Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

8 feb 2013

Bombolons royos, bombolons negros


Bombolón royo, o zaguer estiu, en un tiesto briolas d'a puerta d'o chardín. Güei enrunada de nieu.

Un palmo nieu cubilla a mesa d’o chardín, as sillas tienen respaldos de nieu que parixen de cotón, de cabo cuan flotan as bolisnas que trayen as turberas dende o norte. Os paxaricos ban e bienen de mata en mata, piponíando miollas por as zeras, miollas que a catrinalla escolanos dixan cayer cuan marchan ta ra suya escuela. Amán d’a mesa, entre a nieu acucutan floretas amariellas d’o chasmín que puya por a parete casa. Ye balién iste chasmín amariello, ta chinero faya o tiempo que faya, chita flors. A otra semana dende a finestra bide un bombolón royo aprobeitando a florada, buena suerte pensé. Por o que se bei, debeba ser una bombolona preñata, que son as que pasan o ibierno... Ta bombolona a mía filla cuan quiere bella cosa, la otro día ir ta ras cheras de san Antón, agora a zena de carnabal, maitín asabelo, siempre bomboloniando, bede ser a chenetica, a mía mai se quexaba d’o mesmo.

Os bombolons

Bombolón ye un item que abraca muitas espezies linneanas de cucos, por un regular imenopters – a familia d’as abellas, a biespras e os bombolons – pero tamién lepidopters – palometas e paxarelas – u d’atras collas como os coleopters. O prototipo de ista familia ye un inseuto d’o chenero Bombus e parellanos, una mena de abella rezia e zerruda, sobre ixa ideya a parola s’estira enta atros cucos como por exemplo a palometa bombolón, Macroglossum stellatarum, que muita chen y en muitas luengas s'asozia con o paxaro d’as flors u colibrí, u cualsiquiera d’a suya colla de palometas de luenga trompa, Sphingidae. U coleopters – escarabachos -, como se beyerá dimpués.

Bombolón ye parola que emplegamos en a mitá este d’o Alto Aragón, Ribagorza, Sobrarbe, Llitera, Semontano, A Zinca... en a mitá ueste manimenos lo claman moscallón, con o mesmo sentiu. Asinas los describiba Chulio Balenga, de Labata (1): “Todas as trazas de cucos que se parezen a ras abiespas, gordas, fan as “ollas” dentro de tierra, en una marguin, con un forato pa dentrar. Dentro n’eba dos almutes de moscallons. N’ai a rayas y de culo royo, como abiespas gordas”. Son moscallons pero son como biespras, son bombolons u moscallons. Ista dicotomía en os nombres d’os animals e as matas en aragonés ye tozuda, por un regular un nombre ye latino e la otro no: melón/taxugo, gallo/aurón, erco/bucardo, corniera/senera... moscallón/bombolón. Pepe Lera, en o suyo dizionario cheso (2) adibe abelluto, más amanato a ro gallego abellón, castellano abejorro, gascón abelhoun, abelhina u oczitán abelhard. Tamién Severino Pallaruelo charra de moscallons (3): “Mientres aguaita o camín que puya entre buxos, pasa bolando zerca d’ella un moscallón negro (Cetonia morio, agora Protaetia (Netocia) morio, un escarabacho). A muller tornó ta casa anguniata. Bella cosa mala le’n ha ocurrito a o suyo mariu. O bolito d’o moscallón negro le’n ha endicato. Si ese sito un moscallón berde u amariello, abreban marcato una cosa buena, bella notizia feliz, y a muller abreba tornato goyosa ta casa. ». Ista bisión d’os bombolons como moscas gordas ye orixinal en o conchunto de nombres populars, pero bombolón ye más propio. Amás de moscallón os bocabularios trayen morcardón, definito bien como un bombolón u como una mena d’escarabacho.

Bombolón e Bombus comparten etimolochía, dende o latín e iste dende o griego bombos, bombolonío, zurrumbito. Bombus ta ro chenero linneano naxe en 1802 d’a man de Pierre André Latreille, suposo que como treslazión enta o latín d’a parola franzesa. Ista mesma radiz se puede entrefilar en l’anglesa bumble bee (bee ye abella), irlandés bumbog, escozés bum-bee, croata bumbari, talmén en rumano bondar u corso bufonu, lo que fa pensar que semos debán de un orixen biello d’os que se gosan ficar como indoeuropeyos.

A ideya de baltizar a istas espezies seguntes o sonito que produzen ye más espardita encara, asinas bourdon en franzés, por o suyo bourdoner – bomboloniar – u o alemán hummel, emparentato con atras muitas luengas como o sinonimo anglés humble-bee, d’o berbo to hum, bomboloniar. O bourdon franzés sirbe tamién ta o tubo d’a gaita que fa un zurrumbito grabe sobre o que suenan as notas mosicals, bordón e bordoneta d’as gaitas de boto aragonesas. E ta campanas de nota grabe, tubos de organo, ezetra. O catalán borinot tamién ba por ista endrechera, mesmo en sentito fegurato.

Os bombolons d’o chenero Bombus e parellanos son una colla de imenopters d’a familia Apidae, apis – abella. Son polinizadors cheneralistas que, grazias a ra suya zerra y a suya endotermia pueden estar autibos en las redoladas más fredas d’o mundo, por ixo son prou conoxitos en culturas como a inuit. Se’n han trobato dica 5000 m. de altitú, con a importanzia que isto ha ta ras espezies bexetals de montaña. A suya balgua como polinizadors ye notoria, tanto que dende 1987 bellas espezies – seis dica agora - como Bombus canariensis u Bombus terrestris han sito domesticatas ta treballar en plantazions, por exemplo as de tomateras de ibernadero. Como gosa pasar os bombolons s’han istalato por a suya cuenta en puestos en os que no yeran orixinals afeutando a ra fauna local, asinas Bombus terrestris en America d’o Sur. As espezies norteamericanas ban camín de acotolar-sen dende os años 90.

Dende o cabo antropoloxico ya se ha puesto beyer que, amás d’a suya domesticazión, se considera que dan buena u mala suerte seguntes sigan royos u negros. Royos son os que Chulio Balenga clamaba a rayas y de culo royo, u os amarillos de Pallaruelo, porque os berdes talmén fayan referenzia a bel escarabacho, Chabier Tomás siñala como moscallón o escarabacho azul Hoplia caerulea en o suyo triballo sobre Biello Sobrarbe. Negros son os d’o chenero Xylocopa, d’a familia Anthophoridae, si charramos de bombolons « sensu stricto » por definir-lo de bella traza. En franzés fan a mesma triga, e charran de bourdons fauves e bourdons noires, con o mesmo sinificato (fauve ye entre amariello e royo). En Andaluzía charran de abejorro rubio o negro, en Franzia tamién bourdon claire u foncé, claro u escuro, asinas mesmo en Canarias. Borinot ros e negre en catalán. En toz istos puestos os bombolons royos dan buena suerte e os negros mala (4). Lison Huguet reculle en Llire (Bal de Benás) (5) que si un bombolón negro te toca bella parti d’o cuerpo, s’amorta una presona quiesta. Matte-Florac en un estudio sobre os inseutos en a cultura europea reseña que si un bombolón claro chira y dentra en casa traye buenas notizias, si ye escuro, malas. En Norteamerica si dentra un bombolón en a casa y se posa en una silla, bendrá un besita curta, si se atura en un leito a bisita pasará a nuei. En Cataluña un bombolón negro – borinot negre -, dentrando en una casa anunzia una muerte; ta san Chuan se feban tochos de minglanera – pals borinoters – ta matar-los. En Palawan (Filipinas) manimenos un bombolón negro ye una metamorfosis de l’ombre enamorato que « suca a bonico o neutar d’as flors ». Una ideya muito más dulze.

En Guernesey, uno de ixos paradisos fiscals que bi ha entre Anglaterra e Franzia, cuan un pescataire beye un bombolón bolando con a mesma endrechera que el, a pescata será buena, si ba de rebés se’n irá sin cosa ta casa. Ta os inuit canadienses (6) un bombolón en o canto d’o río y ta ra primabera, marca o paso de salbelins, una mena de truita, fa de guión de salbelins. Sin dembargo os bombolons son bistos por os inuits como as gripias en a nuestra cultura, con aprensión, fobia. O suyo nombre igutaq biene de iguuti, o fizón, a o cualo temen. « l’aparizión de un bombolón produz panico; no ye raro que as chens pierdan tot o autocontrol, os chilos de urror s’acompañan de zeños y aparatos espresando o disgusto más fundo ». Con tot, o bombolón entre istas chens ye simbolo de fortor e s’emplega en bellas zeremonias ta tresmitir a suya fuerza a os ninons.

Asobén en as culturas europeyas se asimila o bombolón con o masto de l'abella. L’abella, recurso alazetal dende os nuestros orixens como espezie, ha una carga simbolica inabracable, positiba por un regular. Dende antigo en diferens culturas as abellas son as almas que nos dan bida – talmén os achiquidors abelleta-almeta tiengan relazión simbolica -. En Galizia bi eba un costumbre funerario clamato o abellón (o bombolón), que consistiba en bomboloniar en zerclo arredol d’o muerto, seguntes Alena Stachová (7) talmén ta aduyar a ras abelletas/alma a salir d’o cuerpo enta o suyo zielo.

Por un regular o masto bombolón ha una connotazión negatiba que ‘compensa’ a positiba d’as abellas. En a mesma Galizia dos refrans marcan esta esferenzia : « O que mata unha abella tén cen años de pena », pero « o que mata un abellón ten cen anos de perdón ». As bruxas se tresforman en bombolons en os Alpes e Alemania, con una bela de zera de bombolón consagrata se descubriban as bruxas en as ilesias (aquí con una branca de buxeta). Se relazionaban tamién con o diaple. En a mesma Alemania bi ha puestos en os que os bombolons fan un rol parellano a lo d’os mosquitos que se tresforman en diaplerons d’a falordia ribagorzana. Dillá, en Ucrania e Bielorrusia una falordia charra de una abella que ebita casar-se con un bombolón engañándo-lo, aprobeitando que ta l’agüerro ye feble e muere. Ye un tarabidato paralelo a os cuentos en que as espezies agudas engañan a ras malas, como todas en as que o lupo sale tresquilau.

En otro ran más prautico, en bels países os bombolons marcan plebia cuan se quedan amán d’os suyos cados, u cuan salen en primabera en diyas de sol. Como se bei, son cucos bien conoxitos en a cultura popular.

Otros bombolons

O zaguer cabo semana, en a Casa d’o Chubilato de Samianigo pregunte a bellas presonas cómo clamaban a istos cucos. Salión os moscallons, os negros e os royos, de un par de ombres de Acumuer, y un moscallón de trompa luenga que s’amana ta ras flors cuan se fa de nueis, de un informador panticuto. Me charraba de una espezie de esfinchido – familia Sphingidae – cuala espezie más conoxita ye a palometa bombolón u colibrí, Macroglossum stellatarum, ya debandita. No me sonaba de cosa, asinas que le fize una consulta a un compai espezialista en o tema, Enrique Gil (impresionante o suyo blog: www.invertebradosdehuesca.com), e me contestó que Macroglossum stellatarum yera conoxita en Ribagorza y más que más en a Baxa Ribagorza como bombolón. Me sorprendió porque no lo eba sentiu nunca. Estuque a denominazión de bombolón ta ista espezie anque normal, ye más notoria que antismás por una custión de cambeo cultural. Yo de nino no remero aber bisto cucos d'istos y sin dembargo conoxeba bien a bombolons, moscallos, tabanos, abellas u mosquitos que dondiaban por o lugar en a epoca que pertocaba. Pienso en as begatas que más tardi he bisto a Macroglossum e siempre ha sito en flors de terraza u chardín. As primeras begatas en Puiboleya, con os míos chermanos, a toz nos sorprendeba o cuco porque no yéranos familiarizatos con el. O cambeo en o paisache urbano dende a nuestra nineza dica güei ha supuesto que sigamos más escoscatos, sin animals ni fiemo a o costau nuestro y con bonicas flors adornando ros lugars; as carreras ya no son escuras, son plenas de luminarias: emos ‘perdito’ tabanos, emos ‘ganato’ palometas, e ista palometa bombolón se’n ha feito muito más cospicua, tanto que puede fer xuplidar a os bombolons normals. Ye una ideya.

Os nombres comuns d'a palometa bombolón charran de codas de esparbero, de carpa, de paloma e de colibrís, tanto que ha abito trafuques entre istos cucos e os paxaros americanos. Un sinonimo anglés ye hummingmoth, "palometa bombolonío", pero cal parar cuenta que o paxaro d’as flors u colibrí ye en angés hummingbird, “paxaro bombolonío”, no guaire alueñato d’o cubano zunzuncito, de zunzun, zurrumbito. E si lo embolicamos con os moscallons, en franzés, oiseau-mouche, "paxaro-mosca". Una mesma ideya arredol de costumbres parellanos.

Antiparte son os escarabachos, coleopters, clamatos moscallons. Pallaruelo zita una espezie de moscallón negro. Ch. Tomás otra, ista azul. Tomás Buesa definió moscardón en Ayerbe como "abejorro sanjuanero", que se corresponde con Melolontha hippocastani, cualo cuco se conoxe como gallineta. Ye una estensión curiosa pues dende o bombolón prototipico d’a primera fotografía dica iste Rhizotrogus royo de Betés – d’a mesma subfamilia que Melolontha – que tos meto aquí talmén sólo aiga o bombolonío d’os suyos elitros cuan buelan.

Epilogo

Cuan fize o esamen de conduzir, mientres aguardaba a o auto, me pasó por debán un bombolón negro, pensé que marcaba suspenso. Chusto antis de puyar ta l’auto un bombolón royo me saludó e salbó a preba... un bombolón royo fue a sincusa ta escribir iste articlo, e parixe que un bombolón negro se debió colar por casa ayer sin que parase cuenta. Me clamó Óscar, o fillo de Angelines, ta dezir-me que a suya mai eba muerto. Angelines, de Casa Mallau de Susín, una d’as más estraordinarias presonas que he conoxito nos ha dixato, con ella se’n ban borguils de rasmia en a esfensa d’o país e d’a nuestra cultura, con ella s’amorta Susín. A marcha d’a millor mayestra de franzés naxita en istas tierras me fa “avoir le bourdon”, ressentir une tristesse lancinante, avoir les idées noires. Angelines, dulze bombolón que nos aculliba cada año en casa suya arredol d’os cuentos perinencos, en os suyos amables capazos por as carreras de Samianigo, Olibán, Biescas u en o fogaril de Casa Mallau. Catolica como yera, seguro que ha ganato un merexito puesto en o suyo zielo. A suya almeta-abella abrá puyato t’alto dixando-nos sin a suya quiesta compañía.

Angelines bailando a o son d'as gaitas de Samianigo en a era de Susín. In Memoriam

(1) Vidaller Tricas, Rafel (2004) Libro d’as Matas e os animals. CPN. Se puede baxar en pdf dende http://casaaflor.blogspot.com.es/2012/04/libro-de-as-matas-y-os-animals.html
(2) Lera Alsina, José (2004) Aplego. Dicionario de resistencia y gramática sobre lo cheso. Ed. De l’autor, Barzelona.
(3) Pallaruelo Campo, Severino (1984) Viaje por los Pirineos misteriosos de Aragón. Ed. De l’autor. Zaragoza (en castellano en l’orixinal).
(4) Matte-Florac, É. & Thomas, J.M.C. (ed.) (2003) Les “insectes” dans la tradition orale. PEETERS – SELAF. Paris.
(5) Lisón Huguet, José (1984) Algunos aspectos del estudio etnográfico de una comunidad rural del Pirineo aragonés oriental. IFC. Zaragoza.
(6) Ronda, Vadimir (2003) “Ces ‘bestioles’ nous hantent: representations et attitudes à l’egard des insectes chez les inuits canadiens”. En Matte-Florac & Thomas (nota 4).
(7) Stachová, Alena (2007) Creencias, costumbres y tradiciones de Galicia. Masarykova Univerzita. Brno (rep. Checa).

6 comentarios: