Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

14 ago 2014

Os fruitos d'a farnuzeraQue ye bonica a montaña biarnesa, tanto como pa aprobeitar os días de descanso y, en cuentas de nabesar os mons con ropa de triballo, meter-me una chambreta de Labordeta y marchar con a familia enta o ibón d'Arlet, en a bal d’Aspa.

Ya ye meyau agosto y ro mon contina con as tascas berdas como si prenzipiase chulio, os ibons e o zielo d’un azul preto, os nebers aguantan tanto en os pacos como en bellas solaneras altas... en fin, un buen estiu ta dondiar por istas costeras. Un plus ta correr as estibas de Biarn ye que de cabo cuan te trobas una cabana redolada de güellas, bacas, yeguas u cochins en a que puedes mercar un buen queso d’Aspa. No ye un imbento d’a modernidad, de siempre pareix que nos han cuacau os quesos d’Aspa. Asinas puede beyer-se en os libros meyebals de rechistro d’a güega de Canfrán:

            - (7 de setiembre 1446) Pasó Pedro de Lamasso 28 robas media de formache de la tierra, del coal son los 18 robas media feito en Sancta Christina a la color e sayzón de Aspa, ban por 10 libras. Pagó por la sallida del regno – libra 10 sueldos.

- (21 de mayo de 1447) Miso Sancolet de Casabona 23 robas de formache d’Aspa, ban por 9 libras 4 sueldos. Por entrada e sallida pagó 18 sueldos 5 diners. Más saca del regno 4 robas de formache de la tierra por 1ª libra 12 sueldos.

Anque en iste par d’apuntes salen d’o reino formaches “d’a tierra”, o normal en os rechistros aduaners ye que entrasen “quesos” u “formaches” d’Aspa. O caso d’esportar formaches feitos “a la color e sayzón de Aspa” en Santa Cristina (o espital de Somport) ye aneudotico. Antiparte, cal parar cuenta que os puertos d'Astún, Candanchú y Espelungué fuen en a Edá Meya materia de tratatos entre os dreitos d’os monches de l’Espital de Santa Cristina, os pastors d'Aspa e os d’a bal de l’Aragón. A primers d’o sieglo XVI, o rei Fernando da ra propiedá d'Astún a Chaca, y dende ixos tiempos cada año se fa o reconoximén d’as mugas u d’a Veisau (bezindá en gascón) u d’o Tratato de Astún, que d’as tres trazas puede ascuitar-se. Antismás Chaca daba 100 (130) sueldos chaqueses a os conzellos d’Aspa, pero agora se fa un truque: os lugars de Cette-Eygun, Eth Saut y Urdós puyan un formache cadaguno, e Chaca les ne cambea por un corbiello de fruitos. Ta rematar a fiesta como cal, se canta Aqueras Montanhas.

Ignacio de Asso en o cabo d’o sieglo XVIII deziba que en o Biello Aragón ”os quesos, que se fabrican en a montaña, no ye que tiengan gran estimazión”. Sí, manimenos, a manteca e profés a carne. Ye una custión de selezión de razas asoziata a condizions naturals diferens. A o norte, con clima atlantico ye a Güella Biarnersa u “Brebis Béarnaise”, raza de leite. A o sur, con clima más continental e cabañeras enta ra mediterránia bal de l’Ebro son a Rasa Aragonesa e a Güellada, más conoxita agora como Churra Tensina (e tamién Zerruda u Montañesa). Raza propia d’as bals de Tena, Broto e Bio, produz carne, lana y estambre (antismás).

A cosa ye que dixemos l’auto en Espelunguera, debaxo d’o ibón d'Estanés y de l’Agua Tuerta, pillando a endrechera d'Arlet. Pasada a fabosa pleguemos ta ras cabanas de Atsout e Grosse, an merquemos formache de güella a una polita nina que tasamén podeba sumar e fer as cuentas. Chunto a ra cabana un rabaño de güellas biarnesas, lanudas, con cuernos, a l’otro costau a bacada y entremeyas una punta tozinos negros cualas esforicadas se bedeban por os patros d’arredol. Otra puyata y pasemos por as mallatas y cabanas de Lapachouaou, Gourgue Sec u Lurbé, beyendo en a mesma ambiesta otras como a d'Escouret en a que merquemos queso l’otro año, u belunas d’a montaña de Lescun, tamién con buenos formaches estibals.

Pasando o zierco de Lapachouaou as farnuzeras teneban muitos “fruitos” royiscos que se mezclaban con os d’a gabardereta (Rosa pendulina), espezie de gabardera que crexe nana en o piso subalpino.

A farnuzera (Rhododendron ferrugineum) ye una mata de fuellas perennes, berdas por a cara, royiscas por a suela. Ha unas flors bien bonicas, royas que no fan fruito, manimenos en as fuellas gosan crexer una mena de galas produxitas por o fongo Exobasidium rhododendri que lo parixen. Crexe en montañas silízias (u calsinas mui labatas) d’o zentro e sur d’Europa, quedando en a Peninsula en os Perineus. Aquí se troba por denzima d’os 1600 m de altitú. D’o debandito se puede deduzir que se troba poco por o Biello Aragón e más por as bals de piedra ferriza u granito como Tena u Benás. Fa maticals que se conoxen como farnuzerals (farnuserals), fernazerals, barrabonals u garrabonals.

Farnuzera con galas de Exobasidium rhododendri
En muitos d'istos puestos comparte mon con otra prima d’a mesma familia, a buxarguala (Arctostaphylos uva-ursi). Tamién ha fuellas perennes e fa maticals rastroners pero prefiere os suelos calsos, basicos, a os silízios. Mata común dende o Artico dica o Mediterránio (plurirrechional ta unos, zircumpolar ta otris) fa unos fruitos como lulos royos que siempre se definen como farinosos; son minchables.

Bellas begatas un mesmo crenchón tiene bucharguala en a solana y farnuzera en o pazino. Entre os muitos nombres conoxitos d’a buxarguala a más gran parti fan referenzia a o parexito d’as suyas fuellas con o buxo pero bi ha otros que tienen relazión con a farina, como o de farinolera replegato por Wilmes en a bal de Bio. En gascón Seguy (1953) replega entre otros haryoles e aryoles, e Arette (2006-2009) arioùs, hariùlè e hariole. No ye fázil trobar equibalens en o resto d’o Continén, cal ir ta Finlandia an uno d’os suyos sinonimos ye jauhopuolukka que sinifica bella cosa como "anayón farinoso" (farina -jauho- fa de atributo seguntes me diz Javier Tresaco) . Otros nombres fineses son anayón de can, lulo de tozino u anayón borde, fendo referenzia siempre a o anayón royo, una espezie que no conoxemos por istas latituz. Os fruitos se minchaban crudos, pansos, en mermelada, almibar... y en ocasions serbiban ta superar a manca de pan (ANDERBERG, 1999).

As dos matas, farnuzera y buxarguala se trafucan en ocasions, asinas en Saunc a ra buxarguala la he sentiu clamar farnusera, u en Bielsa la una ye farnazera e la otra farnazeta (Enciclopedia... 1986). A diferenzia entre as dos ye fázil de trobar. La una ha fruitos farinosos minchables, e la otra “fruitos” parellanos pero no minchables, os primers son de farina os otros serban de farinuza. Como detalla Pujadas (1983) de Bielsa, “farnazera: fruito montesino no usato pa consumo umano”. Ye ista a mía ideya de l’orixen d’a parabra farnuzera, de farinuza por a suya relazión etno-espazial con a buxarguala.

Buxarguala con fruitos
Manimenos, as galas d’a farnuzera sí se fan serbir dillá d’as nuestra montañas. En os Alpes ye una d’as trazas de fer “azeite de marmota” (huile de marmotte, olio de marmotta, oulio de marmota), metendolas en azeite de oliba u billanera ta curar as rumas. Pero ixa ye otra istoria.

Como ye costumbre en ista demba lesicolochica, chunto a un nombre latino bi ha un sinonimo que no lo ye. En iste caso barrabón, propio d’a bal de Broto que se puede sentir tamién en a de Tena pero esbarizato ta una mata parellana, a estefa (Daphne laureola). ¿Por qué o esbarize ye dende a farnuzera enta ra estefa y no de rebés? Intento esplicar-lo. Cal fer notar antis que as dos han fuellas parellanas, pueden compartir terreno pero a estefa no fa maticals como a farnuzera, por o que os toponimos barrabonal e garrabonal no más fan referenzia a ra segunda.

Barrabón (garrabón) ye cuasi igual que garrabonera u garrabera, as trazas orientals d’a gabardera (Rosa spp.). Os suyos nombres zientificos tamién relazionan as dos especies: Rhodon en griego ye o mesmo que Rosa en latín, "rosa", e dillá, os dos son o mesmo que o arabe Ward (Al ward, a rosa, albardera como sinonimo en o Semontano Sobrarbe). Yo por ixo siempre eba pensau que gabardera, albardera, galabardera, garrabonera... yeran familia d’a rosa arabe, radiz benita antis dende Asia. Corominas, zitato por asabelo autors, diz que ye una radiz prerromana no indoeuropeya emparentata con o basco kaparra, barza, pero prefiero a esplicazión de Seguy (1953, pp. 212-214) que amás relaziona os nombres populars perinencos d’as dos espezies:


"- Fundos prelatins d’aria no esclusibamén aquitana

Pensamos que os nombres d’a gabardera (d’a mena gabardè, gardawè, garrabè, galabardès), d’a farnuzera (gawèk, gauriu, awardo), de l’aliaga d’o chenero Ulex (gab-, gawarro) pueden chuntar-sen sopre un mesmo alazet preistorico (G) ALAB / (G) ALB / (G) AB, cualo sentito primitibo serba “enzendallo”, e cuala aria ocupa o N de España e o SW de Franzia. Un rechito, en o sendito de “faxuelo”, “faxina” ye mesmo ubiquista en Franzia (...)

Rohlfs (asinas como Krüger) ha chuntato bels de istos nombres (pero no  más que ta ra gabardera e l’aliaga debandita). Beye continuadors ebidens d’o basco kaparra “barza” (Azkue). Como ixas parabras s’esparden no sólo por España setentrional e Gascuña, sino tamién en Languedoc, no ye fázil que aigan sito ampratas d’o basco (...).

 En fin, tot endica que g-, kaparra ye por contra una parabra amprata; sobre k- / g-: en efeuto, o basco, con as parabras importatas, fa pasar todas as sordas inizials a sonoras. (...)

Se trata de matas emplegatas ta reanimar u mantener a chera: yera ista una preocupazión basica de l’ombre primitibo. A farnuzera ye encara güei (1953) o unico combustible que pueden fer-sen os pastors por enzima d’a zona forestal: ista mata ha una esenzia que le premite arder berda, e os pastors perinencos alzan buenos borguils en o costau d’as suyas cabanas: claman a begatas gawèk a toz os enzendallos en cheneral; gabèl en lg. ye o faxuelo, enzendallo por eszelenzia, e iste tema ha por toda Franzia o sendito de “faxuelo de branquetas”, e de “gabiella” en cheneral (...)."
Seguy mete un exemplo perinenco que tamién podemos trobar en otras redoladas, como en os Alpes (CONSTANTIN & GAVE, 1908, p. 119):
"A farnuzera ye bien espardita en os Alpes de Saboya. Embelleze con as suyas flors grans e royas as peñas, as tascas e as selbas. Dende os 1400 m. dica os 2500 m. de altitú. Alimenta cuasi sola os fogarils d’as casas e cabanas d’as zonas altas."
Parixe más razonable o espuesto por Seguy que as demás ipotesis una mica eterias e repetitas dende Corominas. Con tot a yo ro parexito entre gabardera e ward tamién me ye intresán.

Bueno, o caso ye que pleguemos a almorzar ta o ibón y espital de Arlet, a l’otro costau de l’Agua Tuerta d'Ansó, que tastemos o formache de güella biarnesa, de rezia ulor dimpués de carriar-lo en o macuto más de dos oras, e tornemos entre farnuzeras, tascas e bestiar enta Espelunguera. Tot en meyo de un paisache propio de primers de chulio, a meyaus d’agosto. O tozuelo entremistanto chirando arredol d’os fruitos d’a farnuzera.

Anderberg, A & A-L (1999) Den virtuella floran: Mjölon. Estocolmo. Naturhistoriska riksmuseet. 
Arette, A. (2006-2009) Nos fleurs d’Aquitaine dans la langue, la sorcellerie et la médecine gasconnes. Monein. Editions Pyremonde Princi Negue. 
Constantin, A. & Gave, P. (1908) Flore populaire de la Savoie. Annecy, Ed. Imprimerie J. Abry.
 Enciclopedia Temática de Aragón (1986) Zaragoza, Ed. Moncayo
Seguy, J (1953) Les noms populaires des plantes dans les Pyrenées Centrales. Barcelona, IEP.

Pujadas, J.J. (1983) Aspectos etnolingüísticos del Alto Aragón. Etnociencia y taxonomía folk. Barcelona, Universidad de Barcelona.
Sesma Muñoz, J.A. (2006) La vía del Somport en el comercio medieval de Aragón. Los registros de las aduanas de Jaca y Canfranc de mediados del siglo XV. Zaragoza, Dep. de Hª Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos y Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca.
Wilmes, R. (1996) El Valle de Vió, estudio etnográfico-lingüístico de un valle altoaragonés. Zaragoza, PRAMES.
 


1 ago 2014

Sargantanas perinencas
Se’n ba un chulio con no guaire calor, nueis mesmo fredas, e poca plebia. Hemos puesto disfrutar d’a montaña y esmicazar un par de botas que estrené no fa tanto tiempo en os Alpes franzeses. M’he dixato o tocho en asabelos de puestos, tantos como Caco ha parau cuenta d’o mío tozuelo esbarizadero e lo ha replegau. He gastato bel par de potes de crema de sol ta acabar cremándo-me os brazos como si no lebase cosa. Y encara queda agosto, qué plazer.


Istos días imos por o mon rechirando matetas raras d’alta montaña, d’ixas que talmén no aguanten un cambeo climatico que traiga más calor. O zaguer mierques puyemos por os altos tensinos con a buena compaña de Salvador e Gloria. Son fendo un estudeo sobre bellas espezies de reptils e anfibios peninsulars. Quieren saper qué puede pasar con ellas si contina iste chandrío de mundo que ye dixando a nuestra espezie. Pudimos asinas aprender muitos detalles sobre una espezie de sargantana – changardinas aprendié a clamar-las en casa mía, me cuesta cambiar-le o nombre -, endemica d’os Perineus zentrals: Iberolacerta bonnali, sargantana d’os Perineus u perinenca (1).

Ye una changardina más bien chiqueta que bibe en as gleras y tarteras de l’alta montaña perinenca, dende a bal de Tena dica ra Ribagorza e a os dos costaus d’a güega. En o cobaxo d’o suyo territorio se chunta con otra sargantana, a rocazera (Podarcis muralis) d’a que no fázil distinguir-la sino por una escameta en a parti d’o morro e poco más.
Sargantana rocazera
Como pasa con a ra raneta roya (Rana pyrenaica) ye una espezie feita a os fredos d’a montaña. No más puede campar fuera d'o cado cuatre u zinco meses a l’año, mete no más que cuatre güebos bien desarrollatos (bibipara con estratechia K: pocos fillos que sobrebiben bien), bibe dica 17 años (cuatre u zinco ta fer-sen adultas), no tiene guaires depredadors... porque ocupa puestos en os que tampó no bi ha muita bida. A suya istoria ye biella, dizen que fa cuatre millons d’años que ya prenzipió a suya espeziazión, puyando e baxando dende as tucas enta o plano seguntes o clima yera más u menos fredo.

Os pariens más amanatos d’o chenero Iberolacerta están en os mons Zagros de Irán (chenero Iranolacerta), y entre o sudeste d’Europa e o sudoeste d’Asia (chenero Darevskia). Luen en o árbol d’a sistematica d’as sargantanas queda o chenero Podarcis con o que como ye debandito comparte o cobaxo d'a suya aria.

Sobre 1920 o perineista Jean-Louis Bonnal puyó ta ra tuca d’as Tres Serols conoxita como Mon Perdito do bido una sargantana que se le fizo rara. En 1922 replegó en o ibón azul de Bigorre bellas sargantanas d’ixas y le’n mandó en dos tongadas una muestra a Amédée Louis Lantz qui, en 1927, describió a espezie ta ra zienzia como Lacerta (Podarcis) monticola bonnali, drento d’o subchenero Podarcis que más tardi puyarba ta chenero. Ya en ixos tiempos parón cuenta que a nuestra sargantana perinenca yera emparentata con atras de montañas de Croazia, Dalmazia u o Caucaso zentral.

Dimpués de bels estudeos a o largo d’o sieglo pasato ye Óscar Arribas en o cabo d’o milenio qui define o chenero Iberolacerta, subchenero Pyrenesaura ta tres espezies que biben en:

- Os Perineus zentrals (Iberolacerta (Pyrenesaura) bonnali),
- Bal d’Arán e parti d’os Perineus de l’Ariége (Iberolacerta (Pyrenesaura) aranica) e
- Parti d’os Perineus de Lleida, Andorra e l’Ariége franzés (Iberolacerta (Pyrenesaura) aurelioi).

Un subchenero Pyrenesaura embolicadero que premite deseparar istas tres espezies de otras cuatre Iberolacerta que biben en bels mons ibericos más una zinquena d’os Alpes.

Encara que l’aria de distribuzión d’a sargantana perinenca ye compauta, as suyas poblazions están deseparatas, y se pueden trobar buedos grans entre unas e atras. Fue por ixo una suerte trobar una poblazión como cal, entre 2.200 e 2.300 m. de altaria, más parando cuenta que o día d’antis ébanos trobato en Tendennera una changardina rocazera a 2.300 m. E ixe mesmo día, baxando cara ta casa trobemos sargantanas rocazeras a 1.900 m. en a mesma bal en a que yéranos. Sólo en casa, con a foto, paré cuenta que a escama rostral, a que tien en o zentro d’o morro por arriba, no tocaba con a escama entrenasal, a que ye enzima, entre os foratos d’o naso, amás de que teneba tacas en a papada e a lomera, u siga, que no yera Iberolacerta.

O nombre de sargantana ye uno d’as parabras que más barians tienen en aragonés, dende ista más u menos común dica ra changardina de casa nuestra u a singartalla benasquesa; más de setenta se pueden trobar en os bocabularios espezializatos. No ye un nombre esclusibo d’a nuestra luenga, ye propio tamién d'os territorios de luenga catalana u d'os oczitans, dende os gascons “singraulhete”, a os ozidentals “sarrangléte” u “singarline” (Landas). En Mirefleurs, amán de Clermont-Ferrand (Aubernia) se puede sentir “isartyino”, nombre que fan benir d’o sustantibo oczitano “eissart”, que biene a sinificar sucarrata, artica. O tema d’a suya etimolochía ha dato asabela literatura dende fa dezenios, un resumen ya biello ye en o articlo firmato por o Seminario de Geografía Lingüística, de 1976. Os argumentos, como pasa asobén con isto d’os etimos, son bariatos, pero denguno me ha parexito definitibo.

Antiparte, no he sabito trobar o nombre en decumentos dillá d’o sieglo XVIII cuando Ignacio de Asso diz:
- Lacerta agilis. (...)  Dorso tripici punctorum nigrorum serie. Utramque nostrates Sargantana appellant (...) Hae duae posteriores, Lagarto, et Fardacho dicuntur (...).
En fin, rechirín rechirán changardinas perinencas por as tarteras trobemos un cantal granizo pleno de güecos por debaxo que bel gato montesino eba combertito en un fosal de marmotas. Crapazins, bariellas, esquinazos, costiellas de marmota yeran sembratos por debaxo d’o cantal y en un buen zerclo arredol. Menos bisteras, muitas cagatas blancas de güeso machucato e pelos, repuis d’as farteras. Ye notable cómo a introduzión d’a marmota a meyaus d’o sieglo XX ha feito que un gato puye dende as suyas quiestas selbas enta ras tarteras y tascas d’o puerto. Astí s’ha coflato y por o que se bei le’n ye fendo buen prebo a carne de iste nuebo e rezio radedor d’o paisache perinenco. Cuan pleguen os fredos, cuan caiga ra nieu li tocará baxar a ganar-se ra crosta ta ra bal. No sé si baxará plorando u con ganas de cambear de dieta. O minio que bide no guaire luen d’o cantal d’o gato talmén s’alegre de que se’n baiga una competenzia tan feroche; o zorze que blincó astí mismo e que talmén bibise a ra güembra d'o gato, a salbo d'o minio, igual opina o contrario. A ras sargantanas igual se les tendrá porque ta cuan se’n baiga o bezino ye fázil que ya sigan amagatas asperando una nueba primabera.

(1) En o Atlas y Libro Rojo de los anfibios y Reptiles de España, d’o Ministerio de Medio Ambiente de España (2002), aparixe en aragonés como “sargantesa pirinaica”. En o manifico libro de Óscar Arribas (2004) Fauna y paisaje de los Pirineos en la Era Glaciar (Lynx Ed. Barcelona), biene como “sargantesa pirinaica” e “sangardilla pirinenca”.

Botica en Villafranche de Conflent. Perineu oriental franzés

Asso y del Río, I. J. de (1784) Introductio in oryctographiam, et zoologiam Aragoniae... Madrid.

Seminario de Geografía Lingüística. Universidad Complutense (1976) "Los nombres de la “lagartija” y del “lagarto” en aragonés y sus designaciones en otros ámbitos españoles". En AFA XXVIII – XXIX, pp. 143 - 184. Zaragoza. IFC.