Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

10 ago 2016

Biodibersidá
En o cabo d’o sieglo XVIII se farchan dos ideolochías que marcan o prenzipie d’a modernidá. A Ilustrazión reclama á ra Razón fren a o dogma de relichions e monarquías e, como cuentrapunto, o Romantizismo defiende os sentimientos fren a ro fredo razionalismo. Fruito d’a primera naxe o mito d’o Progreso infinito que resulta d’a zenzia razional. Pa que iste progreso seiga reyalidá ferá falta antis replegar o Conoximiento; a Enziclopedia ye a fita más famosa, pero tamién as esplorazions de puestos desconoxitos, primero luen d’Europa, más tardi dintro d’as nuestras güegas: as montañas que antis s'ebitaban como periglosas agora se puyan e baxan por conoxer faunas, floras, cheolochía, costumbres u luengas. Tot con a ideya de tirar probeito de recursos encara sin esplotar.

As esplorazions de puestos esoticos por a suya parti premiten trobar-se con otras culturas diferens d’as ozidentals, se troban chens que biben en “paradisos” tanto fesicos como morals. Ixo fa renaxer o mito de l’orixen mesmo d’a espezie umana que se beye como buena por naturaleza (Rousseau), u con menos optimismo (Voltaire, Candide). Antiparte, o paisache de montaña, d'islas desconoxitas u de ozíanos salbaches ye a imachen propia d’o Romantizismo sentimental.

Uno e otro leban á ra esplorazión d’as nuestras montañas durante o sieglo XIX. Por un costau se fan estudios d’a naturaleza perinaica e de otro se cobalta  a pureza d’os paisaches:


“Zaga d’o estudeo de Dios e d’o corazón umano, a contemplazión d’a naturaleza en os suyos aspeutos manificos puede considerar-se una d’as más dulzas satisfazions, asinas como unos d’os nuestros más sagratos quefers” (Alphonse Meillon)


 "(Ordesa) s’aparixerá a ras chenerazions esdebenideras cansas por o desarrollo d’as artes e d’as zenzias como una reminiszenzia d’a edad dorata o d’o benturoso chardín de l’Edén” (L. Briet)


Como parti d’a Ilustrazión se chirarán os güellos enta ra naturaleza como un puesto en o que buscar a salú, por o que os baños termals crexerán por toda a cordelera (Panticosa, Benás, Cauterets, Luchon...). Naxió asinas o Ichienismo, alazet prenzipal d’a propuesta de “parques nazionals”. O termino de “parque” no ye gratuito, ye un puesto de solaz e salú pa ras presonas; o paisache se conserba pa desfrutar-lo por a simpla contemplazión e por o saludable que resulta nabersar-lo u beber as suyas auguas medezinals. Por ixo mesmo os parques son puestos cuala balor prenzipal ye o paisache, e no bi ha paisache más bariato que o d’a montaña.

Meyau o sieglo XX o mito d’o Progreso infinito prenzipia a esboldregar-se. Os recursos d’a Tierra son finitos, resuena o leco de Malthus, prenzipia a zaguera estinzión en a era que se proposa clamar Antropozeno. A bida en o planeta se beye agora como un edifizio de ladrillos que menaza d’espaldar-se cada begata que tiramos uno d’ellos. Ne b’ha muitos ladrillos pero cuan tiras uno os que son arredol se resienten e cayen. Semos debán d’o problema de conserbar a biodibersidá, como nezesidá pa poder sobrebibir como espezie (pues o mundo puede continar sin presonas).

Antropozeno ye primo de antropozentrismo, una mena de pensar que prenzipia en a imachen d’a piramide en o cabo d’a cuala reina l’ombre como señor d’a naturaleza, creyata á propio por Dios pa o suyo serbizio. Antropozentrismo ye tamién a tendenzia á querer conserbar as espezies que son más amanatas a ra nuestra bien por filochenia bien por cultura: ye un desastre que s’acotole a subespezie de bucardo d’o Pirineo pero denguno s’alticama si se talla l’abetosa de Lasieso en a que se troba un molsa en periglo d’estinzión. Os onsos son más amables que as ranas, os cans más que os cucos. Como deformazión d’ista ideolochía ye agora o clamato animalismo.

Tornando ta ras montañas, cal parar cuenta que han funzionato como islas-refuxio á o largo d’os sieglos, puestos en os que han escapato a cambeos climaticos u a l’azión umana muitas espezies tanto de flora como de fauna. Puestos tamién en os que o efeuto de isla e a mayor radiazión solar han premitito naxer nuebas espezies. Son redoladas con una rica biodibersidá. En a nuestra montaña tenemos dos espezies de anfibios mui importans, por a responsabilidá que nos pertoca en a suya superbibenzia: a rana d’os Perineus e o guardafuens. Os anfibios son a colla d’espezies más menazata en o mundo, e de luen; suman a suya dieta inseutibora, a suya respirazión a trabiés d’a piel e o suyo meyo acuatico.A rana d’os Perineus se descubrió ta ra zenzia fa 23 años no más. A suya ária bital ye de bels 2.000 km.2, e a coral d’o suyo territorio ye en as montañas calizas dende Ordesa dica Canfrán, e dende Tendennera á Ballibasa. En o prenzipie d’a primabera mete os güegos apegatos a ros bolos d’o fundo d’os barrancos, ta chunio naxen as cullaretas. 

En os mesmos puestos bibe o guardafuens, otra espezie que no más esiste en os Perineus, e cuala familia más zercana ye en as islas de Corzega e Zerdeña.

Plegamos asinas á o problema de compatibilizar o ichienismo, o progreso, o desfrute d’a naturaleza, con a suya conserbazión como balor en sí mesma e como parti d’a biodibersidá d’o planeta, como grano d’arena d’a nuestra propia esistenzia. U concretando más en o caso d’os anfibios endemicos d’a nuestra montaña, o dilema entre fer barranquismo en primabera u conserbar as espezies. Por exemplo. Ye un dilema eredero d’as ideolochías debanditas, un dilema en o que se mete en chuego a nuestra responsabilidá como abitantes de iste cantón d’o mundo.

Publicato en a rebiesta O Zoque. Año XVI Número 16. Julio 2016. pp.36-37. Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto. Yebra de Basa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario