Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

9 jun 2012

Crabitos de sarrio


Istas semanas son tiempo de zensos, nabesamos os mons rechirando sarrios ta saper cuantos bi n'ha. E nos trobamos con as nobedaz de a temporada: os nuebos crabitos que son naxendo en ista primabera, dimpués d'o zelo d'o agüerro pasato. Tiempos de disfrutar en a montaña.

As crabadas de fembras, crabitos e bella segalla descansan en rinconadas de tasca e peñas. Seguntes ban naxendo crabitos, en primeras no son mas que una guambra a o canto d'a suya mai, una guambra escura que tasamén se distingue cuan andan por a tasca, guambra arrimata a ras patas d'a mai, difízil de reconoxer mesmo con os prismaticos. Dimpués ban fendo conoxenzia, chugan, blincan, descubren o mundo, e se farchan guarderías; os crabitos chuntos chugando en un rolde más u menos inquieto, e as mais arredol, fendo de cleta imbisible. Asobén, as crabas más biellas son bel poco más alteras, aguaitando os periglos. Si bi n'ha, se debantan en un esbrunze y menan a crabada t'alto, a puesto seguro, en un inte.

Os segallos por a suya parti fan collas deseparatas de chobens inespertos, e os mastos ban sólos u en collas temporals. No ye raro que bel masto bixile una crabada dende una distanzia prudenzial, acucutando no más que a capeza entre as peñas, e que en caso de periglo replegue as fembras e os crabitos. Asinas lo podiemos beyer ista semana con una crabada en a Partacua... recuerdo una begata, en a benasquesa bal de Estós, en que un masclo bien pincho baixó dende as peñas d'a Gargallosa ta enfrontinar-se a una rabosa graniza que menazaba os crabitos d'a suya crabada. Con o peito por debán espachó a ra rabosa d'a tasca e, pasato lo susto, se'n tornó ta ra suya pinganeta a remugar.

Tamién puede pasar como en a foto. Os crabitos chugaban en una collada mientras as mais yeran debaxo, en a tasca, asperando que o periglo benise dende o cobaxo. En istas surtiemos por enzima, as crabas marchón e se quedón os pobres crabitos solos sin saber qué fer, mirándo-nos con cara de sorpresa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario