Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

31 dic 2015

Chordas, chordos e charros
Semanas de calor e sequero con a (curta) duda de si ye episodico u ya semos en o nuebo paisache climatico. Se suposa que as dos. A primera chirada d’as calandras, as trazas de debinar qué tiempo ferá l’año que dentra no ye guaire optimista; si femos caso toca una añada seca e calién. Muitas flors, como no han calendario, bisten as suyas millors ropas anunziando sol e auguas primaberals. Cuculetas, barrabón, chanzanetas, o chasmín d’o chardín que encara no ha dixato de sacar flors dende fa onze meses... como o ibierno no se lo minchan os zorzes á ra fin abrán de reblar e morir. Por o mon buelan bandadas de paxaros de mata en mata aprobeitando que bi ha buena cullita de fruitos, os artos son plenos de manzanetas, os arañons, as senas, os sanguinos, os chinebros, mostallons, buxardos, gabardas, isto ye una fiesta e no cal desaprobeitar-la.

Entre as bandadas de paxaros abundan os charros gabachos (Turdus pilaris), baxatos dende o norte d’Europa a pasar un ibierno más zibilizato. Tamién os charros (Turdus viscivorus) que fan onor a o suyo nombre e plenan a montaña d’o suyo char, char cuan blincan de mata en mata. En ixas collas se beyen asinas mesmo tordas gascas (Turdus iliacus) e sistrons (Turdus philomelos). O charro e o sistrón crían en o país pero en ibierno se suman a ra poblazión local muitos compañers baxatos dende o norte. Mancan encara dos espezies más de tordas, a normal (Turdus merula) e a collerada (Turdus torquatus). A primera se troba por tot o territorio de contino, con poblazions migraderas dende os países fredos. A collerada ye propia de l’alta montaña pero tamién ha paso. Recuerdo beyer una begata bellas zinzientas chuntas entre os chinebros d’a Faraiguada, en a benasquesa bal d’Estós.

Como se bei as tordas farchan una colla de aus ampla; todas as nombratas pertenexen á o chenero Turdus pero como gosa pasar o chenero zientifico no se corresponde chustamén con o popular de cada cultura. Asinas en aragonés bi ha otra torda, a torda nadadera (Cinclus cinclus), e dos tordos, os tordos olibers (Sturnus spp.). En oczitano por exemplo, entre as tordas se cuentan o solitario e a cudirroya rocazera (Monticola spp.). E dintro de l’aragonés, en benasqués, á ras torllas cal achuntar u meter á o canto as sistras (Anthus spp.), que comparten nombre con os sistrons debanditos.

Torda ye pues un arquetipo tacsonomico. Os suyos rasgos definitorios serban:

-          Tamaño. Paxaro meyano, más gran que o “gurrión”, prototipo de paxaro, pero menos que a “perdiz”. Asinas una referenzia ye “gran como una torda”.

-          Calidá. Carne minchable, buena. De astí benirba o calificatibo torda que describe una misacha polita (e a una muller que le cuacan as olibas, tordo si ombre, tordiar o feito de minchar-ne)

-          Se caza. O adchetibo latino exturditus, deribato de turdus e que da en aragonés esturdito (anglés, sturdy, franzés, étourdi), ha relazión con a suya caza.

-          Color. Anque a torda más conoxita ye Turdus merula: masclo negro e fembra parda, a tordas de pasa, as que se cazan, han o peito gazpiato, blanco tacato de negro. Os adxetibos tordillo e tordo (abrío u baca de pelo mezclato blanco e negro / “griso”), resultan d’ista cualidá.

-          A pasa. A mayor atenzión a istos  paxaros ha sito en a pasa, cuan son un recurso importán. Ixo se beye en denominazions como griba (Turdus viscivorus), deribata de graecus a trabiés d’o franzés grieu, isto ye, “griego”, u Torda gabacha. En gascón trida d’Espanha u tord espanhou (T. viscivorus). Oczitán Merle-Loumbard (T. torquatus), ezetra.

-          Chenero. En primeras s’esferenzian as tordas (Turdus spp.) de os tordos (Sturnus spp.). Os tordos se pueden minchar pero no han a calidá (ni a cantidá de carne) que as tordas.

Como ye normal en as particularidaz d’un arquetipo os espezimens concretos han istas carauterisiticas en mayor u menor mida e pueden pertenexer a más d’una categoría, o que no imbalida a tacsonomía. Asinas, a torda nadadera no se caza ni ye gazpiata ni fa pasa.


A importanzia d’a caza d’as tordas ye común en tot o ambito mediterránio pero no en a mesma mida. Asinas, en tierras d’oliberas se dan bellas zercustanzias que no se troban en a montaña: a calidá d’os fruitos, as olibas u as ugas, que fa más apetezible ixas redoladas a otras, a mesma cheografía (“...en Alquezra tamién en ai pero no entraban, por o tipo de monte” MOSTOLAY, 2001), e a nezesidá de parar cuenta d’as olibas entre que prenzipia a pasa (“Pa san Mateo, tordas veo”, 21 de setiembre) e se fa a cullita d’olibas, en ibierno. Madoz en a boz de Huesca (probinzia) y en o capítol d’a produzión escribe sobre os “pájaros que llaman tordas en el país y otros varios”. Paxaros que se nombran en o trestallo de produzión de lugars como Lo Grau, Balbastro, Benabarre, Bentué, Burzéa, Calasanz, Casbas de Chaca, S. Felizes de Boltaña, Guardia, Oz de Balbastro, Torrolluela de lo Bico, Purroi, As Bellostas, amás de siñalar as aus e paxaros de paso en Graus, Cabosaso, Nabal, Cosculluela de Sobrarbe u Radiquero (“caza menor de toda especie”). Se bei que a redolada más intresata en ista caza yera o Semontano de Balbastro, parando Madoz más cuenta en Lo Grau: 
“[...] caza de perdizes, coniellos, liebres, infinidá de razas de paxaros de paso, pero más que más tordas, cuala caza se fa con bisco en unas selbas feitas a propio u arbols criatos ta isto, durante os meses d’otubre e nobiembre, tenendo que ir o cazataire dos oras antis de que raye l'alba ta parar o besque, resultando diariamén que unos con otros cullen diez u doze dozenas de tordas, que benden a 4 e 5 cuartos o par” (MADOZ, op. cit. T. VII).
En ixe Semontano a caza más común se feba con barracas, as que define Madoz en o parrafo anterior, que podeban ser propias u logatas. En unas ordinazions de Balbastro de 1711 se regula asinas:
“Que no hagan parancas de tordas. Item es condicion que persona alguna no pueda hacer varracas ni parancas de tordas sin licencia del dueño de la heredad ni aunque esten hechas cazen en ellas sin la dicha licencia de la qual haya de constar al prior de guardas o sus fianzas o guardas en pena de cinquenta sueldos dividideros a dichos regidores, dueño de la heredad y acusador y en casso que se hallare no tener licencia ultra de la dicha pena incurra en pena de sesenta sueldos por raçon de la leña dividideros ut supra y en todo se observe la ordinacion real” (G. de VALENZUELA, 2011).
A cazata en barracas ha un lesico propio e intresán, como:

-          Barraca
-          Rolde, de piedras que redola a barraca
-          Barzida, rolde de brancas que se mete enzima d’o rolde
-          Portelladas, que se dixan en a barzida
-          Palanqueta u palangueta, que salen d’a barzida e aguantan as berguetas.
-          Palenque, árbol postizo que cubre as portelladas
-          Calzinar, marca en V en a palangueta.
-          Bergueta, bareta con o besque.
-          Besque, yerba besquera, embescar-se
-          Torda gancho, reclamo en a barraca
-          Esparar as berguetas.
-          Tordada, lifara de tordas...
-          Tordero u tordaire cazataire u comerziante de tordas.

Manimenos, a primera referenzia a ra cazata de tordos que he trobato biene en a traduzión de Opus agriculturae de Palladio, feita por o barzelonés Ferrer Sayol entre 1380 e 1385. Ye escrita en castellano pero con muito lesico aragonés: 
“De salar los puercos e parar los tordos e otras aues [...] [Deziembre] En el tiempo de agora podrán parar lazos & rredes alos tordos e a otras aues semblantes. E podrán lo continuar fasta el mes de março”
Ilustrazión d'o libro de Marcuello (1617)
Rutilius Taurus Aemilianus Palladius fue un romano d’o sieglo V que escribió un tratato d’agricultura prou importán. En a traduzión de Ferrer Sayol biene a caza de turdos de Palladio pero no o párrafo De Turdis, anterior, do esplica cómo se crían (...cubiculum turdos nutriat...). Os romanos agradexeban tener esclabos que sabesen criar tordas, fayena difízil pues moriban de fambre engarcholatas. Les daban a redolín lulos de mirto, dentisco, alborzas, yedra u chinebro, dimpués ugas. Pa que sabesen millor, os esclabos mascaban figas que dimpués se minchaban as tordas. Iste costumbre grecorromano d’empapuzar aus con figas mascadas conseguiba figados grans e de delicata sabor, tanto que o latín jecur se pasó a dezir ficatum, “figado”, pansando antis por ficatum jecur, “foie de figas”, que serba una traduzión d’o griego hêpar sukôton (sykòti).

Torda, tordo bienen d’o latín Turdus, e iste d’un protoindoeuropeu trsdos / trozdo que abreba deribato en o ruso drozd, drozdu, griego struthós, noruego trost, biello alto alemán drosca u anglés trush.

Francisco Marcuello en 1617 endica que en Aragón se claman tordellas a o que en castellano dizen çorçales. Asinas mesmo biene en Asso en 1779 ta ra torda gasca. Ye Marcuello tamién (e Asso dimpués) qui reculle charla ta T. pilaris . Más rara se fa a referenzia de Asso a una torda caribeña, Turdus plumbeus, que diz bibe en Zaragoza do la claman herrero:
Turdus plumbeus, alis, et rectricibus fuscis. Habitat Caesaragustae, ubi Herrero dicitur”
O caso ye que bi ha dos espezies de tordas americanas que reziben autualmén o nombre castellano de zorzal herrero e que talmén tiengan relazión con a zita de Asso.
Griba, como ye debandito ye un achetibo feito sustantibo común en franzés u catalán. En aragonés moderno ye parabra oriental pero a espresión como una griba, “zorro”, se troba en dizionarios como o de Borau de 1908, o de Pardo Asso de 1938 u en as replegas de Moneva de prenzipios d’o XX en do diz que ye espresión semontanesa. En franzés tamién se diz: saoul comme une grive (en 1486 plus estourdy qu’une grive, tornando a o berbo étourdir, “esturdir”, relazionato con Turdus).

Miarla, d’o latín merula, tamién biene en os repertorios aragoneses como propia d’o Semontano ta Turdus merula (“torda miarla”). Ye un sinonimo más como os que dan tetulo a iste testo: chorda e chordo. Chorda se desepara d’o etimo turdus e s’amana a os onomatopeyicos charro, charlo, por o que siempre ha quedato apartato d’os emplegos comuns. Manimenos ye una traza que s’emplega en cuasi tot o territorio d’a luenga, dende Ribagorza enta o Biello Aragón, dende os semontanos u Monegros dica Sobrarbe, ye común e propia de l’aragonés. Recuerdo que yera parabra que emplegábanos encara que sabésenos que torda yera más cheneral, talmén como pasaba (en o nuestro Semontano) con garza e picaraza, garza yera o nuestro, picaraza o cheneral anque, como deziba lola María, garza fuese fino e picaraza basto. Por ixo me siento más identificato con garzas e chordas que con picarazas e tordas, ye o que tiene o lesico sentimental. E por ixo, paradoxicamén, as imachens que he meso de chorda parda e chorda negra son d’a subespezie Turdus merula azorensis, torda d’os Azores.

Asso, I. d. (1779) Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae, Massiliae

Ferrer Puyol (1385) El Libro de Palladio. Barcelona.

Galtier, Ch. (2006) Les oiseaux de Provence dans le savoir populaire. Montfaucon, Éd. Librairie Contemporaine

Gómez de Valenzuela, M. (2009) La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775). Zaragoza, Institución Fernando El Católico.

Madoz, P. (1850) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. T. IX. Madrid.

Marcuello, F. (1617) Historia natural y moral de las aves, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, impressor del Reyno de Aragón y de la UniversidaD.

Moneva y Puyol, J (2004) Vocabulario de Aragón. Ed. y estudio de J-L- Aliaga Jiménez. Zaragoza, Xordica.

Mostolay, Ch. de (2001) Acordanzas de San Pelegrín, Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.