Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

26 jul 2012

Chabalins en o puerto
La otro día, nos ne fuemos con Luisa dende Astún por os ibons de Escalar, Bersau e Gentau a zenar enta o refuge d'Ayous, en a bal biarnesa d'Aussau. Ye uno de ixos modernos espitals que acullen a os nuebos pelegrins que dondiamos por istas montañas, chustamén amán d'o Col des Moines, paso d'o Camín de san Chaime enta o famoso Espital de Santa Cristina. 'Des Moines' porque os monches de Santa Cristina s'encargaban de fer-lo serbir.

Bueno, boira preta dica o espital montañés, zena e litera. A ixo d'a meya ta ras zinco nos debantemos y marchemos de tornas enta Astún. En o col debandito, Puerto de Chaca ta nostros, nos bino a beder un bobón, a 2160 m. de altitú, feito poco común que alegró a maitinada, o sol cuasi acucutaba dezaga d'o Midi d'Aussau.

Baxemos por o ibón d'Escalar e sorprendiemos a una colla de chabalins, zinco grans e cuatro barrons como se puede beyer en a foto. Encara yera naxendo o día.

No ye un animal raro, o chabalín, pero no fa guaire sí que yera escaso. Talmén a deforestazión e a peste porzina no le fesen buen prebo en a primera metá d'o sieglo pasato. López Arruebo, en a rebiesta Serrablo, charra de un cazataire que bido uno en 1906, en Fablo, e costó que pasasen bel par de años, que se bedese beluno más, ta que le'n credesen.

Muitos u pocos, ha sito de siempre pieza de caza, Chaime I los encorreba en que le bagaba, encara que estase conquerindo tierras. Asinas, en o libro d'as suyas chestas, de cabo d'o sieglo XIV, diz:

"E cuando fue en Burriana, los suyos entraban continuamén a fazer cabalgadas contra los moros, e el continuaba todos dias su caça de puerco et de grua, e a begadas de perdiz, así que todo su ostal qui eran 25 entre caballeros e escuderos, menos de los otros ofiziales, se manteníen de carne de la caça del rei. "

Puerco, no chabalín, fue a parola común en aragonés meyebal. En os Fueros de Aragón que iste rei mandó parar a Vidal de Canellas, diz:

"Cuando el puerco montés matan muitos, el qui primeramén lo ferió debe aber la cabeça, con el pescueço".

En o libro d'os Actos de Cortes d'o Reino de Aragón (s.XVI), afinan más:

"E de cada zierbo, o puerco fiero, si quiere montés, un sueldo. E de cada cabeça de puerco que no sía fiero, si quiere montés, que sía de un año, o d'allí a suso, güeito dineros".

Puerco montés u puerco fiero. En a bal de Barrabés he sentito "tosí fé" (tozino fiero), ta iste animal que güei clamamos en aragonés chabalín. Parola de orichen arabe, equibalén a o castellano "jabalí". Como 'jauali' la he trobato en libros aragoneses escritos en castellano ya en o sieglo XVI. De 1599 ye a Historia de la provincia de Aragón de la Orden de los Predicadores, de Fco. Diego en que fa serbir os dos: "jaualí o puerco montés", os dos en un contesto castellano, ixo sí.

A fembra ye a chabalina, os chobens, fraxencos, como en os tozins, os chicoz rayons u barrons. Ye fama entre os cazataires d'o país que bi ha dos razas, os de morro curto e os de morro largo. En Botaya me charraban que os de morro curto son más royos e blancos, y os de morro largo, más escuros. Yo en he bistos d'os dos, pero no goso ir dillá de repetir o que me han dito. Sí ye berdá que en a Peninsula bi ha autors que describen dos subespezies, a baeticus, en o sur, e a castilianus, d'o zentro e norte peninsular. A segunda ha zerra e borreta, ye más gran e clara mientres que a meridional no más que ha zerras, no le fa falta a borreta porque no pasa guaire fredo. Atros charran de Sus scrofa mediterraneus, e de Sus scrofa scrofa, que serba o que bibe, amás de en Franzia, en o norte d'a Peninsula...Asabelo.

Bueno, a yo o chabalín que más me cuaca ye o que bi ha enzima d'o branquil d'a ilesia de Nabasa. Astí está o tetramorfos, con os cuatro ebanchelistas, representatos por un ánchel, un lion, un toro e una alica. O caso ye que, o que bi ha en ista portalada son, una pastoreta con un can mastín, un chabalín e o que pareix un aurón, ye una marabiella:A pastoreta no ye un ánchel, pues han parau buena cuenta de ficar-le un par de tetas, chiquetas, como corresponde. Ha ra man enzima de lo que pareix un mastín de pelo curto. A l'otro costau, o chabalín ye fierismo, e a au que ha enzima remera muito a os aurons que bi ha debuxatos en San Chuan d'a Peña (goticos). En fin, barucas en latín.

8 jul 2012

Un paxarel en o chinco


Ayer mientres pasaba o tiempo debán de l'ordinador, con a finestra patalera ta que pasase bel poco de aire, bino a beder-me iste paxarel. Ye o masto, a fembra andaba tamién por entre as fuellas d'o chinco d'o chardín, más tarde se sumó a ra fiesta una cardelineta... bonicos paxaros. O paxarel ye una d'as aus más comuns en o país, dende Tierra Plana dica ras tascas d'a montaña. O suyo bieco, rezio, ya nos diz que mincha granos, como os gurrions, y de astí le bienen buena parti d'os suyos nombres: o zientifico - Carduelis cannabina - charra d'os cardos (con o arquetipo de chenero en a cardelina), e d'o cañimo. Os más comuns en Europa fan referenzia a o lino (liñaceiro, linotte...), atros a o millo... O aragonés paxarel, se troba asobén en biellos dizionarios castellanos, pero como reseña Bernis en o suyo 'diccionario de nombres vernáculos de aves', ye parola propia de Aragón que puya por a ribera enta Nabarra e Araba. En os testos más biellos que he trobato, d'o sieglo XVIII, biene asobén como 'pajarel', con ixa jota tan allena a ra nuestra luenga que, manimenos, ye como gosa sentir-se en a luenga biba. Asinas, Ignacio de Asso escribe en os zaguers años d'o sieglo dezigüeito: "Fringilla cannabina. Nostratibus pajarel", ta nusatros, pajarel.

Os familiars de iste nombre nuestro son fázils de trobar, o catalán passerell e o balenziano paixarell. Pareix que biene a ser o que agora dezimos "paxaret", sin más. En castellano se fa a mesma comparanza, de pardal, o gurrión, se queda en pardillo, gurrionet. Pardillo ye sinonimo en castellano de fato, tamién en franzés e oczitano, como diz Charles Galtier (Les oiseaux de Provence dans le savoir populaire) "se diz tanto en franzés como en provençal (sic), de "tête de Linotte", "testo-de-Lignoto", "cap-de-Lignoto", a os estalentaus, os que no han memoria e os fatos. Ista reputazión (...) s'esplica por a manca de desconfitanza de istos paxaros enta l'ombre e as suyas trampas. Cayen fazilmén es as berguetas". En aragonés no se da ista estensión de paxarel; a fama de fato ye cosa d'o papirroi, o petred de Salas (Erithacus rubecula), e o sinonimo asoziato ye "papis", simple, pocasustanzia, fato.

Atros nombres aragoneses son collorín, chamarís, charrabís, chillandra, triguerete u gafarrón, encara que beluns de istos son propios de o Serinus serinus, o gafarrón. Han en común, chunto con o resto de aus de a suya familia, os frinchilidos, penar as suyas bidas en a gayola, cantando ta que as chens s'entretiengan... pinchans, cardelinas, berderols, lucanos, gafarrons e paxarels. Tanto yera isto asinas que, dica fa no guaire tiempo no yera fázil trobar paxaricos de istos por os nuestros lugars. Agora, dende que ye betato cazar-ne abundan por os chardins cardelinas, berderols y paxarels, libres, como cal que siga.