Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

14 ago 2014

Os fruitos d'a farnuzeraQue ye bonica a montaña biarnesa, tanto como pa aprobeitar os días de descanso y, en cuentas de nabesar os mons con ropa de triballo, meter-me una chambreta de Labordeta y marchar con a familia enta o ibón d'Arlet, en a bal d’Aspa.

Ya ye meyau agosto y ro mon contina con as tascas berdas como si prenzipiase chulio, os ibons e o zielo d’un azul preto, os nebers aguantan tanto en os pacos como en bellas solaneras altas... en fin, un buen estiu ta dondiar por istas costeras. Un plus ta correr as estibas de Biarn ye que de cabo cuan te trobas una cabana redolada de güellas, bacas, yeguas u cochins en a que puedes mercar un buen queso d’Aspa. No ye un imbento d’a modernidad, de siempre pareix que nos han cuacau os quesos d’Aspa. Asinas puede beyer-se en os libros meyebals de rechistro d’a güega de Canfrán:

            - (7 de setiembre 1446) Pasó Pedro de Lamasso 28 robas media de formache de la tierra, del coal son los 18 robas media feito en Sancta Christina a la color e sayzón de Aspa, ban por 10 libras. Pagó por la sallida del regno – libra 10 sueldos.

- (21 de mayo de 1447) Miso Sancolet de Casabona 23 robas de formache d’Aspa, ban por 9 libras 4 sueldos. Por entrada e sallida pagó 18 sueldos 5 diners. Más saca del regno 4 robas de formache de la tierra por 1ª libra 12 sueldos.

Anque en iste par d’apuntes salen d’o reino formaches “d’a tierra”, o normal en os rechistros aduaners ye que entrasen “quesos” u “formaches” d’Aspa. O caso d’esportar formaches feitos “a la color e sayzón de Aspa” en Santa Cristina (o espital de Somport) ye aneudotico. Antiparte, cal parar cuenta que os puertos d'Astún, Candanchú y Espelungué fuen en a Edá Meya materia de tratatos entre os dreitos d’os monches de l’Espital de Santa Cristina, os pastors d'Aspa e os d’a bal de l’Aragón. A primers d’o sieglo XVI, o rei Fernando da ra propiedá d'Astún a Chaca, y dende ixos tiempos cada año se fa o reconoximén d’as mugas u d’a Veisau (bezindá en gascón) u d’o Tratato de Astún, que d’as tres trazas puede ascuitar-se. Antismás Chaca daba 100 (130) sueldos chaqueses a os conzellos d’Aspa, pero agora se fa un truque: os lugars de Cette-Eygun, Eth Saut y Urdós puyan un formache cadaguno, e Chaca les ne cambea por un corbiello de fruitos. Ta rematar a fiesta como cal, se canta Aqueras Montanhas.

Ignacio de Asso en o cabo d’o sieglo XVIII deziba que en o Biello Aragón ”os quesos, que se fabrican en a montaña, no ye que tiengan gran estimazión”. Sí, manimenos, a manteca e profés a carne. Ye una custión de selezión de razas asoziata a condizions naturals diferens. A o norte, con clima atlantico ye a Güella Biarnersa u “Brebis Béarnaise”, raza de leite. A o sur, con clima más continental e cabañeras enta ra mediterránia bal de l’Ebro son a Rasa Aragonesa e a Güellada, más conoxita agora como Churra Tensina (e tamién Zerruda u Montañesa). Raza propia d’as bals de Tena, Broto e Bio, produz carne, lana y estambre (antismás).

A cosa ye que dixemos l’auto en Espelunguera, debaxo d’o ibón d'Estanés y de l’Agua Tuerta, pillando a endrechera d'Arlet. Pasada a fabosa pleguemos ta ras cabanas de Atsout e Grosse, an merquemos formache de güella a una polita nina que tasamén podeba sumar e fer as cuentas. Chunto a ra cabana un rabaño de güellas biarnesas, lanudas, con cuernos, a l’otro costau a bacada y entremeyas una punta tozinos negros cualas esforicadas se bedeban por os patros d’arredol. Otra puyata y pasemos por as mallatas y cabanas de Lapachouaou, Gourgue Sec u Lurbé, beyendo en a mesma ambiesta otras como a d'Escouret en a que merquemos queso l’otro año, u belunas d’a montaña de Lescun, tamién con buenos formaches estibals.

Pasando o zierco de Lapachouaou as farnuzeras teneban muitos “fruitos” royiscos que se mezclaban con os d’a gabardereta (Rosa pendulina), espezie de gabardera que crexe nana en o piso subalpino.

A farnuzera (Rhododendron ferrugineum) ye una mata de fuellas perennes, berdas por a cara, royiscas por a suela. Ha unas flors bien bonicas, royas que no fan fruito, manimenos en as fuellas gosan crexer una mena de galas produxitas por o fongo Exobasidium rhododendri que lo parixen. Crexe en montañas silízias (u calsinas mui labatas) d’o zentro e sur d’Europa, quedando en a Peninsula en os Perineus. Aquí se troba por denzima d’os 1600 m de altitú. D’o debandito se puede deduzir que se troba poco por o Biello Aragón e más por as bals de piedra ferriza u granito como Tena u Benás. Fa maticals que se conoxen como farnuzerals (farnuserals), fernazerals, barrabonals u garrabonals.

Farnuzera con galas de Exobasidium rhododendri
En muitos d'istos puestos comparte mon con otra prima d’a mesma familia, a buxarguala (Arctostaphylos uva-ursi). Tamién ha fuellas perennes e fa maticals rastroners pero prefiere os suelos calsos, basicos, a os silízios. Mata común dende o Artico dica o Mediterránio (plurirrechional ta unos, zircumpolar ta otris) fa unos fruitos como lulos royos que siempre se definen como farinosos; son minchables.

Bellas begatas un mesmo crenchón tiene bucharguala en a solana y farnuzera en o pazino. Entre os muitos nombres conoxitos d’a buxarguala a más gran parti fan referenzia a o parexito d’as suyas fuellas con o buxo pero bi ha otros que tienen relazión con a farina, como o de farinolera replegato por Wilmes en a bal de Bio. En gascón Seguy (1953) replega entre otros haryoles e aryoles, e Arette (2006-2009) arioùs, hariùlè e hariole. No ye fázil trobar equibalens en o resto d’o Continén, cal ir ta Finlandia an uno d’os suyos sinonimos ye jauhopuolukka que sinifica bella cosa como "anayón farinoso" (farina -jauho- fa de atributo seguntes me diz Javier Tresaco) . Otros nombres fineses son anayón de can, lulo de tozino u anayón borde, fendo referenzia siempre a o anayón royo, una espezie que no conoxemos por istas latituz. Os fruitos se minchaban crudos, pansos, en mermelada, almibar... y en ocasions serbiban ta superar a manca de pan (ANDERBERG, 1999).

As dos matas, farnuzera y buxarguala se trafucan en ocasions, asinas en Saunc a ra buxarguala la he sentiu clamar farnusera, u en Bielsa la una ye farnazera e la otra farnazeta (Enciclopedia... 1986). A diferenzia entre as dos ye fázil de trobar. La una ha fruitos farinosos minchables, e la otra “fruitos” parellanos pero no minchables, os primers son de farina os otros serban de farinuza. Como detalla Pujadas (1983) de Bielsa, “farnazera: fruito montesino no usato pa consumo umano”. Ye ista a mía ideya de l’orixen d’a parabra farnuzera, de farinuza por a suya relazión etno-espazial con a buxarguala.

Buxarguala con fruitos
Manimenos, as galas d’a farnuzera sí se fan serbir dillá d’as nuestra montañas. En os Alpes ye una d’as trazas de fer “azeite de marmota” (huile de marmotte, olio de marmotta, oulio de marmota), metendolas en azeite de oliba u billanera ta curar as rumas. Pero ixa ye otra istoria.

Como ye costumbre en ista demba lesicolochica, chunto a un nombre latino bi ha un sinonimo que no lo ye. En iste caso barrabón, propio d’a bal de Broto que se puede sentir tamién en a de Tena pero esbarizato ta una mata parellana, a estefa (Daphne laureola). ¿Por qué o esbarize ye dende a farnuzera enta ra estefa y no de rebés? Intento esplicar-lo. Cal fer notar antis que as dos han fuellas parellanas, pueden compartir terreno pero a estefa no fa maticals como a farnuzera, por o que os toponimos barrabonal e garrabonal no más fan referenzia a ra segunda.

Barrabón (garrabón) ye cuasi igual que garrabonera u garrabera, as trazas orientals d’a gabardera (Rosa spp.). Os suyos nombres zientificos tamién relazionan as dos especies: Rhodon en griego ye o mesmo que Rosa en latín, "rosa", e dillá, os dos son o mesmo que o arabe Ward (Al ward, a rosa, albardera como sinonimo en o Semontano Sobrarbe). Yo por ixo siempre eba pensau que gabardera, albardera, galabardera, garrabonera... yeran familia d’a rosa arabe, radiz benita antis dende Asia. Corominas, zitato por asabelo autors, diz que ye una radiz prerromana no indoeuropeya emparentata con o basco kaparra, barza, pero prefiero a esplicazión de Seguy (1953, pp. 212-214) que amás relaziona os nombres populars perinencos d’as dos espezies:


"- Fundos prelatins d’aria no esclusibamén aquitana

Pensamos que os nombres d’a gabardera (d’a mena gabardè, gardawè, garrabè, galabardès), d’a farnuzera (gawèk, gauriu, awardo), de l’aliaga d’o chenero Ulex (gab-, gawarro) pueden chuntar-sen sopre un mesmo alazet preistorico (G) ALAB / (G) ALB / (G) AB, cualo sentito primitibo serba “enzendallo”, e cuala aria ocupa o N de España e o SW de Franzia. Un rechito, en o sendito de “faxuelo”, “faxina” ye mesmo ubiquista en Franzia (...)

Rohlfs (asinas como Krüger) ha chuntato bels de istos nombres (pero no  más que ta ra gabardera e l’aliaga debandita). Beye continuadors ebidens d’o basco kaparra “barza” (Azkue). Como ixas parabras s’esparden no sólo por España setentrional e Gascuña, sino tamién en Languedoc, no ye fázil que aigan sito ampratas d’o basco (...).

 En fin, tot endica que g-, kaparra ye por contra una parabra amprata; sobre k- / g-: en efeuto, o basco, con as parabras importatas, fa pasar todas as sordas inizials a sonoras. (...)

Se trata de matas emplegatas ta reanimar u mantener a chera: yera ista una preocupazión basica de l’ombre primitibo. A farnuzera ye encara güei (1953) o unico combustible que pueden fer-sen os pastors por enzima d’a zona forestal: ista mata ha una esenzia que le premite arder berda, e os pastors perinencos alzan buenos borguils en o costau d’as suyas cabanas: claman a begatas gawèk a toz os enzendallos en cheneral; gabèl en lg. ye o faxuelo, enzendallo por eszelenzia, e iste tema ha por toda Franzia o sendito de “faxuelo de branquetas”, e de “gabiella” en cheneral (...)."
Seguy mete un exemplo perinenco que tamién podemos trobar en otras redoladas, como en os Alpes (CONSTANTIN & GAVE, 1908, p. 119):
"A farnuzera ye bien espardita en os Alpes de Saboya. Embelleze con as suyas flors grans e royas as peñas, as tascas e as selbas. Dende os 1400 m. dica os 2500 m. de altitú. Alimenta cuasi sola os fogarils d’as casas e cabanas d’as zonas altas."
Parixe más razonable o espuesto por Seguy que as demás ipotesis una mica eterias e repetitas dende Corominas. Con tot a yo ro parexito entre gabardera e ward tamién me ye intresán.

Bueno, o caso ye que pleguemos a almorzar ta o ibón y espital de Arlet, a l’otro costau de l’Agua Tuerta d'Ansó, que tastemos o formache de güella biarnesa, de rezia ulor dimpués de carriar-lo en o macuto más de dos oras, e tornemos entre farnuzeras, tascas e bestiar enta Espelunguera. Tot en meyo de un paisache propio de primers de chulio, a meyaus d’agosto. O tozuelo entremistanto chirando arredol d’os fruitos d’a farnuzera.

Anderberg, A & A-L (1999) Den virtuella floran: Mjölon. Estocolmo. Naturhistoriska riksmuseet. 
Arette, A. (2006-2009) Nos fleurs d’Aquitaine dans la langue, la sorcellerie et la médecine gasconnes. Monein. Editions Pyremonde Princi Negue. 
Constantin, A. & Gave, P. (1908) Flore populaire de la Savoie. Annecy, Ed. Imprimerie J. Abry.
 Enciclopedia Temática de Aragón (1986) Zaragoza, Ed. Moncayo
Seguy, J (1953) Les noms populaires des plantes dans les Pyrenées Centrales. Barcelona, IEP.

Pujadas, J.J. (1983) Aspectos etnolingüísticos del Alto Aragón. Etnociencia y taxonomía folk. Barcelona, Universidad de Barcelona.
Sesma Muñoz, J.A. (2006) La vía del Somport en el comercio medieval de Aragón. Los registros de las aduanas de Jaca y Canfranc de mediados del siglo XV. Zaragoza, Dep. de Hª Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos y Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca.
Wilmes, R. (1996) El Valle de Vió, estudio etnográfico-lingüístico de un valle altoaragonés. Zaragoza, PRAMES.
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario