Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

8 ene 2023

Istorias d'o Sarrampuz

Galas de sarrampuz

 

 

A familia d'os anacarz, Anacardiaceae, gosan ser árbols y matas que medran en as zonas tropicals e subtropicals d'o mundo. Se conoxen por os suyos fruitos, como os anacarz, os mangos u os pistachos, por tener muitos taninos, emplegatos en as tanaderías ta farchar as pelletas, como o zumac (chenero Rhus), u por as suyas rasinas, entre as que soprepuya a famosa termentina. Biellas utilidaz que nos permiten trobar-los en os decumentos de comerzio meyebal d'o reino, caros produtos trayitos dende lueñes países.

Bellas espezies fan parti d'a flora mediterrania, como as d'o chenero Pistacia, e dintro d'iste o lentisco e o sarrampuz. O lentisco u dentisco (P. lentiscus) ye más común que o sarrampuz (putina, púdiol, capicuerno: P. terebinthus), e os dos han, si fa u no fa, parellas propiedaz.

Ye o sarrampuz una mata mediterránia meyana, que plega a 5 m., con fuellas compuestas de meya dozena de foliolos, flors chicas e lulez como fruito. Sin dembargo, o que más gosa fer ficazio d'a mata son unos cuernez que parixen fruitos, unas galas produxitas por a fizadura de bels cuquez como polecóns. En Aragón ye propio d'o Sistema Ibérico e d'o Prepirineu, puyando enta o norte por as sierras dica o cobaxo de bella bal como a d'Echo. A fusta e a suya rasina han sito famosas dende l'antigüedá, a rasina se conoxe como termentina de Quíos, a millor d'as cuatre termentinas clasicas, chunto con as d'abete, alerze e pino. Termentina biene d'o latín terebinthina, e ista de terebinthus, de do o nombre zientifico, Pistacia terebinthus. A termentina se gosa relazionar con o mástec u almástec, produto más propio d'a mata chermana, o lentisco (Pistacia lentiscus). Asinas describe o sarrampuz o griego Teofrasto, botanico e filosofo d'o sieglo IV antis d'a nuestra era:

"Ha ra fusta dura, fuertes e fondas benas y tot el ye indestrutible. A flor se fa un aire con o cadiello d'a olibera, pero ye roya. A fuella ye farchata por bels foliolos como as fuellas d'o laurelero, insertos en parellas sobre un unico peziolo, como a zerollera. En o cabo bi ha amás atra fuelleta [...] A fuella, como o fruito, ye lustrosa. Fa tamién unas escrexenzias güecas, como as de l'urmo, como sacos, en as que se cubillan cuquez como mosquitos; tamién se i troba una sustanzia rasinosa e mostosa; pero a rasina no se replega d'ellos, sino d'a fusta. [...] A fusta d'o sarrampuz ye tamién muito negra e de grano fino. Se diz que, a lo menos, a de Siria, ye más negra que o banuz [Dyospyros ebenum]. E adiben que con ella se fustían os mangos d'os puñals y, con o torno e o sinzel, as copas tericleas, tan perfeutas, que no denguno poderba distinguir-las d'as feitas de zeramica. Ta ello, emplegan a coral d'a fusta - dizen -. Pero cal untar-la con olio, porque asinas, se fa más polita e más negra. [...] Bi ha diferens menas de rasina seguntes os árbols. A mas eszelén ye a de sarrampuz, porque ye una rasina consistén, a más fraganta, a de más delicada oloreta, pero no bi n'ha guaire." (Teofrasto, 1988).

A termentina de Quíos, produxita d'a sapia d'o sarrampuz, fue bien famosa sieglos abe; como siñala Dioscorides ye prou combenién ta ra tusiquera e a tesiquera, limpia o peito, ye diuretica, dichestiba, apaña as tripas, refirma as pestañas, cuentra a lepra e asabelas cuántas cosas más. Tanto a termentina de sarrampuz como a de lentisco se mastecaban ta perfumar l'aliento e refirmar as chenibas, de astí o nombre de mastec u almastec que trobamos en a decumentazión meyebal.

Antiparte, con as suyas fuellas, benas, crosta e galas, en bin, se paraban medizinas de buena reputazión. En 1828, en o Dictionnaire classique d'histoire naturelle trobamos: "Ista termentina yera prou más emplegata por os medicos antigos que no por os d'agora, más que más ta tratar as nafras e as ulzeras" (p. 631).

Son as galas debanditas a carauteristica talmén más bistera d'a mata, e por ixo buena parti d'os suyos nombres populars fan referenzia a ra suya traza, de saco seguntes Teofrasto, de cuerno de crapa seguntes atras culturas: castellano cornicabra, catalán banya de cabra, basco ahuntzadar, portugués cornalheira, asturiano carnapiu, aragonés cornicraba e capicuerno, iste zaguero en a parti ozidental, e o mon, capicornal.

Una referenzia intresán l'alporta Demelsa Ortiz en o suyo articlo sobre o imbentario reyalizato á ra muerte d'a duquesa de Híjar en 1681. Astí biene "vna arca de cornabeco" que l'autora suposa refiere á o sanguín (Cornus sanguinea), pero d'una parti, o nombre ye equibalén a cornicraba, e d'atra, a fusta de sarrampuz fue famosa, mientres que o sanguín no se conoxe que siga apreziato d'os fusters. Ixe -beco fa pensar en o stambecco italiano, o bucardo d'as Alpes, deribato de l'alemán steinbock, isto ye 'buco d'as peñas'; becco en italiano, en a segunda azezión ye 'buco', parola d'orichen chermanico como ye debandito, anque bel autor la relaziona con a boz ispano latina ibex. Caldrá pensar pues que caxa e nombre binioron dende Italia.

Sarrampuz, que ye como clamamos a ra mata por buena parti d'o Semontano Sobrarbe, ha ra suya denominazión común más prosima en Toulouse, do se rechistra sarrampiu (FEW, 11: 656). Sarrampiu (sarampiu, serempyu, sirimpio, sarrampin...) en oczitano e gascón ye, tamién, o 'sarrampión', conoxita malotía de royos granos y ezemas. A suya etimo ye d'o latín ispanico sĭrĭmpĭō e iste talmén de *sinapionem, os granos u ampollas que se fan cuan s'aplican os sinapismos (Segura, 2013: 715). Un sinapismo ye una cataplasma de mostaza que se mete sobre a piel, más que más en o peito; en poco tiempo preboca una reazión irritán, como tamién fa o sarrampión. Se trata d'un auto teraupetico que fa bochar-se a sangre dende un organo enfermo enta o puesto en o que se mete a cataplasma, ta mirar de desconchestionar-lo. Sinapionem e sinapismo bienen de sinapis, o chenero botanico más común d'as yerbanas, por exemplo Sinapis alba e S. arvensis, amas a dos de flors amariellas, as más conoxitas por iste país. Entre as sustanzias que se fan serbir ta ista incordiosa terapia se gosan nombrar a farina de mostaza, o yodo... e a esenzia de termentina (diccionario médico, boz "revulsión"). Trobamos asinas pues una relazión entre o sarrampión e o sarrampuz, que antiparte ya ye siñalada en a suya etimo en o FEW antis referenziato. En ixe articlo bienen tamién as denominazions gasconas sarampik, sarampiks e sarampink, estimando o autor que son influyitas por piquer, 'fizar'. En o caso de sarrampuz estuque o sarrampión s'achunta con un plural de put, que nos leba enta atro d'os nombres aragoneses ta ista mata: a putina.

Ta ixo, como cuan yera mozet, pillo a bezicleta, salgo de casa e de Salas por a carretera enta Lazán, paso a güerta, dixo Oz á ra dreita, Salinas á ra zurda e remato por un puyadón bien dreito en a plaza de Nabal. Astí, como en buena parti d'a Ribagorza, á ro sarrampuz le'n dizen putina. Putina, potina, púdol...  son parabras que definen a Pistacia terebinthus e se gosan relazionar con o berbo 'pudir', fer mala ulor, d'o latín pūtēscĕre. Tamién se nombra con ista mesma ideya a atras espezies, asinas, o Rhamnus alpina, a pudiera, d'a que se diz que no cal cremar-la, o Sambucus ebulus, o yabo, que se conoxe como pudimán e pudremans, u a bixordera, Sorbus aucuparia, como potrimallero e putiera. Asinas mesmo pasa en atras luengas, entre as que a más intresán, ta nusatros, ye l'oczitano. Astí se diz petelin e pudís a o sarrampuz, e se troba ista mesma radiz en atras espezies, como a pudiera e a galetera (Euonymus): bois puant, a bixordera: piant, o sanguín fino (Frangula alnus): puant, o alberniz e l'aliquera (Alnus, Sorbus torminalis): pudin... belunas con chustizia, como o yabo, pero en o caso d'o sarrampuz choca que una espezie emplegata por a suya oloreta, mesmo ta l'aliento, s'apellide 'pudidera'.

A respuesta talmén la tienga Miguel G.B., de Nabal, que diz: "Se claman putines a unos mosquitos como forniguetas que se crían en as galas grans que salen en as fuellas d'a mata, y por ixo aquí a o sarrampuz le dezimos putina". Teofrasto, como ye debandito, tamién charra d'istos cuquez. Laguna, en a suya edizión d'o Dioscorides, de 1555, no s'esbarra guaire:

"[O lentisco] Produxe ultra d'o dito fruito, apegatas a ras fuellas, bellas bainetas, como bolsas, u cuernez, plenas d'una licor pura: a cual como se'n ba fendo biella, se combierte en unos animalez, alatos como mosquitos, parellos a os que se fan en as bexicas de l'urmo. Istos pues, en podendo bolar, fan en cada baina un foradet sutil, por o cualo uno a uno se'n cuelan [...] [O sarrampuz] fa bellas bexicas, ni más ni menos que l'urmo, rezias, como nuezes: dintro d'as que se reculle una licor apegallosa, d'a cual s'enchendran asinas mesmo mosquitos. Manimenos, a termentina no se tira d'ixas bexicas, sino d'o mesmo trallo de l'árbol" (Dioscorides, 1555: 55-57).

En o sieglo XIX, diz Virey (1821: 312): 

"Cal parar cuenta que istas escrexenzias no son inútils en medizina en Orién, y en as artes, más que más a tintura roya. [...] Os ombres e mullers, en Orién, as mastecan sobén, porque dan una oloreta tan agradable a l'aliento como o mástec; e, amás, son astrinchéns e refirman as chenibas".

Pero no se mastecan as galas d'a putina en Nabal, que sepamos; os putins se meten en os zepos ta cazar paxaricos, igual como as alaicas. Bi n'ha tamién atra mena de putins que sí son alaicas, isto ye, fornigas con alas, más chicas que as normals. A istas, en Salas y en bel lugar sobrarbenco, les dezimos fotins (u fozins, que ye una parola cruzata).

As galas u zezidias son escrexenzias prebocatas en os bexetals por cucos, fongos, bacterias u birus. As d'os cucos por a suya parti, pueden fer-las himenopters (zinipedos en as galas de caxico, as más conoxitas), polecons, psílidos u corcollos. Yo creigo que a soluzión a ra etimolochía d'a putina aragonesa, o pudís e o petelin oczitanos se troba en considerar a istos cuquez como polecons, no mosquitos ni alaiquetas. Podemos tornar asinas enta l'oczitano e o franzés mirando os nombres d'a chincha: punaise en franzés, pudnais, putnais entre os que se pueden rechirar en oczitano ('pudenco', e tamién 'chincha'). En o Tresor dóu Felibrige (Mistral, 1979: 664), punaiseto se define como 'petite punaise' e tamién 'pucerón', isto ye, como chincha chica e polecón, pues son cucos parellanos. A etimolochía de punaise ye o latín popular *putinarius (Robert, 2002: 2119) que cuadra chustamén con putina e con putins. Á la fin, no salimos de pudir, pero a trabiés d'os polecons e as chinchas, no d'a mata.

(Antiparte, atra coinzidenzia con l'oczitano ye uno d'os nombres probenzals d'o sarrampuz, repetelin, que se parixe a l'aragonés repetel y repetén, una mena de fornigas, talmén una coinzidenzia).

E como siempre bi ha una güella esbarrada, emos a reseña de José Vicente, en l'Almunia d'o Romeral, ta o sarrampuz: torzebuch, prenzipia a parola como tormentine e atros nombres franzeses ta ro sarrampuz, e prou. Se quedará pues aguardando bella ideya aclaradera.

O sarrampuz como se'n ha puesto beyer, fue una mata siñalera durante sieglos en a cultura mediterrania, agora nos beye pasar por o suyo canto sin que paremos mica de cuenta d'a suya presenzia, quí sabe si no preferirá millor que la dixemos bibir en paz. Asabelo.

 

lentisco

 

 

 

 

 

Corominas, J. (1980) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, T. 1, Madrid, Editorial Gredos.

Diccionario médico, en: portalesmedicos.com. Consulta, 07/01/2023.

Dictionnaire classique d'histoire naturelle, t. 13 (1828) Paris, Rey et Gravier, libraires-éditeurs.

Dioscórides, P (1555) Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos, Traduzido de lengua Griega en la vulgar castellana & illustrado con claras y substanciales Annotationes, y con las figuras de innumerables plantas exquisitas y raras, por el Doctor Andrés de Laguna, Médico de Iulio III. Pont. Max. Amberes, en casa de Iuan Latio

FEW, Französisches Etymologisches Wörterbuch, en https://lecteur-few.atilf.fr/

Mistral, F. (1979 [1878 - 1886]) Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français. 2 vols. Géneve - Paris, Éditions de l'Unicorne.

Mostolay, Ch. de (2007) El aragonés en el Somontano de Barbastro, Zaragoza, Aneto Publicaciones.

Ortiz Cruz, Demelsa (2013) "Estudio léxico del inventario a la muerte de la duquesa de Híjar Dª Mariana Pignatelli y Aragón (1681)", en Res Diachronicae, vol. 11, 2013, pp. 73-86.

Robert, P. (2002) Le nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert.

Segura Munguía, S. (2013) Nuevo diccionario Latín-Español y de las voces derivadas. Bilbao, Universidad de Deusto

Teofrasto (1988) Historia de las plantas. Introducción, traducción y notas por José Mª Díaz-Regañón López. Madrid, Editorial Gredos.

THESOC, La base de données dialectales sur l'Occitanie et ses marges:  http://thesaurus.unice.fr/

Vallés Xirau, J. (dir.) (2014) Noms de plantes: corpus de fitonímia catalana. Catalunya, Departament de Cultura III. TERMCAT, Centre de Terminologia. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universidat de Barcelona.

Vicente Ferrández, J. Sanz, J. M. (1993) Las plantas en la medicina popular de la comarca de Monzón. Uesca, I.E.A.

Virey, J.J. (1821) "Mémoire sur les pistachiers et les térébinthes, et sur les galles ou vesicules que produit le pouceron de ces arbres (aphis pistaciae)", Journal complementaire du dictionaire des sciences medicales, v.9, Paris, C.L.  F. Panckouck, Éditeur, pp. 309-317

2 comentarios:

  1. Intresán articlo e polita planda. En Abiego: Nabargüelo

    ResponderEliminar
  2. Nabargüelo, bonico nombre. En catalán ye noguerola, creigo (no lo he trobato en garra estudio) que porque as fuellas compuestas se fan un aire con a noguera. Si en cuentas de noguerola - femenino - imos ta noguerol - masculino - e lo diptongamos como en aragonés, trobamos nogueruelo, e de nogueruelo a nabargüelo ya bi ha poco camín. Asabelo. Muitas grazias.

    ResponderEliminar