Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

31 dic 2020

A cultura d'os árbols escoronatos en o Pirineu Aragonés

 A cultura d'os árbols escoronatos en o Pirineu Aragonés

[Comunicazión d'o Congreso Internacional Árboles Trasmochos, un patrimonio cultural, celebrato en Aguila del Alfambra, Galve (Teruel) os días 23 e 24 de marzo de 2019]

 

Definizión

En o Programa d'o Congreso Internacional Los Árboles Trasmochos, un patrimonio cultural [Aguilar d'Alfambra - Galve (Teruel) 2019], trobamos una definizión basica:

"Los trasmochos son aquellos árboles formados y aprovechados mediante podas periódicas aplicadas a todo (o casi todo) el ramaje, realizadas a una altura del tronco tal que el rebrote resultara inaccesible al ganado. Es una técnica ancestral que ha permitido proporcionar madera, combustible y forraje a las comunidades campesinas de muchos países. Estos árboles son un elemento de los paisajes rurales a los que confieren una identidad característica y además forman parte de la cultura popular".

Se i troban bels elementos alazetals: son árbols aprobeitatos por meyo d'intensas podas periodicas. Crexen en zonas pecuarias, os suyos rechitos cal que sigan inazesibles ta o bestiar. Son un elemento d'o paisache rural e fan parti d'a cultura popular, anzestral, Con tot isto ye fázil fer-se una ideya d'o que tratamos, manimenos talmén no siga tot tan preziso. Por un costato, siendo una teunica anzestral, ha farchato o paisache dende fa milenios, con as bariazions istoricas que pertocan en as que se suzeden diferens culturas como, asinas mesmo, a manca de poblazión. Por achustar-nos á ra cuanca mediterrania y Europa, talmén no bi esistan ya paisaches naturals, sino paisaches fustiatos con mayor u menor intensidá por a cultura, as culturas, e isto, chunto á ra deseparazión autual  d'as nuestras soziedaz d'o meyo natural, produze que a nuestra perzepzión d'o que ye naturaleza e o que ye cultura siga boiralosa, que no más distingamos como culturals aquellos paisaches y elementos d'os mesmos claramén identificables. Asinas, un árbol escamalato clasico, un exemplar d'o meyo natural podato con intensidá ye fazilmén perzeptible, pero no atros, como se beyerá.

Por cuentra, un árbol escoronato cualo aprobeitamiento siga estetico, un árbol de chardinería que fa parti d'o paisache urbano, que reproduxe una traza e una prautica equibalens, no ye bisto como tal e, sin dembargo, o suyo tratamiento deriba seguramén d'a domesticazión antiga d'espezies naturals con atros fins. O mesmo se puede pensar d'os árbols frutals. A considerazión de natural u cultural, en o tema que tratamos, ye un punto zentral de discusión. Asinas, en una encuesta en Betés de Sobremón, un informador prezisaba que ta impeltrar u bribar un árbol caleba tener buen aliento pues con mal aliento o impeltre fallará e l'árbol s'amortará, respeutibamén. Ta ebitar-lo se toma antis un gotet d'anís. O aliento mortal ye un mito que se repite en culturas de tot o mundo, dende a Hidra griega á os mitos sudamericanos analizatos por Claude Lévy-Strauss por exemplo en Mithologiques: le cru et le cuit.  Endica iste antropologo que: "... en terminos d'o codigo anatomico,  a pudor e o pudrimero, d'as que ya ye establito que connotan a naturaleza, por oposición a ra cultura..." (1968: 267). Tanto o impeltre como a poda suposan o paso d'a naturaleza enta ra cultura. Asobén dende un portaimpeltre que en o Alto Aragón gosa ser o arto (Crataegus monogyna) á un árbol fruital integrato en bel ortal u chunto á un campo, paisaches culturals. E dende un árbol natural u naturalizato, montesino: urmo, fraxino, caxico... á un árbol escamalato produtibo, cultural. En o caso de Betés que comento, o paso simbolico d'un estato á l'otro se materializa por meyo de l'anís, un alimento cultural que a sufierto una dople cozión, primero ta combertir-se en bin e dimpués lambicato en anís[1], isto ye, un alimento doplemén cultural, seguindo as tesis que Lévi-Strauss espone en le cru et le cuit, o natural e o cultural. Dende ista loxica, emplegar beluna d'as muitas yerbas que poderban trencar o mal aliento no soluzionarba a ecuazión, sisquiera as auguas bullitas, feitas con yerbas, que suelen aborrezer os ombres, cultura, fren á ra mullers, naturaleza, seguramén porque no plegan á ser alimento, cultura, quedando en a considerazion d'augua e yerbas, naturaleza.

Cheografía

As culturas se farchan por l'adautazión de grupos umans á entornos fesicos (naturals u sozials). En o Pirineu Aragonés se gosan deseparar tres redoladas con carauterisitcas razonablemén esferenziatas que determinan o rechimen d'usos d'o territorio. A libel cheneral, nos situgamos en o besán meridional d'a cordelera perinenca, en o suyo zentro e en a marguin zurda d'a cuanca de l'Ebro. Os afluyéns baxan enta o sur tallando as diferens sierras que por un regular leban una endrezera E-W. O clima ye marcato por os frens atlanticos que alportan umedá dende o NU, as plebias orograficas que ban de más á menos conforme se baxa enta o zentro d'a cuanca e bella continentalidá en a zona zentral. Con ista composizión, e de sur enta norte, se distingue:

1.- Os Semontanos. País dende o calzil d'as sierras esteriors enta ra depresión, resultato d'o arrozegue de materials probeniens d'a montaña sobre a debandita depresión, enrunando a falla que deseparaba amas estruturas. Plega dica os 800 m. de altitú e a suya bechetazión ye mediterrania sobre suelo calcario. Ye a zona más trasformata por l'agricultura e as infraestruturas. A selba más representatiba ye o carrascal (Quercus ilex subsp. ballota), de fuellas perennes. Os urmos son d'a espezie Ulmus minor, de fuellas chicas, como pasa con o fraxin (Fraxinus angustifolia). Entre as coniferas sobrexe o pin albar (Pinus halepensis).

2.- Prepirineu. Conchunto de sierras dica os 2.500 m. d'altaria (Guara, 2.077 m. Turbón, 2.492 m.), predominantemén calizas, con depresions, fuebas, interiors. Ye una rechión á escarramanchas entre a rechión mediterrania, a eurosiberiana e bel repui d'a borioalpina. A selba más representatiba ye o caxicar, de caxicos de fuella marzeszén d'a espezie Quercus faginea (Quercus gr. cerrioides, Q. subpyrenaica...). Aquí combiben espezies eurosiberianas e mediterranias, como os fraxins excelsior e angustifolia, os urmos minor e glabra, os Sorbus domestica e aucuparia, zerollera e bixordero, etc. D'as coniferas, os pins royo (Pinus suylvestris) e nazarro (P. nigra).

3.- Alto Pirineu. Bals pirinencas en o exe d'a cordelera . As suyas güegas setentrionals plegan dica os 3.404 m. d'altitú, e as meridionals asobén son bogatas por as Sierras Interiors, que plegan á 2.900 m. Bi ha montañas calcarias e silizias. Domina a bechetazión eurosiberiana, anque en altaria ye importán o componén alpino, borioalpino, etc. Entre as suyas selbas bi ha fabosas (Fagus sylvatica), selbas mistas de fuella caduca en as que sobrexen o fraxin (Fraxinus excelsior), a tellera (Tilia plathyphyllos), o urmo (Ulmus glabra), a ziresera (Prunus avium), bixordero (Sorbus aucuparia), a moxera (Sorbus aria), etc. Coniferas, os pins royo e negro (Pinus uncinata), o abete (Abis alba) e o taxo (Taxus baccata).

En os rius de tot o conchunto se suzeden espezies más u menos azonals, d'entre as que son d'intrés os salzes (Salix alba, S. purpurea, S. eleagnos, S. fragilis, etc.) e os choplos (Populus nigra, P. alba, P. tremula) 

Biellos usos

No bi ha muita esferenzia entre o que siñalaban os autors clasicos fa bel par de milenios e os costumbres que han plegato dica tiempos reziens. Varron recomendaba delimitar as parzelas plantando árbols, pins, azipreses u urmos, istos zaguers como sustén d'as parreras e por as mesmas sozmesos á tratamientos con ixa ideya. Caton fabla d'o forrache  d'urmos e choplos, endicando que ye bueno ficar-los en a parti norte d'as zincas ta no pribar a insolazión; Columela detalla o cautibo d'urmos, fraxins, choplos, carrascas, laurelers e figueras cualas fuellas se feban serbir ta forrache. Paladio escribe que:

"Si la inbernada será grande & fuerte & mucha en tanto que non pueda salir a pasçer es menester que ayas provisión de feno o de paja o de beças, que son a las ovejas soberanas & habundosas a comer, o con fojas de frexno o fojas de olmo" (versión medieval de Ferrer Sayol, en Nitti et al. 1997). 

En o sieglo XIX o profesor M. Gustave (1848: 16-22 [413-419]) detalla ta Franzia, anque dando referenzias d'atros países dende Suezia á Italia, as fuellas forracheras de alcazia (Robinia pseudoacacia), choplos lombardo e negro (Populus nigra), urmo (U. minor), alberniz, carpe, fau (poco nutritibas), albar (amargas pero buenas), escarrón (A. campestre, A. pseudoplatanus), fraxin (buenas anque puede dar mal gusto á ra lei), tellera (prou apreziata), caxico (da mal gusto a lei, e manteca de baca de regular calidá, anque bueno ta ras obellas) más o pin.

En o cabo d'o siegloXX, Villar e Sesé (Monserrat, 2000: 83-86) adedican á o fraxin en a pirinenca comarca d'a Ribagorza un articlo equibalén:

"Dende fa bels sieglos e dica os años 60, en o Pirineu aragonés o fraxin de montaña u "freix" (Fraxinus excelsior) se trasplantaba ex profeso ta ras marguins d'os patros e amán d'as bordas, dende os 700 m. d'altitú dica mesmo os 1.700 m.; más que más en o canto d'as zequias e auguatiellos. En aquers tiempos de limitazions, en un más que "superpoblato" territorio pirinenco, cualsiquier palmo de tierra feba onra ta ra casa, tot alporte estra alixeraba a maltreita economía familiar... En ixe sendito, os faxos de fraxin suponeban un complemento alimentizio ta o bestiar en a epoca ibernal, cuan o feno yera radito, espezialmén en as piors añadas, que obligaban á meter en a cuadra o ganato muito tiempo. A fuella de fraxin ye prou nutritiba e de gran dichestibilidá, tanto como l'alfalz."

Anque importán, o emplego d'as fuellas como pasto no ye o unico que interbiene en a formazión d'os árbols escoronatos, ni sisquiera se traduz siempre en o que entendemos como tals. En o Pirineu aragonés se pueden trobar emplegos forrachers, de leña, costruzión, artesanía e rituals.

Paisache tensino con os choplos en o canto d'as zincas

Leñas

En os semontanos, en o sur, se feba serbir más que más a carrasca, cada 10 u 15 años, seguntes os medros u as nezesidaz. Á l'azión de tallar os camals se le diz escoronar, isto ye, tirar a corona de brancas por denzima d'o trallo en o Semontano de Balbastro, tamién escornizar (tirar as cornizas, "troz de leña", escamalar e esmochar. Autualmén ye difízil trobar carrascas escoronatas (escornizatas, esmochatas, escamalatas), u parar cuenta d'as que debioron ser-lo en o suyo tiempo.

En a redolada d'Ayerbe se picaban ta nobiembre, o produto se trestallaba en lotes e se repartiba entre os intresatos. A leña rezia s'emplegaba en cada casa, con as ramas se feban brazaus u faxos e se chitaban primero á ras crapas como forrache, pues as fuellas son perennes (asinas mesmo con a coscollera, Quercus coccifera). Cada casa reserbaba bel par de brazaus ta ras fogueras u cheras de san Sebastián, ta chinero, leña menuda que fumiaba muito pues encara ye berda en ixe tiempo. 

Tamién s'escoronaban as carrascas ta fer caberas, carbón, en turnos de 10 u 15 años, tallando as brancas de diametro inferior, de 20-30 cm. En os carrascals en os que se feba caberas, durante os años d'o turno se limpiaban e bribaban, bedando a dentrada de ganato (Vidaller, 1986: 9-10). 

En as redoladas sin carrascals, como en a parti más meridional, s'esmochaban espezies de ribera como o choplo albar, o fraxin u o choplo negro. Como cuenta Joaquín Liesa, de Torres de Barbués (2016: 111-112):

 "Esmochar. En la mengua de enero, cada cuatro años,  se tenían que cortar las ramas de los árboles [para leña]; en algunos, como los albares o frasnos, crecían más que las de los chopos. [...] Había que subir al árbol, normalmente sin escalera. Siempre tenía ramas por todo el tronco, y cuanto más arriba, más gruesas, las llamaban trancas [...] Las trancas algunas tenían hasta 5 metros de largas; se tenían que cortar con astraleta de mano, pues hacía más fino el corte y decían que así crecían antes y mejor, pues si entraba mucha agua por el corte se pudría [...] Recuerdo que había un árbol en la suerte del Puente, en la carretera de Almuniente, de casa del Voto, que lo limpiaban cada cinco años, y según contaba Sebastián Paúles Asesio, un año cortó 45 trancas, sacando 35 fajos de leña" (O subrayato ye mío, referito a ra traza de tallar, a ra teunica e á ra metafora de "limpiar", acotraziar un estato natural á uno cultural) 

En o Prepirineu l'árbol propio ta escoronar ye o caxico. Os turnos son similars á os d'a carrasca. Os caxicos s'escamalan (Lardiés, Candarenas, Samianigo, Sobremonte...), isto ye, se les tallan os camals, u s'esmochan. Por un regular se feban tres menas d'esplotazión:

- Á bezinal. Os bezins d'un lugar aprobeitan una selba comunal, á bezinal, entre toz. Se triga un rolde u zona d'a selba á esplotar, s'esbarza un camín por o que pasar, antis os abríos, agora os trautors, dende os campos d'o canto. S'escamalan u esmochan os árbols, se paran os lotes con as cornizas e se sorteyan entre as casas d'o lugar. Cuan se transportaba con os abríos, as cornizas se feban d'un tamaño chusto ta optimizar o numbro de biaches (no guaire curtas) e ta ebitar mals en os bajes (no guaire largas), asinas como paraban cuenta de que as piezas maltraziatas impedisen una carga omochenia d'a leña. Con o trautor, o tamaño s'achusta a o prozesato posterior, pensando en a mena d'estufa u fogaril en o que han de cremar-se.

- Particular. Por un regular caxicos de zincas que no son zerca d'o lugar. O prozedimiento ye o mesmo pero reyalizato por a unidá familiar, a casa. 

- Reserba estratechica. Os árbols particulars que crexen chunto á ra casa u zerca, se guardaban por si benisen mal dadas, muerte de l'amo, malautía u atras basemias que impedisen o triballo normal d'os recursos d'a familia. Asobén istas zircunstanzias empentaban solidaridaz entre os bezins cuan tocaba fer os treballos.

O quefer se feba con astrals; o cambeo teunolochico entre l'astral e o sarrón, tronzadora u tronzador fizo blincar una polemica sobre a combenienzia d'emplegar a zaguera maquina. Se gosa considerar que o tronzador crema as chemas e bieda o rechite, malmetendo l'árbol. Ta ebitar-lo bi ha qui repasa o tallo esterior con a naballa ta tirar o cremato. Se dixaban os camals que se pensaban menimos ta que l'árbol no morise.

Antonio Oliván, d'Aso de Sobremonte, esplica que no se debe tallar o trallo d'o caxico porque no rechita e s'amorta, que cal tallar os camals (escamalar, esmochar) e "con una que se dixe ya ye prou ta continar aprobeitando-lo. Antonio pena cuan agora se tallan sin talento, con tronzador, como si o mundo s'acabase mañana [...] Antis o alcalde organizaba en común a briba e se repartiba entre toz a leña asclata (rajas) e a más menuta, no más tallata (cornizas) (Satué: 1996:118).

En o Prepirineu bi ha mils de caxicos escamalatos, d'ampla reziura que han sito albandonatos. Se troban en comarcas espoblatas, en mons de lugars espaldatos que son desaparexindo baxo a reforestazión, natural en l'autualidá, forzata en os tiempos d'a ditadura, amás d'en zonas embiellitas, do a edá d'os usuarios empacha que puedan puyar tres u cuatre metros d'altaria con un tronzador. Cuan charramos de selbas, o paisache no dixa beyer a esistenzia dárbols escoronatos dica que se petena por o suyo interior. Si son árbols en a marguin d'as zincas azesibles, a suya esistenzia pende d'o zelo d'os Achens ta ra Protezión d'a Naturaleza, achens de mon, cuan chestionan os permisos con os dueños, entre a norma de preserbar os árbols e as nezesidaz de leña e a gobernanza d'as suyas propiedaz (que as brancas no dixen pasar a maquinaria, u que ye un quefer que cal emprender con os fillos que biben difuera d'o lugar e á os que no les baga puyar ta escamalar os caxicos como cal.

En o Alto Pirineu, de selbas mistas e menos caxicars no bi n'ha tantos d'árbols escamalatos. As coronicas recontan que en o cabo d'o sieglo XIX se plegó á una presión demografica tal que os lugars pirinencos, güei redolatos de selbas, eban a leña más azesible bien luen. En a bal de Tena, una ora e meya, en a de Benás, en Sarllé, tres oras, por exemplo, ta ir á escar combustible de pin negro en o piso subalpino (Pinus uncinata). Anque ese betatos, selbas betatas ta leña u costruzión, debán d'a manca d'espezimens rezios se feban serbir matas como l'abellanera u o buxo.

Caxico escamalato en a Guarguera

Pasto

Como ye debandito, o forrache d'as fuellas d'árbols ha una istoria milenaria. Sobre as trazas d'aprobeitar-las M. Gustave (1848: 19 [416]) esplica como metodo más simple bribar, "zaga d'a sapia d'agosto", as chobens ramas pretas de fuellas, e ficar-las en cubillatos en a guambra mirando que se sequen sin cayer d'as ramas. Quedan asinas os árbols á l'état de tètard, capezutos, escamalatos. En o Pirineu Aragonés a unica barián que conoxco ye a de dixar as trosetas, gabiells en Benás, en a forca d'o trallo d'os fraxins antis de lebar-los t'o pallero. Ta ra suya conserbazión o autor franzés fa notar que os faxos cal que estén en un local seco e sano, ta pribar que se florezcan perdendo o gusto e l'aroma. Ta isto, en o Alto Aragón, se gosan meter en os fraxinaders u pallars equibaléns, a bella altaria d'o suelo, entre biegas ta que asinas corga o aire entre as ramas: "en o pallar, en o primer piso, sobre as güellas" (Olibán).

Villar y Sesé (Monserrat, 2000: 84-86), fablando de Ribagorza comentan que os faxos u gabiellos (gabellons, gabillons, gabiellos) se puyaban en o alto d'os cubilaltos d'as eras e en as finestras d'as falsas, siempre en a guambra. En o tocante á ras espezies, nombran o fraxin, o choplo lombardo, caxico (crabas, güellas e bacas que no crían), moreras, moixera (Sorbus aria) e abesurt (Sorbus aucuparia); as fuellas d'istos dos zaguers se bulliban e yeran prou apreziatas: "os gabiellos, paratos por os pastors cuan iban con o ganau por o mon, se meteban á secar en as brancas enta ras que no podeban i plegar os animals; más tardi, ta l'agüerro, se'n iban a replegar con as caballerías". D'o consumo d'as ramas de fraxin esplican que as güellas minchaban o limbo d'as fuellas, as crabas a coda u peziolo e parti d'a crosta, os conillos a resta d'a crosta, quedando a fusta lista ta ro fuego.

En os Semontanos, como s'ha dito, se aprobeitaban as fuellas d'a carrasca, á o tiempo que se feba a leña. Astí o clima ye menos rigoroso e tanto as güebras e os restollos como o mon permiten manullar o ganau sin que calga mirar recursos adizionals á o pasto ibernal; á lo menos no como en a montaña. Manimenos, por exemplo en Estada (Baixa Ribagorza) se bribaban os fraxins (F. angustifolia) en o cabo setiembre e se replegaban en camatons, faxos, ta pasto. Tamién os choplos (Populus nigra) ta forrache ganadero e as ramas ta ros conillos, e l'urmo (Ulmus minor) ta ros corders (Vicente & Sanz 1993: 99, 177, 265). Seguntes puyamos por as costeras d'o Prepirineu se'n dan ya esplotazions d'árbols como os caxicos e atros más esporadicos, como o replegato en Panzano, do escaban as ramas d'o serbal (bixordera, Sorbus aucuparia) ta ras crapas, árbols borio-subalpino que crexe escaso en puestos umedos e frescos d'a sierra de Guara.

En o Prepirineu se feba fuella, ramas con fuellas, de caxico, de fraxin (Fraxinus angustifolia que en as zonas más setentrionals s'ibrida con Fraxinus excelsior, de fuellas más amplas). Se talla a primers de setiembre e s'alza en pallers u, á ormino, en un cubillato situgato amán  d'a era clamato fraxinadero, cuala etimo parixe relazionar-se con fraxinus. Asinas como o caxico ye l'árbol consustanzial d'o paisache natural prepirinenco, o fraxin ye más desichén e se troba por as mesmas plantato chunto á os lugars, sin ser abundán. José Castillón de A Mula (A Fueba, Sobrarbe) recuenta que as ramas d'os caxicos "s'han bribato tradizionalmén ta fer trosetas (faxos de ramas) que se dixaban á secar ta dar-les á o ganau como alimento en o ibierno" (Pallaruelo, 2000: 139). Atro árbol que se fa serbir ta ista mesma fin ye a morera (Morus nigra), que se troba, escasa, plantata en bel lugar (Rapún, Latas, en o Alto Galligo, por exemplo). En Rapún o urmo (Ulmus glabra) se bribaba ta os conellos.

Tamién s'escamalaba o salz (Salix alba, San Bizién, en a bal d'a Mangueta, Alto Galligo) ta crapas e güellas ("porque a fuella ye blanda").

En  Sobremonte (Aso) en o canto norte d'o Prepirineu, amás, se bribaban ramas e brancas d'atras espezies que sin dembargo no farchan árbols esmochatos tradizionals pero que creyan paisache. Ye o caso d'o pin (Pinus sylvestris) á o que se le tiraban as ramas baxas, a pinarra, ta ras crapas. O pin, que no rechita, no puede aprobeitar-se d'atra traza pero as pinadas asinas bribatas e conserbatas no dixan de ser un paisache cultural. Si fa u no fa, o mesmo se puede dezir d'as zireseras (Prunus avium), delicatas de bribar á ras que, en cuentas de dar-les una traza de maza, s'iban tallando, d'alto enta baxo, dixando que l'árbol crexca en altaria. Asinas feito queda un conchunto de brancas en a corona, altera, sobre un tronco más desprobisto de fuella. A ziresera ye una espezie montesina común d'as selbas frescas pirinencas que, en o Sobremonte, se plantaba en os cantos d'os campos. A mesma traza de briba s'emplegaba con o choplo lombardo (Populus nigra var. italica), común en os barrancos chunto á os lugars y en os cantos de muitos campos. En iste caso parixe que a briba, d'alto enta baxo, respetando a traza de bela d'a bariedá, produze exemplars que aguantan millor o peso d'a nieu ibernal. Tanto a ziresera como o choplo son prou comuns en as bals pirinencas, como a de Tena, do definen o paisache de patros con árbols d'a parti meya d'a bal. Mirando-lo, no ye ebidén en primeras e sin más informazión a selezión cultural que se columbra dezaga d'a postal.

O Alto Pirineu ha un paisache ganadero, fren á o agricola d'a Tierra Plana. A labor ye dominata por os patros de dalla e pasto, bi ha poca güerta más por o curto d'o ziclo que por a manca de recursos, e os zerials que antismás puyaban en faxas por as costeras ya no se cautiban. As querzinias (carrasca, caxico) dixan o puesto a selbas más fredas de fuellas caducas de mayor superfizie foliar, u de coniferas como o pin negro (Pinus uncinata), que define o piso subalpino. O fraxin (Fraxinus excelsior) ye o árbol forrachero por eszelenzia, más común en a parti oriental que en a ozidental d'o Pirineu aragonés. Se troba cantiando os patros de dalla. O urmo (Ulmus glabra) ha resistito millor a grafiosis aquí que en o Prepirineu e os semontanos (Ulmus minor), pero con tot, ye una espezie pantasma dende a dentrada d'a malotía en as años 80 d'o sieglo XX (Ta o Alto Aragón, en a Peninsula se conoxeba dende os años 30). Tiempos abe, o urmo de montaña (Ulmus glabra) se bribaba igual como o fraxin d'alimento de güellas e crapas, e as ramas ta ros conellos (Vidaller, 1986: 30-31). 

A fuella de fraxin (choplo, pin, ziresera...) se reserbaba ta o ganau casalibo u caxalicano, o que quedaba en as casas ta l'ibierno, bien porque no fa cabaña enta Tierra Plana, bien porque a casa conzernita no'n ha prou de ganau como ta baxar-lo por a cabañera, bien porque se trata de crapas, que no combiene baxar por o difízil d'o suyo control e os pleitos que ocasionan, u tamién si son bacas.          

O ibierno en a montaña, con nieu e fredo, obliga á alimentar o bestiar con a yerba cullita en o estiu e con a fuella d'os fraxins esmochatos, en gabiells (Benás), trosetas (Sobrarbe) u faxos: "els gabiells de freixe son mol buens; el bestiá els aprobeche be, y les rames fan buen foc. Els conejos pelen les rames de freixe dels gabiells"  (Ballarín, 1978: 207). Se les chitan con as ramas; cuan as fuellas ya son consumitas, os tochez son ta os conellos, e d'astí, con a crosta radita, s'alzan ta cremar en o fogaril.

En a mesma bal de Benás se troban bels asirons u azirons (Acer platanoides) escamalatos (Vidaller, 2004: 263). Ista espezie d'azirón de fuella ampla e fina ye más normal en o Alto Pirineu oriental, en o resto son más fázils de trobar as espezies Acer opalus e Acer campestre, de fuellas más chicas e duras. Manimenos, parixe que o escarrón (A. campestre) tamién se bribaba en tierra de Samianigo.

En Chistau (Sobrarbe) Ortega et al. (1999: 180) dizen: [Cuan o ganau en ibierno ha de] "quedar-se en os corrals [...] s'emplega a rama de fraxin tallata en setiembre e alzata en garberas e pallers. Iste forrache ye prou bueno, dizen que más que o prenso e, en o caso d'as bacas, incluso que les fa más suabe o pelo e les fa produzir más grasa en a lei. Si no en han de fraxin [F. excelsior] se sustituye por caxico, choplo u belatra frondosa, que son muito piors u se puya ta ra montaña a tallar rama de pin negro, espezialmén ta ras crapas".

En Tella (Sobrarbe) Lasaosa e Ortega (2003: 207) siñalan que os cantos de patros de dalla e campos se plantaban d'árbols forrachers como fraxins, urmos, telleras, caxicos e choplos que "feban mosquera ta o ganau en berano e o mesmo patro, ebitando que s'agostiase. As ramas se bribaban cada dos u cuatre años, ta l'agüerro, e se guardaban apuyalatas en trosetas".

Por o que pertoca á ro choplo (Populus nigra) en a parti d'o Turbón (Ribagorza), Ninot et al. (1993: 88) esplican que: "Os 'chopos' no aparixen por casualidá chunto á os patros. Son plantazions fruito d'una antiga cultura perinenca que miraba de ser autosufizién. O ibierno rigoroso no permitiba sacar a pastar os rabaños por luengos periodos. Por ixo, se tallaban as ramas de fraxins e choplos en o mes de setiembre (forrache) e cuan beniban os meses malos s'alimentaban crapas e güellas con ellas". 

Un detalle importán d'o paisache pirinenco son os camins bordiatos de fraxins. O buelo que bi ha sobre o camín s'aprobeita como si d'un patro se tratase, s'enampla asinas o suelo produtor. Ye una ideya que s'esplica bien a cultura bereber: "Os berebers dizen que os frexinals son 'patros penchatos', o que traduz claramén o emplego que se les ne da" (Bellakhdar, 2018:96).

Salz en a Bal de Mangueta

Manufauturas

Dende os semontanos dica as altas bals se troban exemplars de salz, salzera, salbimbre u salzbimbre de dibersas espezies d'o chenero Salix, dende S. alba á S. fragilis u atras más chicas que en consecuenzia produzen árbols u matas escamalatas de bariatos portes. En cheneral, os que encara se pueden trobar, crexen en grupos chicos en partis adecuatas d'os campos pendendo d'a napa freatica.

Se bribaban cada añada e s'alzaban as ramas ta fustiar zestos e similars, bien por os mesmos usuarios, bien furnindo-les-ne como materia prima á artesanos ambulans. Ta zestería bi ha qui preferiba bribar as matas dende a zoca, sin dixar-los medrar con una toza sobre un trallo, como son os árbols escamalatos. En a güerta de Uesca (en as demás se suposa que tamién), s'emplegaban ta enfilar as chodigueras e tomateras; se fincaban en tierra con faxos de cuatre chuntos por a punta, de faxo en faxo se ficaba una caña (Arundo donax) ta dar estabilidá á o conchunto. Asinas mesmo, en as brispas d'a fiesta de san Martín (11 de nobiembre), en Uesca, se meteban en augua bellas bergas de salzera que os capezutos d'a fiesta feban serbir ta fustigar á ra catrinalla en os desfiles por as carreras. Por un regular, ta l'ortal s'utilizaban tamién tochos de urmo (Ulmus minor, U. glabra) por a suya resistenzia e flesibilidá fren a l'aire.

En construzión as brancas de salz u berdugos serbiban ta tabiques e tellatos. En ganadería ta fustiar baranatos u cletas. En Bielsa: "Yeba que es feban de salietos, altros yeran d'alambre. En tiempos, cuan no yeba alambres, el debeban de fer tot de salietos, de verducos" (Garcés, 2017: 69). Os salietos, manimenos ye fázil que se refieran a tochos d'espezies arbustibas, como Salix purpurea u Salix eleagnos subsp. angustifolia, que son tamién emplegatos ta montar as nabatas, ligando os trallos como si fuesen cuerdas. Asinas mesmo serbiban t'achustar os faxos de leña, por exemplo: en Fosau, A Fueba, as trosetas de caxico se piaban con berdugos tuertos.

A millor epoca ta ra briba d'ista espezie, como d'os demás árbols de fusta ta construzión u carpintería, ye en as minguas de chinero u febrero, os periodos correspondiens á os catorze días en os que a luna mingua, d'as lunas naxitas en os meses de chinero u febrero, cualos periodos de mingua pueden transcurrir en febrero u marzo respeutibamén.


Ritual

En Buerba (Ballibió, Sobrarbe) eba un biello fraixín u fraichín (Fraxinus excelsior) güei renobato, arredol d'o que se desarrolla parti d'a fiesta de san Miguel (29 de setiembre). Se bribaba e con as ramas se feba un releo entre os bezins ta ser emplegatas como pasto d'espezials cualidaz ta o bestiar. Se baila una danza en a suya onor dito O Cascabillo (Pallaruelo, 1984: 14-15). Se relaziona iste rito con o culto á o fraxin propio de culturas como a chermanica u a zelta, anque no bi ha elementos que lo contrimuestren claramén. O fraxin, chunto á l'urmo, a carrasca e o caxico farchan un grupo de árbols simbolicos en o Alto Aragón que comparten bellas carauteristicas zeremonials (Bi n'ha d'atras espezies rituals, pero con atros matizes).

Camín bordiato de fraxins, freixes, en Benás

Atros

En o Semontano de Balbastro e a Baxa Ribagorza, parti sureste de l'aria estudiata, tiempos abe se bribaban as carrascas como barracas ta cazar con besque e con reclamo.

En Fago, Pérez (2010: 2018) describe o aprobeite d'a tila, en o mes de chulio, puyando ta o tilero (Tilia platyphyllos) e tallando as ramas ta poder rancar posteriormén a tila con más comodidá.  Ofrexe datos d'ista cullita dica e dimpués d'a guerra de Franco.

Bibliografía

Ballarín Cornel, Á. (1978) Diccionario del Benasqués, Zaragoza, ed. del autor.

Bellakhdar, J. (2018) Le Maghreb à travers ses plantes, Casablanca, Éditions Le Fennec.

Garcés Romeo, J. & Gavín Mora, J. & Satué Oliván, E. (1983) Artesanía del Serrablo. Sabiñánigo, Amigos del Serrablo.

Garcés, Ch. (2107) Baitico. Memoria de la Valle Bielsa. Zaragoza, Gara d'Edizions.

Gustave Heuzé, M. (1848) "Cours de zoologie. Professé à l'Institut de Grand-Jouan (suite)" en L'Agriculture Praticien ou Revue Progressive d'Agriculture, de Jardinage, d'Économie Rural et Domestique, rédigé par MM. Bossin et F. Malepeyre. Neuvième Année, Paris, E. Thunot et Ce. pp. 16-22 [413-419]

Lasaosa Susín, & R.  Ortega Martínez, M. (2006) Miradas desde Tella, Huesca, Ayto. de Tella-Sin.

Lévi-Strauss, C. (2013  [1968]) Mitológicas. Lo crudo y lo cocido, México D.F. Fondo de Cultura Económica.

Liesa Pisa, J. (2016) Torres de Barbués. La historia que no se contó, Huesca, ed. del autor.

Montserrat Recoder, P. (2000) La Flora de Aragón. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.

Ninot Sugrañes, J.M. & Romo Díez, Á. M. & Sesé Franco, J.A. (1993) Macizo de Turbón y Sierra de Sis: Flora, paisaje vegetal e itinerarios, Zaragoza, Gobierno de Aragón.

Nitti, J. & Kasten, Ll. (1997) The Electronic Texts and Concordances of Medieval Navarro-Aragonese Manuscripts, Wisconsin, Hispanic Seminary of Medieval Studies, Madison University.

Ortega, M. & Lasaosa, R. & Sarasa, J. C. (1999) Chistau en la memoria, Huesca, Mancomunidad  del Valle de Chistau.

Pallaruelo, S. (1984) Viaje por los Pirineos misteriosos de Aragón, Zaragoza, ed. del autor.

Pallaruelo, S. (2000) José, un hombre de los Pirineos, Zaragoza, PRAMES.

Pérez Berdusán, A. (2010) Bordaleros, axadiellos y esgarrabarzas. Tradición agrícola en Fago, Zaragoza, Ayuntamiento de Fago.

Satué Oliván, E. (1996) Cabalero (Un viejo pastor del Pirineo), Zaragoza, ed. del autor.

Vicente Ferrández, J. & Sanz, J. M. (1993) Las plantas en la medicina popular de la comarca de Monzón, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Vidaller Tricas, R. (1986) Nuestros árboles, Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Vidaller Tricas, R. (1987) Los árboles del Alto Aragón, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Vidaller Tricas, R. (2004) Guía de árboles y arbustos del Pirineo Aragonés, Zaragoza, Barrabés Edttorial.

 [1] En el Alto Aragón, el anís es el aguardiente de vino

17 mar 2019

No pienses en serpiens

La charmeuse de serpents. Henri Rousseau. Musée d'Orsay
A soberbia simbolica de l’ombre plega a ser
 un gran chuego que se chuga
con as reyalidaz empiricas

Marshall Sahlins


George Lakoff cuan esplica a teoría d’o marco a os suyos alumnos d’a unibersidá de California les diz: ¡no pensez en un elefán! Como ye de dar, nunca ha conseguito que no’n piensen. Cualsiquier parola como “elefán”, afirma, eboca un marco que puede ser una imachen u bella mena d’informazión: os elefans son grans, han orellas flecsibles e proximoda u trompa, se les asozia a ziercos, ezetra. Lakoff ye un reconoxito lingüista e zientifico cognitibo, o libro que comento se tetula chustamén No pienses en un elefán e fue escrito en 2004 con a intenzión d’aduyar a o partito democrata a ganar as elezions d’aquel año, de benzer “a inmoralidá de Bush”. 

Os marcos son estruturas mentals que farchan a nuestra bisión d’o mundo e por ixo condizionan tamién os obxetibos, os plans e as trazas con as que bibimos. Lakoff paró cuenta de que os republicans modifican conszienmén os marcos ta conseguir os suyos fins, pues un cambio de marco ye un cambio sozial, modifica o “inconszién cognitibo”. En o libro parte d’a metafora “alibio fiscal”, en o que a parola “alibio” redefine o conzeuto de fiscalidá, cambea o suyo marco. Charrar d’alibio fiscal, encara que seiga ta negar a ideya mesma ye azeutar o nuebo marco-trampa d’os republicans.

Leyendo iste libro/manual-de-democratas ye curioso trobar os marcos que George Lakoff da como naturals e propios d’a cucha, os “progresistas” u “liberals” d’o suyo país fren a ra “dreita”, más que más a ideya de dios (Dios, con mayuscla, uno, gran e omnnipotén). Mete ficazio l’autor en no emplegar “cucha” anque identifica “conserbadors” con “dreita” dintro d’un esquema binario. Asinas, esfiende que a relichión no ye monopolio d’a dreita: “a os conserbadors les cuacarba fer-nos creyer que as relichions son conserbadoras, pero no ye asinas”, argumenta que a más gran parti d’os cristianos, chodíos e musulmans d’o país son liberals, que os progresistas cal que estén amán de dios ta alcanzar a suya grazia (sic). Pero o marco de dios no ye chustamén ixe, dios ye a man dreita, a cucha ye asunto d’o diaple, no se pueden mezclar ixos dos marcos, semos dicotomicos e tribals. Dios ye o rei que chustifica dende a suya inesistenzia a desigualdá, o rei que se refirma en o dreito, que ye en o dreito prozeder d’os suyos chuezes, os que churan amostrando a suya man dreita, sinzera e obedién, no a siniestra cucha; dios, que escribe con destreza dreitas ringleras. 

O elefán en o que Lakoff no quiere que piensen os suyos alumnos ye royo, ye o totem d’o partito republicano. Os totems son cosa d’o nuestro pasato de cazataires replegadors e d’as pocas culturas que encara s’adedican a sobrebibir en o meyo natural cullindo o que iste les n’ofrexe. O marco de relazions entre as personas e os elefans, ubrindo l’ambista, entre umanos e animals ba tresformando-se conforme cambean as soziedaz. Cambean pero acomulan, aborguilan metaforas e conzeutos. As culturas de cazataires replegadors biben en a naturaleza, a relazión ye de personas entre animals, como diz Pascal Picq en una “representazión dita arcaica u pagana que chunta a l’ombre con o mundo bibo – e más amplamén con o cosmos –“. Os umanos biben entre animals d’os cualos se sirben, e os animals por a suya parti se’n sirben d’os umanos. Os animals se tornan modelos, como o elefán royo, a sola menzión de seguntes qué espezies puede fer blincar a medrana u as papilas gustatibas. Ye o caso d’as serpiéns, a pabor d’a suya presenzia trespasa os biellos tiempos e, encara con un nuebo marco de relazions personas-animals, como se beyerá, mantienen a suya esenzia preistorica. Asinas en A Espuña, en o sieglo XVIII o mosen Juan Mostalac describe con detalle cómo un bezino de Ligüerre d’Ara que replegaba fusta arrozegata por a Zinca en as suyas tamborinadas, trobó una serpién de más de 28 palmos, e d’o susto d’o bufito que le’n dio, murió a os tres días; de Beltrán Camesí, franzés, que trobó otra parellana e tubo que “medizinar-se” por no morir, e de Miguel Broto de Morillo de Tou, muerto a o terzer u cuarto día tras dar-se de morros con un culebrizo. Mosen Juan Mostalac esplica que os bezins de A Espuña no baxaban a replegar a fruta en a ribera d’a Zinca por miedo, lo cuenta e da fé de que asinas pasó. A más antiga medrana s’alza en a nuestra memoria.

Con o fenomeno d’a primera urbanizazión, coinzidindo con o neolitico e a fin d’o pleistozeno, fa una dezena de milenios, bellas soziedaz se sedentarizoron en lugars e ziudaz, organizoron a suya combibenzia e modos de produzión e fuen tenendo nezesidá de chustificar o feito de que unos mandasen e otros obedexesen, d’a desigualdá sozial. Os animals fuen dixando de ser ixos “iguals” con os que se compite por a chenta, a ser domesticatos pa triballar u acomular proteinas en casa sin que calese marchar a cazar, tanto. O marco de relazions se redefine, ya no son personas entre animals, as personas cudian d’os animals pa serbir-se d’ellos. Criar e mimar a un animal ta dimpués sacrificar-lo u chuñir-lo menesta una chustificazión fuerte. Tanto a relichión como a filosofía adedicoron e adedican encara muitos esfuerzos en iste nuebo marco, discuten sin fin sobre o menister de deseparar a l’ombre d’os animals. A l’ombre. 

As serpiens en os primers tiempos neoliticos fuen simbolo d’a renobazión d’a bida, pues surten en primabera e tiran asobén a biella piel, son un simbolo femenino. Pero cuan se construyó o dios uno, gran, omnipotén e masclo, a serpién pasó definitibamén a ser o diaple, e con ella a muller quedó a meyo camín entre umanidá e animalidá. Eba ye una costiella d’Adán, intresato cambeo d’os sinificatos d’a parola ti “costiella / que da vida” – ta tresformar a diosa sumeria Ninti en a pecadora e semisa Eba. As Benus paleoliticas, Innana, Ishtar, Isis, Cibeles, Artemisa, Minerba, asobén relazionatas con as serpiens, pasoron de diosas a serbidoras. Por as montañas perinencas nos queda o consuelo de puyar enta os ibons e trobar politas moras que en o suyo baile solstizial se bisten de culebras. 

En a falordia meyebal de Renart, dios da un tochet a Adán con o que, trucando en a mar, surten animals probeitosos, os primers a güella e o can, manimenos, si la fa serbir Eba, salen alimañas como o lupo u a rabosa. Pascal Picq en a suya Nueba istoria de l’Ombre fabla d’una “tradizión filosofica enzerrinata en a dominazión de l’Ombre sobre a naturaleza”. Una nueba metafora redefine o marco: de personas entre animals se plega ta personas como animals. Seguindo a Claude Lévi-Strauss: “Nunca como en os cuatre zaguers sieglos d’a suya istoria, l’ombre ozidental no ha plegato a comprender que arrogando-se o dreito de deseparar radicalmén l’umanidá de l’animalidá, acordando a la una tot o que le’n tiraba a la otra, ubriba un ziclo maldito, e que a mesma güega de contino empentata serbirba ta deseparar os ombres d’otros ombres, e a rebindicar, en probeito de minorías cada begata más estreitas, o pribilechio d’un umanismo, corrompito no más naxer por aber amprato a l’egoismo o suyo prenzipio e a suya nozión”. 

En ixa umanidá negata se situga á dezir de Picq “ista mitá de l’umanidá masiato tiempo ficata en l’animalidá por millor espoliar-le os dreitos: a muller”. Erasmo de Rotterdam, fablando por boz de Locura, filla de Pluto, lo esplica crudamén: “naxito como ye l’ombre ta gobernar as cosas [...] Chupiter me consultó, como en os demás asuntos, e a l’inte le di un consello dino de yo: o d’achuntar una muller a l’ombre.  [...] un animal delizioso, grillato e fato, pero agradable á o mesmo tiempo, qui, en a combibenzia d’a casa amerarba a suya irrazionalidá con a seriedá d’o suyo compañón”.
O colonialismo ye tamién alazetato en istas metaforas sobre as personas como animals. Por no marchar guaire luen en o tiempo ni en o espazio, en 1944 os doctores Vicente Beato González e Ramón Villarino Ulloa publicoron un estudio tetulato Capazidá mental d’o negro en o que creyoron demostrar a inferioridá mental d’o negro en Guinea, conzedendo que “no toda a suya inferioridá inteleutual se debe a tara patolochica; estimamos que gran parti d’ella ye consecuenzia d’un fenomeno natural” d’o que concluyoron que “o mayor rendimiento pueda lograr-se en triballos imitatibos, pero nunca en aquellos ta os cuals calga un triballo d’elaborazión [...] Por razons analogas tampó ye d’esperar que en os triballos de campo se logren mayors rendimientos cuan l’ombre de color los reyaliza baxo a suya esclusiba direzión”.

A cultura ozidental contina con a suya eboluzión, a urbanizazión moderna ye tal que a más gran parti d’a nuestra espezie bibe en ziudaz, incomunicata d’a naturaleza que le’n ye allena a ra suya bida cutiana. A naturaleza ye una postal, un simbolo con o que no se interautúa bitalmén. O marco torna a redefinir-se, de personas entre animals pasemos enta personas como animals e d’astí, agora plegamos ta animals como personas. Os animals que proporzionan alimento han dixato d’esistir d’a nuestra esperienzia, a carne se troba elaborata, sin relazión con a bida, o bestiar ye un recuerdo. A fauna con a que a umanidá urbana combibe son as mascotas, son parti d’a familia, no cal deseparar-las pues no son esplotatas (fisicamén, sicolochicamén sí pero ixa ye otra istoria. Una mascota ofrexe a más semisa e dependién d’as relazions). 

Ye un fenomeno nuebo por cheneral, pero no por desconoxito. Nobles u reis cletatos en os suyos palazios e cortes bibiban tamién deseparatos d’o mundo. D’o rei franzés Charles IX (1561-1574) se deziba que quereba más a os suyos cans que a ra chen. Le beniba de familia, o panadero millor pagato e considerato d’o palazio en  bida d’o suyo pai, Henri II, yera o encargato de fer o pan de dos reyals canez blancos que teneba. No s’enfarinaba en dengún otro quefer. As mullers manimenos, que no gosaban cazar, preferiban a os gatos. A duquesa de Lesdiguières mandó fustiar un sarcofago de marbre negro con a figura d’a suya gata muerta en siñal de duelo: “Aquí chaze Ménine, a más amable e a más amata de todas as gatas [...] A suya dueña que no amó cosa, l’amó dica a locura”. Más curioso ye o castigo que establiba o Fuero de Chaca a qui, pobre, furtase un gato: “Seiga ligato lo gato a o cuello d’aquel ladrón tal que penche por a espalda sobre o dorso d’o ladrón, el estando espullato; e de la una puerta d’a billa en a que isto esdebendrá ta la otra seiga menato lo ladrón, os alguazils fieran a el e fieran lo gato a begadas que por fuerza aiga de descorchar con as unglas lo dorso d’o ladrón; e isto feito, seiga suelto lo ladrón”.

Manimenos, bi ha chen que dende a bibenzia d’as mascotas chiran a güellata enta os animals anonimos que son sacrificatos ta plenar asepticas bandexas de polispán, os animalistas. Os animals son como personas, en consecuenzia son suxetos de dreitos, pero cal parar cuenta en o que escribió Saussure: “lo que predomina en cualsiquier cambeo ye a persistenzia d’a biella sustanzia; a indiferenzia debán d’o pasato ye sólo relatiba. Por ixo o prenzipio d’o cambeo se basa en o prenzipio d’a continuidá”. Igual como o totem primitibo se puede identificar con o moderno elefán republicano, a chustificazión d’a desigualdá se puede trobar en o animalismo. No ha os mesmos dreitos a flora endemica d’una isla que as crabas bordes que l’acotolan, no os paxaros que o gato que los engalza, no as caparras que o can d’o que sucan a sangre: bi ha más dreitos ta ras mascotas que ta ras demás espezies, e amás o sesgo antropozentrico pribilechia a mamifers sobre aus, a istas sobre inseutos e a istos sobre a bechetazión. Cal parar cuenta amás de que a metafora ye incompleta, bi ha dreitos pero no debers, no ye fázil desixir debers a un toro librato d’a tortura d’a lidia u á una anaconda.

Un chiro curioso d’o nuebo marco que considera os animals como personas ye o trespaso d’o sinificato negatibo de ‘forano’, ‘estranchero’ enta os animals. En os años nobanta en una bal perinenca bi eba una inquietú importán por a presenzia de culebras berenosas que yeran chitatas en o mon dende alicoters, dintro de bolsas fotodegradables, u ixo deziba e churaba muita chen. Bel conzello escribió a o subdelegato d’o gubierno preguntando por o caso. Yeran culebras modernas, teunolochicas, pero no solo ixo. En cuentas d’espantar por a suya grandaria como as serpiens de A Espuña, istas yeran “americanas, negras” e, pa forro bota, preñatas. Yeran foranas, poderosas como os americans, negras, escuras, periglosas mesmo en as suyas entrañas, o Bronx nuebayorqués imbadiba a montaña. Y, en pagas, fembras. Me tocó acompañar a un zereño montañés mientres dallaba a yerba, con un mango de xada en a man por si l’atacaba bella fiera fizadera. No me calió fer-lo serbir, o escuro e sibilino pueblo no nos acometió.

A foranidá como atributo negatibo propio d’as personas se trespasa a os animals. En aragonés os foscos tordos olibers se claman asobén tordos americanos (Sturnus unicolor) con parellana intenzión. Lo mesmo pasa con os onsos trayitos dende Eslobenia enta os Perineus, una pintada sobre o gudrón en o lugar de Sarrrance (Bal d’Aspa, Biarn) lo definiba claramén: "Non à la colonisation slovène. Population déterminée, guerre déclarée" No a ra colonizazión eslobena. Poblazión determinata, guerra declarata.


Erasme (1511 - 1964) Éloge de la Folie. Paris, Garnier-Flammarion. Fernández Moreno, N. (2004) Temas de etnología regional. Madrid, UNED. Lakoff, G. (2017) No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Barcelona, Ediciones Península. Mollo, M. (1964) El Fuero de Jaca. Zaragoza, I.E.P. Pastoureau, M. (2008) Les Animaux Célèbres. Condé-sur-Noireau (Calvados, France), Arléa. Picq, P. (2007) Nouvelle histoire de l’Homme. Paris, éditions Perrin. Vidaller Tricas, R. (2017) Fendo l’onso. Asayos de antropolochía zoolochica. Uesca, Comarca Alto Galligo / Alto Gállego. Sahlins, M. (1997) Islas de historia. La muerte del capitán Cook. Metáfora, antropología e historia. Barcelona, Gedisa editorial.

Publicato en El Eco de los Libres:  "No pienses en as serpiens", en El Eco de los Libres, lº 3 (2019)  Jaca, Ateneo Jaqués.
pp. 153-155.