de coniello, amás de cucos u caracols. A penar d’o suyo nombre no lo fa con as garras sino con o bieco. Ye como una estatua que de sopetón baxa ra capeza e mincha, por ixa capazidá suya ye uno d’os animals más periglosos de cullir pues si no paras cuenta te tira un güello ascape.

Siempre me ha cuacato o suyo nombre aragonés, garrapescaire. Ye o más normal – o nombre e o animal - en os semontanos e Monegros. Enta o ueste se queda en pescaire, enta o este en berna(t)pescaire, que ye a denominazión común en oczitán, emplegato tamién en catalán (agró ye o común). En a montaña antis yera una espezie rara, en Grist replegué pescamartín, que s’embolica con l’atra au d’o gremio, o martín pescaire.

Cuenta Carlos Enríquez en o suyo libro d’as aus d’a Zinca Baxa (1) : “Un muchacho alto y desgarbado camina frente al bar del pueblo, un anciano le observa desde el interior, e interrumpe a su compañero que bebe plácidamente un carajillo para decirle, mientras señala con el dedo: Mira, ese ‘zagal’, parece un ‘garrapescaire”. Ye una azezión metaforica, como “garras de garrapescaire” que sirbe ta charrar de mesaches garrosos garrilargos esbargalaus. En Provenza se diz tamién de un garrilargo que “semblo un Guiraud-pescaire”, pareix un garrapescaire. Y en franzés “jambes d’echassier” igual. Echassier ye un sustantibo que achunta as aus garrilargas como “garrapescaires, zigüeñas, grudas e autardas(2). Seguindo con o franzés, o mesache que describe Enríquez ye un “heronnier”, de heron, o garrapescaire.

O prozeso de cambeo cultural e lingüistico que bibimos fa que asobén os nombres se cambien e trafuquen. Se puede sentir “garza marina” ta nombrar a ista espezie, tomando “garza” con o sentiu castellano de garrapescaire, e malfarchando un nombre que en aragonés corresponde a Vanellus vanellus, au acuatica que se fa un aire con a garza u picaraza.

Pero tornemos ta o garrapescaire. Se diz que a esplicazión fázil e clara ye siempre millor que a que chira e rechira por puertos e bals. Asinas un animal que pesca con a garra será un garrapescaire. Tamién Francis Beigbeder en o suyo libro d’os nombres gascons d’as aus (3) piensa que puede ser asinas cuan charra d’os garrapescaires: “Garióu, gairin... D’o gascón: garia (gallina)? Nombran os garrapescaires, os grans echassiers, s’amana tamién a o radical zelta: garr (garra, garrón)...”.

Manimenos pienso que cal analizar a parola dende o cabo antropolochico, talmén asinas pleguemos ta otros puestos. Ye en primeras un problema de tacsonomías, de cómo organizamos os conoximens ta que sigan útils. Cuan surte a nezesidá de nombrar una cosa nueba lo que fan ‘as culturas’ ye cletar o nuebo dato en una mallata en a que bi ha cosas que parixen parellanas por meyo de una metafora. En aragonés de Ayerbe por exemplo clamaban ‘o esturrazo’ a o tren, porque ixe meyo de tresporte feba como un esturrazo. Como dizen Lakoff & Johnson (4)O nuestro sistema conzeutual ordinario, en terminos d’o cualo pensamos e autuamos, ye alazetalmén de naturaleza metaforica”. Un analís que nos ferá onra ye o que fize en “O mundo bechetal en aragonés: tacsonomía(5) : bi ha 5 rans en os que se organizan os items relazionatos con o mundo bechetal, dende un ran 0 que se podreba concretar con a parola “mon”, enta o 4 en o que ban parolas como "manzanera montesina", pasando por 1 “matas/árbols”, 2 “árbols” e 3 “manzanera”, con o criterio alazetal de “resistenzia a o (nuestro) paso”, e dintro d’as metaforas ontolochicas que definen Lakoff & Johnson: “as esperienzias con obxetos fisicos (más que más os nuestros cuerpos) proporzionan o alazet ta una bariedá prou ampla de metaforas ontolochicas...”. No ye o mesmo caso que en os animals pues a relazión fisica ye diferén que con o meyo bechetal, pero sí que bi ha un ran equibalén a o 4, como en “lupo zerbal”, que ye una mena de “lupo”, “lupo” una mena de “bicho u animal montesino”, que ye una de “bicho” u “animal”...

Por un regular, a segunda parti u parola d’os denominadors d’o ran debandito, que podemos clamar “ran compuesto”, ye un adxetibo e a primera un nombre. Asinas, pescaire e garra. O sustantibo por un regular fa referenzia a o arquetipo arredol d’o cualo se farcha a categoría: “lupo”, “zistra”, “alica”... asobén bi ha categorías amagatas, cualo arquetipo no se repite en os nombres, como “gurrión” ta paxaro u “craba” ta espezies como a craba, bucardo, sarrio e cuerzo (cualas crías se claman “crabitos”). O adxetibo lo que fa ye concretar una cualidá propia d’a espezie dintro de ixa categoría. A rata freixera ye una rata que bibe en os fraxins, u asinas la beden en bels puestos. A begatas o adxetibo ye bien subxetibo: o “gurrión catalán” ye como o normal pero más malo, "catalán"... u asinas lo beden e cualifican. En o nuestro caso charrárbanos de una “garra” que pesca, porque as “garras” normals no pescan u no pescan tanto.

Cal mirar pues o primero cual ye a colla en a que se gosaba ficar a o garrapescaire, pues “garra” no nos aduya brenca. En a nomenclatura zientifica – Ardea cinerea – ye chustamén o arquetipo d’as ardeidas, garrapescaires, pescairez, abetoros e o abetoret. No siempre fue asinas, cuan Linneo dixa farchau o sistema binomial en o sieglo XVIII “Ardea” feba una colla con as zigüeñas (Ardea ciconia, A. nigra), os garrapescaires (A. garzetta, A. cinerea...) u a gruda (Ardea grus). A parola franzesa debandita “echassier”, deribata de bequille, gayata, ya hemos dito que chunta a “garrapescaires, zigüeñas, grudas e autardas”, animals meyanos de largas garras. Pasa en bellas luengas más, asinas en escozés o nombre ye “corra” que da: corra-bhan (zigüeña), corra-ghritheach (garrapescaire), corra-ghrian (abetoro) e corra-mhonaidh (gruda).

Indo más adebán, bi ha dos aus de ixas collas que gosan compartir nombre u radiz, o garrapescaire e a gruda. Kukku en a drabiniana luenga kannada, kuruku en tamil, grano en (proto)drabiniano... As dos espezies con una buena carga simbolica. A gruda como as golondrinas marca a primabera en muitas culturas , amás se mincha. O garrapescaire ha otras connotazions, famosa ye a suya imachen en a cultura echipzia. No se mincha. A gruda chenta yerbas, lulos, cucos e bel zorz u paxaret, pero no ye pescataira. Manimenos as dos espezies yeran coto d’a nobleza meyebal afizionata en as artes d’a zetrería. Eba falcons de grudas (faucon gruier) e de garrapescaires (faucon heronnier), encara que podeban fer-se serbir ta ras dos espezies.

En gascón, como en o resto de oczitán, o nombre que prezede a pescaire puede ser un nombre propio: Bernard, Laurent, Guilhem, Janot /Yanot u Guiraud. Autors bi ha que refieren istos nombres a biellas mitolochías encarnatas por a espezie. Asinas, J.M. González cuan analiza o “martín pescador” en “Martín, genio mítico popular” (1959) nombra as chanas e chanos, os janus latins (Fuenchanina, as xanas astures...) a os que remera o Janot gascón. Atros prefieren esplicazions más comuns, como Charles Galtier (6) : “O fundamén de istos nombres se nos escapa. Talmén Bernard probienga d’o abitat de istos paxaros, as pauls, que se claman Bernatas. Guiraud puede benir d’o probenzal Gueira, guetter, aguaitar, os garrapescaires dreitos sobre as suyas largas garras parixen aguaitar a redolada. Laurent podreba ser una alterazión de lou Erioun, o garrapescaire.” En Piamontés pasa igual con "Giacu d’ava" – Chaime d’augua -, atro nombre propio. O caso ye que en gascón bi ha nombres que se fan un aire de familia con a nuestra “garra”, asinas "gariòu", "gairin", "garge" o "gal pescaire" d’os que ya se’n ha charrato. A istos s’amanan radizes nominals e nombres d’a gruda: como o "gueren" indoeuropeo (a segunda ‘e’ relaxata , como en fízenos), "garan" bretón, cornico u gallois, "corr" irlandés, "karke" uralico, "garña" letón... que dan en anglés "crane", por exemplo. Cristian Longo Viejo, charrando d’a parola castellana ‘garza’ diz (7) : “Corominas e Pascual (1980-1983) consideran que a parola garza ye propia d’o castellano e o portugués e o suyo orixen ye inzierto. Azeutan como ipotesis más plausible o alazet prerromano, zeltico u prezeltico *KARRIA, ya que esisten un buen lumero de nombres de aus parexitos en bellas luengas indoeuropeas d’a familia zeltica e de otras (...) No tienen dudas istos autors que o ispano prerromano *KARKIA “garza”, pertenexe a ista ampla familia indoeuropea”. E de karria dica garra, pasando por gariòu, gairin, garge o gal no ba guaire.

Gruda con a piedra en a garra:
simbolo d'a guaita

Yo pienso que o nombre ‘garra’ referiba a un arquetipo d’a colla que ye bien posible fuese a gruda más que o garrapescaire, de rebés de como pasa agora, e que ixa garra puede ser bien una eboluzión natural u más bien un esbarize semantico enta a carauteristica más beyible de istos animals, as garras. A gruda como arquetipo porque o adxetibo pescaire premite deseparar as dos espezies, e le’n pertoca a ra que no ye arquetipica. No he trobato dengún decumento antigo en o que salga a parola garrapescaire, pero sí un debuxo d’o año 1007 bien ilustratibo. Ye de l’auta de consagrazión d’a ilesia de Raluy, con o bispe de Ribagorza Aimerico e seguntes bel autor obra d’o que bel año dimpués serba o suyo suzesor, Borrell.
Gruda garrapescaira de Raluy. Año 1007
L’Au debuxata ye una gruda, a suya imachen ye fázil estase copiata d’a que gosaba fer-se con una gruda que leba una piedra en una garra, señal de aguaite pues se deziba que cuan as collas de grudas duermen una leba a piedra ta estar despierta e parar cuenta d’os periglos. Dende ixe mito o “pai” d’a ilesia Ambrosio emplegó a imachen d’a gruda aguaitadera como metafora de a fe en dios como proteuzión cuentra o pecato e o diaple, d’a cayita d’a piedra con as campanas d’a ilesia que claman a os feligreses e d’aduya a os débils. Pero Borrell pasó d’a piedra e metió una buena truita, debuxó un “garrapescaire” bien bonico, de ixos que en aquers tiempos d’o periodo calido meyebal camparban por a Isabena. O debuxo resume tot o dito dica agora, o nuestro garrapescaire ye una gruda pescaira que pesca con a garra, u asinas lo bidon, cualificón e clasificón.

PD. A gruda en o mito aguaita, ta Galtier os nombres gascons pueden benir de gueira, guetter en franzés (guaitier en o s. XI) aguaitar, parola que biene d’o franzico ºwahtôn, e que da en anglés To Watch e To Wake, en alemán, Wache – a guardia - e Wacht, y en aragonés aguaitar e guaita, polizía (a polizía local de Zaragoza fa bels sieglos).

(1) Enríquez Martín, Carlos (1996) Aves del Bajo Cinca. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza.
(2) Le Petit Robert. Dictionnaire de la Langue Française (2002) Dictionnaires Le Robert, Paris.
(3) Beigbeder, Francis (1986) Ausèths. Per Noste / Nosauts de Bigòrra. Biarn.
(4) Lakoff, George & Johnson, Mark (2009) Metáforas de la vida cotidiana (8ª ed.) Ed. Catedra. Pinto.
(5) Vidaller Tricas, Rafel (2005) "O mundo bechetal en aragonés: tacsonomía” en Alazet lº 17 pp. 215-237. Se puede baxar dende: http://casaaflor.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html
(6) Galtier, Charles (2006) Les Oiseaux de Provence dans le savoir populaire. Librairie Contemporaione. Montfaucon.
(7) Longo Viejo, Cristian (2012) Etnotoponimia de las tierras situadas entre las rías d’Avilés y d’Aboño. Tesis doctoral. Dto de Filología Española, Universidad de Oviedo. Uvieu.

1 ene 2013

Os cluxigüesos-chamán e os griusCon rasmia, d’o suyo peito chilaban a guerra, como si fuesen güeitres que en acuta dolor por os suyos fillesnos esbolastrían por enzima d’o niedo, bogando con os remos d’as suyas alas, tras malmeter-se o triballo d’empollar as suyas crías

"Agamenon" de Esquilo (2.500 B.P.).

Chinero ye mes de cobadas ta os cluxigüesos. En o preto lo ibierno meten os güegos e dedican meya añada en cobar primero, e luego criar un pollo que por un regle t’allá ta prenzipios d’o estiu blincará d’o niedo. Asobén, masiau asobén, pasa como a os güeitres d’a metafora d’o griego Esquilo, que o pollo s’amorta. En ixos casos as alicas royas esbolastrían por a parete esconsolatas. Tamién pasa que se mueren de adultos, Silbano, o cluxigüesos d’a fotografía yera en as tres pedretas chustamén porque una peña l’eba chafau l’aniella que lebaba en a garra. Por suerte lo consiguiemos rescatar antis de que petase... Buen nombre ta un cluxigüesos, Silbano, l'ombre selbatico d’as leyendas sobrarbesas en o que muitos beyen o mito d’o acotole d’os neardenthals. Silbano, que en reyalidá ye una fembra, cumplirá iste ibierno 18 años. O zaguer año se metió a criar por primera begata, en a bal d'Aspa, e perdió a locada. No sé si esbolastrió como os güeitres d'Esquilo. 

Por más que beigo cluxigüesos encara me sorprende a suya presenzia royisca e negra, imponén, bella... No bede ser una sensazión nueba, t’allá ta setiembre de 2012 o periodico El Mundo informaba d’os resultato de una imbestigazión feita sobre restos dixatos por ombres de Neardenthal en Gibraltar, chens euroasiaticas que bibiban en o continén antis de que plegasen os sapiens. D’o analís debandito se sape que emplegaban plumas de cluxigüesos seguntes Juan José Negro, imbestigador d’o CSIC, ta adornar-sen. Amás de cluxigüesos eba restos de alas de güeitre, alica crabitera, espárbel u cuerbos. O importán de iste feito ye que asinas se contrimuestra que os neardenthals teneban capazidá simbolica propia, que no se la eban amprato a os sapiens. As dos espezies combibión bellas dezenas de milentas d’años, dende o Prosimo Orién dica Iberia, puesto enta os que sapiens plegó fa bels 40000 años. O dato se suma a ras nuebas datazions de bellas pinturas paleoliticas ibericas, 10.000 años más antigas d’o que se pensaba dica 2012, e que fan dandaliar sobre si fueron feitas por sapiens u neardenthals. A nuestra primazía como espezie intelichén, eslexita, se puede esboldregar, Caín fue aprendiz de un Adán que aberba amortato a l'ombre de Neanther que, agora imos sabendo, yera ‘zibilizato’, no pas un animal más, un mono copieta... Os neanderthals emplegaban plumas de cluxigüesos de adorno, ¿ta que?

Jean Clottes e David Lewis-Williams publicón un libro prou intresán en 1996, Les chamanes de la préhistoire, que se completó con un epilogo de 2001, Aprés Les Chamanes, polemique et résponses (1). Farchan una ipotesis pro zereña ta esplicar as pinturas paleoliticas dintro de o fenomeno d’o chamanismo (2) . En a primera parti d’o treballo esponen os alazez neuropsicolochicos d’o tranze – conzienzia alterata - de un chamán. Se distinguen tres etapas en un continuum, en a primera se beyen puntos, marradas, parrillas e atros elemens cheometricos bolubles e brilans. En a segunda se da una razionalizazión de ixas perzepzions cheometricas, se pasa por o porgador d’a propia cultura a aluzinazión, una marrada por exemplo se beye como serpién u carretera de montaña. En a terzena o bruxón pasa por un bolturno u túnel enta una zona con luz en a que entre as cheometrías se beyen as berdaderas aluzinazions, presonas, animals... que se proyeutan como una pelicla. En iste estadio o chamán puede bolar; seguntes a suya cultura se tresforma en un au u en atro animal. Istos tres estadios son unibersals pues son o resultato d’o sistema nerbioso umano, a aluzinazión concreta pende d’as espeutatibas d’a presona, e istas son enmarcatas por a suya cultura concreta. Asinas s’esplica a diferén esperienzia en o cuento tradizional altoaragonés entre o buelo d’a bruxa “por enzima de matas e barzas enta ras eras de Tolosa” e d’o suyo mariu “por entre matas e barzas...”. La una plega e bibe un combite de bruxas con plazer, la otro remata esboldregato. Clottes & Lewis-Williams repasan a bibliografía sobre chamanismo moderno: “Os cazataires-replegadors espresán asobén a sensazión de buelo referindo-se a os paxaros. Ta os buriatos de Siberia, por exemplo, l’alica ye o prototipo d’o chamán”... E luego analizan o arte paleolitico de espelungas e cobarchos dando una esplicazión bien coderén con a suya ipotesis. Una ideya nobedosa en aquers años que tubo como recompensa una lurte de creticas. En a parti zaguera d’o libro s’adedican a aclarar as más fundadas encara que puedan ser o fruito d’o dito anglés “o millor que puez fer, amás de tener una buena ideya, ye oponer-te a ella”. Por zierto, nombran a o neardenthal como posible autor de prauticas de chamanismo.

Ralph e Rose Solecki descubrión a metá d’o sieglo pasato restos de alas de cluxigüesos chunto con güeitre, una abetarda e bellas alicas en una espelunga d’o Kurdistán irakí, con una antigüedá de 10.870 años (con 300 d’error), en o protoneolitico (3). A o suyo canto bi eba tamién capezas de craba. A suya interpetazión, de 1977, fue que yeran o bestiu de chamans-güeitres u chamans-cluxigüesos, d’a mesma mena que o culto chamanico d’o güeitre en Çatal Höyük (Turquía) una d’as cunas d’o neolitico con un santuario en o que se beyen debuxatos en a parete chamans-güeitres. Fa 6000 años en ixas redoladas de Asia surtió a reboluzión urbana, as primeras ziudaz e o suyo sistema economico (4). Bi ha espezializazión funzional e cherarquía, as creyenzias biellas se reforman ta chustificar a desigualdá, naxen as primeras relichions, e s’esbiellan os mitos. Kristiansen e Larsson (5) escriben: “Parixe como si as relichions d’o Bronze esen conserbato una perzezión chunificata d’o cosmos deribata de un pasato paleolitico, una perzezión que s’aberba tresformato y en parti albandonato con a benita d’a Edá de Fierro, a filosofía griega e as nuebas relichions mundials que surtión d’os cambeos en o Prosimo Orién y en o Mediterránio. O zierto ye que en a Edá de Bronze, ista perzezión chunificata d’o cosmos plegó ta un alto grau de complexidá con a naxenzia d’o estato y d’as soziedaz complexas d’o Prosimo Orién y Europa (...) En a perzezión premoderna d’o cosmos, os animals e a naturaleza son poderosos e iguals a l’ombre. Os animals e a naturaleza partizipan en a creyazión d’o uniberso, e a esferenzia entre ellos ye siempre fluyita. Os animals debienen umans e bezibersa (...) Os animals pueden biachar de una esfera enta otra e tamién entre a bida e a muerte, un ingredién alazetal d’o chamanismo”.

Dende ixos chamans-cluxigüesos se pasa ta animals miticos que sirben de ñudo entre o Dillá e o Decá, entre os dioses e as presonas: o Garuda en o que cabalga Visnú, o simurgh iraní, eorosh, arpías u fénix, animals mezclizos con alas, que pueden tresportar en as suyas garras mesmo orifans. Atenea bolaba como un cluxigüesos en a Odisea de Homero; asinas os grius que Marco Polo situga en Africa, u o roc de Simbad o Marino. Bi ha autors que relazionan istos cultos con o costumbre de dixar os muertos enzima d’una peña u peirón ta que se los minchen as aus carnuzeras, e dende ixe punto atribuyen a os güeitres a fayena de lebar a ra chen dende iste mundo enta atro aterrenal. Asinas mesmo aparixe en bels grabaus d’o neolitico.

Bi ha begatas que o sistema ideoloxico tresmina, se troba en o lecsico, pero no ye guaire fázil de trobar en o caso d’o cluxigüesos, a begatas o simbolo e o animal responden a un mesmo nombre. Gypaetus barbatus, alica-güeitre barbata, alica ye en sí mesma una parola-simbolo, parola que se repite terne en muitos d’os nombres comuns u populars de Gypaetus. Cuan se charra d'as suyas denominazions ye normal trobar a referenzia a uno d’os sinonimos chermanicos, o de güeitre u alica d’os corders. Parando cuenta que no responde a una reyalidá costatata ye una definizión alazetata en as creyenzias, en o mito que incluye como presa d’os cluxigüesos tanto corders como ninos; talmén por ixe cabo se pueda columbrar a biella traza de entender a espezie. Atro sinonimo alemán ye "Greifadler", alica grifo, parellano a o nombre anglés d’o güeitre, "griffon vulture", italiano "grifone", os mesmos "grius" d’os que charraba Marco Polo, seguntes a bersión aragonesa d'o s. XIV (6) : "es semblán d’aguila, mas es tan gran que dizen los cazadores que cuando es afamado osa tomar un orifán, e se lo puya en el aire e cuando lo suelta crieba-se todo, e aprés biene el griuf e come lo que le faze menester. E dizen encara que sus alas han de luengo bien 30 pasas e las plumas de los cabos de las alas han bien 12 pasos de luengo“. No guaire luen de istos nombres, en oczitano emos "aiglo-arpio", alica arpía, que fa referenzia a ras mullers boladeras d’a mitolochía griega.

En aragonés a más gran parti d’os nombres chiran arredol de cluxigüesos (cluxir, cluchir, espernar, trencar, romper). Os chesos por a suya parti miran más cuan puya os güesos que cuan os trenca, e asinas, debantagüesos. E aquí e allí alica, áliga u boleta roya u de tripa amariella. O parexito con as alicas ya se ha feito notar, con a boleta – a vultra o "güeitra“ – comparten una coda en rombo e ser carnuzeras finas, contimparándo-las con os güeitres. En gascón bi ha nombres que tamién paran cuenta d’a suya royura, como "cap arroi "e "cabarroi", equibalens a o basco "arrano gorria", alica roya u a o alemán "goldgeier", güeitre dorato. Estoi yo que ixe gorria, ixa color roya entre alas negras ha tenito que atrayer a os Homo dende que tubon sentiu estetico.

Cal parar cuenta manimenos que os nombres no siempre se achustan bien a ras espezies linneanas, Bernis (7) estudia o nombres castellano e portugués de "quebrantahuesos/quebranta ossos", entre os sieglos XIII e XIX e troba que ye normal que fayan referenzia a ra boleta, no pas u no siempre a os cluxigüesos. Talmén isto mesmo pasa con o que diz o monegrino Fco. Dieste y Buil (1803) (8) cuan charra d’os "quebranta huevos" "que es algo más pequeño que un buitre, y también es especie de ave de rapiña“.

En os nuestros tiempos e paisaches o cluxigüesos se’n ha combertito de nuebo en au mitica, dende a suya declarazión como au en periglo de acotole e con a fuerza d’a suya imachen. Como atras espezies miticas d’a conserbazión se’n han feito e se fan barallas por a suya "propiedá“, por un regular entre masclos umans achuntatos en roldes de chens menatas por masclos. Pasa con o lupo, con l’onso e profés con a nuestra alica roya. Yo mesmo, masto e fiero me beigo de cabo cuan embarzato en bella escaramuza, entre comprometiu e sorprendiu, e a la fin no sé bien si m’empenta a razón u a taurina, encara que piense que soi razonable. Fa tiempo miré de dibuxar ista situgazión en un relato curto tetulato pastor de cluxigüesos (9), o sentiu de pertenenzia de cosas que no son ni pueden ser nuestras, animals, mons, mullers, ombres, patrias.... ye o que tiene isto d'os mitos, que se fan reyals e suszetibles de ser parti d'o mercato, pues as cosas que se tienen en propiedá han pre, son cuantificables.

Esquilo, o griego calbo de fa 2500 años que ha prenzipiato iste escrito, amás de barallar en Salamina e imbentar a trachedia griega fue famoso por a suya muerte. Reconta a falordia que un día fue ta l’oraclo de Delfos a mirar-se o esdebenidero (qué ocurrenzia). L’oraclo l’informó de que s’eba d’amortar esclafau por una casa. Como no le feba goi a ideya se’n fue a petenar por o mon, luen d’as casas espaldaderas, y en istas se trobó debaxo d’o bolito d’un cluxigüesos – seguntes un costumbre iraní si te pasa por enzima a guambra de un cluxigüesos, simbolo d’a suerte e a felizidá, serás caporal u rei –. O cluxigüesos en beyer a calba d’Esquilo le’n soltó a tartuga que lebaba entre as garras... a casa-tartuga talmén no se trencó, o tozuelo d’Esquilo sí. Asinas prebo yo de fer con os que tenez as ganas de leyer iste blog, trenca-tos a capeza.


(1). Los chamanes de la Prehistoria. Ariel Prehistoria, Barcelona, 2007.
(2). Chamán, chamanismo: “A boz chamán deriba d’a parola siberiana tungusí saman, que sinifica conoxer a trabiés d’o estasis (...) Os poders que alquiere o chamán le premiten (...) predezir o esdebenidero e albandonar o cuerpo fesico propio ta chuntar-se con un esprito familiar en o mundo animal..” Barfield (Ed.) (2001) Diccionario de Antropología. Ed. Bellaterra, Barzelona.
(3) Seguntes a cronolochía propuesta por Aurenche & Kozlowski (2003), El origen del neolítico en el Próximo Oriente. El paraíso perdido. Ariel Prehistoria. Barcelona.
(4) Una buena descrizión d’o prozeso en Algaze, Guillermo (2004). El sistema-mundo de Uruk Edicions Bellaterra. Barcelona
(5) Kristiansen, K & Larsson T.B. (2006) La emergencia de la sociedad del Bronce. Bellaterra, Barcelona. Cap. 7 “Entre dioses y mortales, animals y humanos” pxs. 355-356.
(6) Ferrández de Heredia, Johan (2011) Libro de Marco Polo. Aladrada Ediciones, Zaragoza.
(7) Bernis, Francisco (1995) Diccionario de nombres vernáculos de aves. Ed. Gredos, Madrid
(8) Dieste y Buil, Francisco (1803) Tratado económico en tres discursos. Madrid. Oficina de Benito Cano.
(9) O Manantial de Sietemo 2009, Consello d’a Fabla Aragonesa. Uesca.