Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

29 may 2012

Artos neardentals


En a rebiesta Quercus de o mes de chunio Santos Casado charra de paisaches 'tobos' e 'duros', un tema que rechira en autors d'os sieglos XIX e XX, como Francisco Giner que en 1886 escribió sobre paisaches masculins e femenins, fendo referenzia a os ixecos d'a meseta castellana, e a os berdes e arbolatos d'o norte peninsular...

Fa bels días, cuan encara a primabera pirinenca no yera esbotata, fébanos una gambata por a selba Yosa, entre a Fuande Sierra e a Fuande Fabo (que grazias a ra prenunzia autual se beyen retulatas como 'Juan de Sierra' e 'Juan de Fabo'...). Pasata ista zaguera, entre os fabos trobemos una dezena de artos de bella dozena de metros de altaria, e 40 zm. de diametro, sin punchas. Como o d'a foto d'a cucha. O caso ye que a definizión de istos artos - Crataegus monogyna -, ye a de matas punchudas de meya dozena de metros, e asinas se puede leyer en cuasi todas as guías de árbols e matas. Ista anomalía me redola por o tozuelo dende ixe día e me leba ta conclusions que ban por una endrechera parellana a ra de Santos Casadoo, como boi a mirar de esplicar.

Os artos, en a cultura popular altoaragonesa, se fican en a colla d'as 'barzas', que son ixas matas por as cualas no se puede pasar, a riesgo de quedar-te 'embosquilato' u 'embarzato' ((bibliografía aquí). Una colla bien definita que s'oposa a 'matas', 'yerbas' 'bochas' u 'árbols', por entre as que se puede pasar con mayor u menor dificultá, pero pasar. E o caso ye que istos artos de Yosa son árbols, sin punchas. A conclusión ye, como caleba, que o lenguache representa una reyalidá cultural, no una reyalidá obxetiba (si esistise tal cosa), e que os artos son 'barzas' porque se gosan conoxer siempre en un estadio entremeyo de creximén. Un estadio entremeyo resultato de o uso cultural d'o meyo natural, en una contina labor de deforestazión tan propia d'a nuestra espezie.

En istas, seguindo ro bayo antropolochico, me biene ta ro esmo o libro de Antonio Rosas sobre os neardentals (CSIC, 2010). Ista espezie umana, euroasiatica, que s'acotoló fa bels 30.000 años, e d'a cuala lebamos una chiqueta carga en o nuestro ADN, se'n ha definito por un regular como una adautazión de os Homo erectus (ergaster) a ros fredos, luego de salir de a calida Africa fa más de un millón de años. Dixando a tesis de Arsuaga e compañía de que o que plegó ta ra peninsula fue un Homo antecessor benito ya como tal dende Africa, dica que se trobe iste 'debanpasato' en ixe continén, e dando por buena a secuenzia H. erectus - antecessor - heidelbergensis - neardenthal, a espezie se farcharía en Europa fa 300.000 años. Fue definita por primera begata en Alemania, e a suya cultura, a musteriense, en a ribera d'o arriu Vezere (no puedo resistir-me a meter una foto feita dende a canoa en ixe río, o año pasato, en iste caso de La Madeleine, puesto en o que se describió a cultura magdaleniense, no guaire luen de Le Moustier, qué gran ye o Perigord)

 Iste descubrimén alemán conlebó una metafora de umans d'o fredo, 'zentrouropeyos', zereños e de buena toza, que, ixo si, gastaban más enerchía que un seat 1430 (3.000-5.000 kcal./día). Tot cuadraba en una imachen estereotipata de un cuaternario chelato con mamuts e rinozerons zerrutos (amás de un esquiruelo rechira-glans). Una imachen creyata asobén por autors d'o norte d'Europa.

Manimenos, Antonio Rosas, esplica atra ipotesis, más alazetata, que debuxa a os neardentals como umans de selba, de puestos templatos. O suyo acotole benirba d'o cambeo ambiental d'o cabo d'o pleistozeno, con a estensión de estepas en do antis crexeban selbas, e a fin consecuén d'a megafauna cuaternaria. Dintro de ista ipotesis, o paper d'a nuestra espezie, sapiens, ye discutito de contino. Bi ha autors que la fan responsable de o acotole d'a megafauna - con o neardental incluyito -, bien por caza/competenzia bien por malotías. Atros, como Rosas, piensan más que sapiens yera millor adautau a ras estepas, e que si a un caso, fue o responsable d'o zaguer empentón por o tampau a una espezie, a neardental, que bi yera en as tres pedretas.

O caso ye que en ista nueba imachen, se contraponen una espezie de selba e atra de estepa, con o resultato que ya conoxemos. A descubierta en a bal de Neander, reeducata ta bibir en meyos arbolatos, e a sapiens que ha como carauteristica alazetal o gusto por os paisaches ubiertos, de zereals, estepas como as que pudon marcar o nuestro bipedismo, fa más de dos millons de años en Africa (iste ye otro debate embolicato). Una arborifobia remota que no premite a esistenzia de artos grans sisquiera en a imachinazión u como posibilidá. Ante ista reyalidá, cosiro a mía miqueta de ADN neanderthal, os paisaches femenins de Giner (e a suya Institución Libre de Enseñanza, agora más que nunca), l'ombre que plantaba árbols de Jean Giono, fren a o esprito d'o acotole, tan amanato d'as politicas neoliberals, o egoismo aspro u as relichions de dioses masclos... os punchos. Santos Casado, en o articlo de Quercus debandito concluye, seguindo a David Hume, que a belleza ye en o esprito de qui mira, e a o mío esprito le fan goi os artos neardentals, farto de punchar-me con os artos sapiens... en fin, barucas en latín.

15 may 2012

A Zistra Amariella


Istas semanas a tasca canta. Uno d'os paxaros más bonicos ye ista zistra amariella. Enzima de un cantal de liquens blancos e royos, a suya color s'amaga d'a bista d'os ziquilins que aturatos en o aire aguaitan ratons e aus que almorzar. Manimenos, dende a mesma tasca, dende abaxo, a color d'o suyo peito e cara, amariella, ye un buen reclamo ta ras fembras d'a suya espezie.

Torno ta uno d'os míos libro-totem, a guía d'os Perineus de Claude Dendaletche, e repaso as suyas cosiderazions enta ra zistra amariella. Diz "prous de paxaros que han o masimo de nidificazions efeutibas en a tierra plana, son capazes de reproduzir-se ... en montañas a buena altitú". E fa tres oserbazions d'entre as que me intresa más a primera:

- As trazas d'o biotopo en a montaña ye más parellana a o biotopo primitibo - o puesto en o que bibiba antis d'a trasformazión antropica d'o paisache -, que o suzedanio ofrexito por un paisache de tierra plana tresformato de raso por a autibidá umana. Asinas, a zistra amariella bibe en os cultibos redolatos de árbols d'o plano gascón, que chunta meyo ubierto - os cultibos -, e meyo semitancato - matas d'as espuendas. E tamién en as tascas con matas d'a montaña. Ta o paxaro han a mesma sinificazión porque astí se chuntan os tropotopos (puesto de minchar) ubiertos e os chenotopos (puesto de nidificazión) tancatos. Ista traza - fisonomía - bale más ta ra zistra que a composizión d'a flora d'o puesto en o que bibe.

U siga, un paxaro de tierra plana puya ta ra montaña ta trobar puestos que se parixcan más a o que teneba abaxo antis d'a tresformazión d'o paisache. Asinas, a zistra cría en os Perineus entre os 800 e os 1900 m. de altitú, encara que ta o ibierno pueda beyer-se por tot o país. Pero claro, a tasca en a que ye feita ra foto, a 1850 m. tamién ye un paisache antropico, en o que o fuego acotoló selbas ta espardir feners. Feners en os que medran bellas matas e arbolez en os que parar os niedos, e ta ixo yera a miqueta de palla que teniba unatra zistra en o bieco.

Palla sora, entre berda e amariella. E aquí biene atro dilema cultural. Ta muitas luengas iste paxaro ye amariello, ta atras ye berde, como o gascón 'verdaula', o catalán 'verderola' u o picardo 'vérdhiére'... u o semontanés 'zisberde' e o sobrarbense 'zistra berde'. En a bal de Benás iste chenero - Emberiza - son os 'sibaders' (zebada - Avena sativa), en iste caso 'sibadero amarillo'. Biene a o caso porque en o Piamonte italiano ye 'mijarola', de o millo (Pamicum miliaceum, otra graminia), e 'pajera' (as 'j' leyitas a ra franzesa), de palla. En gascón, sin dembargo, o 'milharin', ye un primo d'a familia, (Miliaria)Emberiza calandra, que en portugués, gallego e castellano desbarran por o trigo: triguero, trigueirao, trigalla. Tamién en aragonés, en o que ye más propio 'cluxidor', por o suyo canto.

O de zistra ye una onomatopeya d'o canto que sirbe ta ro chenero Emberiza en aragonés. Asobén o apellito espezifico alcorza o nombre e da como resultato: zispardo, zisberbú, zirberde, zirmariu u o intresán zisnero de Salas Altas, en o que se troba a color 'nera' ya tresbatita. En fin, barucas en latín...

10 may 2012

Drabas entre as lurtes


A Lana Mayor ye a o norte d'a Partacua, en a Bal de Tena. Astí, dizen que fa bel par de sieglos, tresformón a selba por una tasca d'as que beluns claman 'alpinizatas', que pareix tasca subalpina pero no ye tan altera como caleba; en cuentas de estar a 2400 m. semos a 1800 m.


Dimpués de un mes de pleber e, más que más, nebar, espazan as boiras e biene a calor. O canto d'os paxaricos: zistras amariellas, cudiblancas, cudirroyas, rocasers, fresanas e mesmo bel cuculo que campa por os pocos pins negros que s'esparden por a tasca, se bei acompañau por o estrapaluzio de continas lurtes que baxan por as canals d'as parez de Partacua, dende A Peña Telera dica ra Punta Escarra. S'esbalzan d'a parti alta d'a montaña y s'esbarizan por as canals u blincan por os tampaus.  As marmotas corren, minchan, s'acarrazan e chilan sin medrana a una alica crabitera que descansa por as peñas d'o Escuach. Grallas de bieco royo la espachan dimpués de muito treballo e, cansina, se'n ba por o sarrato enta o ueste, chusto por do campa un cluxigüesos choben, de toza negra e peito pardo.

 D'entre as flors que ban naxendo paro cuenta en ista amarilleta de fuellas menutas. Ye una Draba aizoides subsp. aizoides. D'a familia d'as cruziferas, as yerbanas, ye propia d'as montañas d'o zentro e sur d'Europa. Crexe dende os 1700 dica os 3300 m. de altitú en os Perineus, en terreno de tasca-saso, con piedras, crepazas, crenchons e puestos en os que poca competenzia puede tener. A familia d'as yerbanas se conoxe bien por a bachoqueta fina y estreita que fan de fruito; si ye larga se conoxe como silícua, si ye curta, como as que se beyen en a foto - ixas "pipas" berdas que rematan en un filorchet - se claman siliculas.

Dezaga d'a draba se bei un cluxito - Gentiana occidentalis -, que aprobeita o canto d'a tasca. A primera ora yera tancato, replegato ta ebitar chelos e fredos. Con o sol s'ha ubierto aguardando os cucos que l'han de polinizar. Se'n ban fendo boiras y, entre guambra e guambra, o sol pica en a cara como si benise aprezisato, masiau rezio. D'as rallas de Partacua continan as lurtes por as turrumperas. En os cobaxos d'a peña s'apreta a nieu en conchestras. En o estiu ferán onra a os sarrios acaloraus que, agora, garimbolían espelurziaus por os sarratos de tasca, son cambeando o pelache largo e fosco ibernal por o royo e curto d'as calors. Luego librarán as crabas os nuebos sarriez.