Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

15 may 2012

A Zistra Amariella


Istas semanas a tasca canta. Uno d'os paxaros más bonicos ye ista zistra amariella. Enzima de un cantal de liquens blancos e royos, a suya color s'amaga d'a bista d'os ziquilins que aturatos en o aire aguaitan ratons e aus que almorzar. Manimenos, dende a mesma tasca, dende abaxo, a color d'o suyo peito e cara, amariella, ye un buen reclamo ta ras fembras d'a suya espezie.

Torno ta uno d'os míos libro-totem, a guía d'os Perineus de Claude Dendaletche, e repaso as suyas cosiderazions enta ra zistra amariella. Diz "prous de paxaros que han o masimo de nidificazions efeutibas en a tierra plana, son capazes de reproduzir-se ... en montañas a buena altitú". E fa tres oserbazions d'entre as que me intresa más a primera:

- As trazas d'o biotopo en a montaña ye más parellana a o biotopo primitibo - o puesto en o que bibiba antis d'a trasformazión antropica d'o paisache -, que o suzedanio ofrexito por un paisache de tierra plana tresformato de raso por a autibidá umana. Asinas, a zistra amariella bibe en os cultibos redolatos de árbols d'o plano gascón, que chunta meyo ubierto - os cultibos -, e meyo semitancato - matas d'as espuendas. E tamién en as tascas con matas d'a montaña. Ta o paxaro han a mesma sinificazión porque astí se chuntan os tropotopos (puesto de minchar) ubiertos e os chenotopos (puesto de nidificazión) tancatos. Ista traza - fisonomía - bale más ta ra zistra que a composizión d'a flora d'o puesto en o que bibe.

U siga, un paxaro de tierra plana puya ta ra montaña ta trobar puestos que se parixcan más a o que teneba abaxo antis d'a tresformazión d'o paisache. Asinas, a zistra cría en os Perineus entre os 800 e os 1900 m. de altitú, encara que ta o ibierno pueda beyer-se por tot o país. Pero claro, a tasca en a que ye feita ra foto, a 1850 m. tamién ye un paisache antropico, en o que o fuego acotoló selbas ta espardir feners. Feners en os que medran bellas matas e arbolez en os que parar os niedos, e ta ixo yera a miqueta de palla que teniba unatra zistra en o bieco.

Palla sora, entre berda e amariella. E aquí biene atro dilema cultural. Ta muitas luengas iste paxaro ye amariello, ta atras ye berde, como o gascón 'verdaula', o catalán 'verderola' u o picardo 'vérdhiére'... u o semontanés 'zisberde' e o sobrarbense 'zistra berde'. En a bal de Benás iste chenero - Emberiza - son os 'sibaders' (zebada - Avena sativa), en iste caso 'sibadero amarillo'. Biene a o caso porque en o Piamonte italiano ye 'mijarola', de o millo (Pamicum miliaceum, otra graminia), e 'pajera' (as 'j' leyitas a ra franzesa), de palla. En gascón, sin dembargo, o 'milharin', ye un primo d'a familia, (Miliaria)Emberiza calandra, que en portugués, gallego e castellano desbarran por o trigo: triguero, trigueirao, trigalla. Tamién en aragonés, en o que ye más propio 'cluxidor', por o suyo canto.

O de zistra ye una onomatopeya d'o canto que sirbe ta ro chenero Emberiza en aragonés. Asobén o apellito espezifico alcorza o nombre e da como resultato: zispardo, zisberbú, zirberde, zirmariu u o intresán zisnero de Salas Altas, en o que se troba a color 'nera' ya tresbatita. En fin, barucas en latín...

3 comentarios:

 1. Respuestas
  1. Si, asinas biene en a lista patrón aprebata por o Consello Asesor de l'Aragonés. As colors en aragonés, como en as demás luengas, responden a dos rans, o popular e o culto. O ran popular fue ocheto d'estudeo clasico por Berlin e Kay e ha dato muito ferrete en a antropolochía cognitiba. Asinas, o aragonés se bocha entre unas pocas colors como o negro/blanco/royo e soro (más pardo/bruno?), a os que cal sumar si a un caso o berde. Isto colocarba a cultura popular 'aragonesa' en un estadio 3 seguntes os estudeos de Berlin&Kay, encara que ye prou discutito. Cal parar cuenta, amás, que 'royo' no significa lo mesmo en aragonés que en atras luengas, por exemplo. Asinas, aquí una presona roya gosa tener o pelo 'amariello'.

   O ran culto en aragonés ye tan amplo como en as demás luengas ozidentals debito a o comerzio e o protocolo. Isto puede beyer-se en toda a decumentazión (as zeremonias de coronazión son un buen puesto), u en a literatura. Como exemplo, ista frase de o Libro de Mandebilla (s.XIV): "Et ha l'emperador su tabla todo solo d'oro & de piedras preziosas o de cristal blanco o amariello brodada d'oro...". Amariello biene con diptongo, como corresponde a ra nuestra luenga. Por ixo, anque en o Bocabulario aragonés d'abes d'Uropa a zistra amariella bienga como amarilla, en as rebisions feitas dimpués se'n ha acotraziato.

   Aspero aber-te aclarau a tuya duda. Grazias por a consulta, a plantar fuerte.

   Eliminar
 2. Mersi por l'aclaración, pero a yo lo que diga o CAA rai, ye que nunca no lo heba sentiu.

  ResponderEliminar