Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

13 nov 2012

Tiempo de GlanIste maitín me'n so ito de gambada por un caxicar de Tierra Biescas. Feba sol e buen estar pero plebeba, a cada garrada se sentiban cayer chislas ta o solero, pero no yeran d'augua, ya tos digo que feba sol, sino glans. Os caxicos son fartos de glan, asabelos de glans rezios, plenos de sustanzia. Dimpués de una primabera e un estiu secos denguno no nos podébanos pensar que con as auguas de agüerro os fruitos d'a selba se fuesen a apañar, pero béde-te-me que plegata a ora d'a cullita os caxicos de ista redolada fan goi de rebutiens como i son.

A cada garrada plebeban glans, e de cabo cuan esbolastriaban os trucazos con a papada plena. Chabalins, mincharras, taxugos, gais, to ro mon ye plenando as tripas ta parar o ibierno. Encara remero o zaguer onso perinenco que campaba por a bal de Benás, en os años nobanta; a zaguera añada que supimos d'el s'estió ta ra primabera por o paco d'o Turbón, entre rallas, fabosas e tascas, pero en agüerro baxó ta ro solano, a ra bal de Lierp, buscando glan, fendo sebo con o que encadar-se ixe ibierno. No tornemos a saper cosa, no tornó ta ra Basa de l'Onso e ta Paderna, que ye por do soleba estar-se, talmén petó de biello. Ixe mesmo año amanexié Giva, una onsa eslobena por a Maladeta. Bueno, que m'esbarro....

A parola glan ye latín tarcual, de glans glandis, e con o mesmo senificato. Por o suyo parexito ya en latín s'emplegaba ta clamar a o cabo d'a pixa, e d'o achiquidor glandula abemos o aragonés grandoleta. En franzés glan sirbe tamién ta fato, e glandeur u glandeuse ye galbán, una presona que no fa cosa. Por istas redoladas, manimenos, femos más onra a o fruito d'o caxico, u d'a carrasca - a lezina -, u d'a coscollera - a coscollina -, pues son o pasto que han minchato e minchan os tozinos u mesmo as güellas, encara que una begata sintié que a istas les puede fer mal prebo. U ta ra chen, mi mai siempre deziba que minchaban 'billotas dulzes', de 'carrascas dulzes', as que dan glans buenos de minchar. A ra cullita de glan la clamamos tarcual, 'glan', isto ye, no bi ha muitos glans sino muito glan, igual que no bi ha muitas fabetas sino muita fabeta, si charramos d'o fruito d'os faus. Ista añada bi ha muito glan, ya tos lo digo. Amás de glans, en os caxicos gosa aber galas, unos pitos bien redondos produto de unos cucos que fican en chemas u fuellas os suyos güebos. Encara que glan e gala se fan un aire, gala biene d'o latín galla, que da en  franzés gale e galle, y en aragonés, amás de gala, gallarota, que desbarra encara más ta dar bailaranas e bailarotas...

Antiparte, como dizen Astérix e Obélix en a Residenzia d'os Dioses (ai! a literatura clasica... ya pué quedar Uderzo e no ixe catén de Günter Grass, que me s'ha fincau a nobela 'A Rata' e no saco treslau...), bueno, como dizen os galos, en un glan bi ha un caxico rezio. Talmén por ixo, por o simbolismo d'o caxico u por a bonanza d'os suyos fruitos, os glans se troban reproduzitos asobén como alfayas - os pendiens tradizionals - u en esculturas. Dimpués de fer a foto que ubre iste escrito he parau cuenta en o parexita que ye a ista talla de San Chuan d'a Peña que fico astí baxo. Pasan os sieglos e nos sorprenden as mesmas cosas... Que plantez fuerte.


No hay comentarios:

Publicar un comentario