Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

6 ene 2015

Cochos d'aigua baxo a luz d'os codetes
Ya fa bels años, en as fiestas de Graus y mientres os codetes d’a traca de cabo fiestas esclataban en o zielo escuro espardindo colors e luz, una u dos loiras aprobeitaban pa fer a suya pescata nueiturna en as auguas de l’Esera. No les importaba guaire que a chen, refirmata en os cantos d’o puen pa beyer o espeutaclo, parasen más cuenta d’ellas que d’a polbora bolandera. 

¿Qué bicho yera ixe que enguiliaba por as gorgas d’o río? Pues cochos d’aigua, “que ye bien gorda la lletra”, como diz a pastorada. U asinas os clamaban beluns. Ye un nombre curioso ta ra loira, cochos d’aigua. De un costau suposa a traduzión de un estau natural; as loiras s’acotolón d’a mayor parti d’os nuestros arrius a o largo d’o sieglo XX, a suya piel se bosaba mui bien, podeba plegar a o equibalén d’un sueldo mensual. Amás yera bista como una alimaña d’a pesca por o que se fomentaba a suya caza (asinas en un manual editato por o ICONA sobre piszicultura). O resultato fue que en os años 70 no’n quedaban loiras salbo en bel rincón amagato. O mío pai se’n alcordaba de beyer-la cuan choben, en o balsal d’o molino familiar a o canto d’a Zinca riberana. Con o acotole natural bino o cultural.

En ixos mesmo tiempos en os que os manuals de piszicultura d’o ministerio de meyo ambién mandaban acotolar as loiras (e os martín pescaires) a tiros, as leis declaraban a espezie protexita y, entre a perda d’o mercau peletero por manca d’esistenzias y a nueba lexislazión, os arrius tornón, a bonico, a poblar-sen de loiras. ¿Pero, s’alcordaba ra chen d’ellas? En bels puestos no, como se deduz d’o que pasó en Graus.

Cochos d’aigua suposa de otro costau a traduzión de un estau cultural. O redescubrimiento de un animal e a nezesidá de cuadrar-lo dintro de una tacsonomía. O prozeso ye bien conoxito grazias a triballos como o de Lakoff y Johnson (2009, orixinal de 1980), “metaforas d’a bida cutiana”. Os conzeutos s’estruturan por meyo de metaforas. As metaforas surten d’a bida cutiana, d’o que millor conoxemos, e condizionan a o nuebo conzeuto:


A esenzia d’a metafora ye entender y esperimentar una mena de cosa en terminos  otra

Ixe bicho que nada debaxo d’o puen ye como un “cocho”, un can, ye un “cocho d’aigua”. O conzeuto fuen d’a metafora estrutura o nuebo conzeuto; si ye un cocho ferá cosas de cochos, como chugar debán d’a chen sin espantar-se. Pero ¿por qué can, cocho, e no gato?. Sigo con Lakoff e Johnson:


Cuan dezimos que un conzeuto ye estruturato  por una metafora, queremos dezir  que ye en parti estruturato e que puede ser estendito de bellas maneras pero no de otras.


Un gato no puede ser porque entre as balors que definen a un gato ye o suyo refús de l’augua, no puede aber gatos d’aigua, ye una metafora cuentraditoria, de ser, tienen que ser cochos. Si en cuentas de nadar puyase por os arbols, no poderba ser can, serba gato. Metaforas parellanas abundan en o lecsico animal;  dende a ideya de “zorz” (latín mus, muris) bienen moriziego, marmota, mincharra, moregol. De “gallina”, gallina ziega, polla d’augua, gallineta. De “craba” as tacsonomías secundarias d’o sarrio, o cuerzo, o bucardo, ezetra. Asinas naxión os cochos d’aigua entre a Isabana y o Esera.


Istos días d’a segunda chirada d’as calandras, con o año nuebo, he trobato rastros de loiras por as chelatas auguas d’a Galliguera alta. Loiras andando enzima d’o chelo e d’a nieu, d’a poca nieu que queda. Si tenemos que fer caso d’as calandras nos aspera una añada seca e no guaire freda. Tan caro dixe de correr l’augua por os barrancos.

Loiras que ya no penan por os lazos u as escopetas, que ya no pasan por a güega Canfrán en faxos de pelellos, como durante toda ra Edá Meya. Asinas bienen en as Taulas d’o Cheneral, o rechistro de l’aduana en o sieglo XV (SESMA, 2006). Loyras u lorias. En a luenga contemporánia, en Sobrarbe e o Biello Aragón a parabra ye loira, en a Ribagorza luria u lluria. O suyo orixen ye común en cuasi todas as luengas europeyas, dende un indoeuropeyo * udra que da barians como o noruego oter u o latín lutra. Dende ixe latín con una l adibita, deriban o rumano lutra, romanche ludra, portugués e italiano lontra u aragonés loira[1]. Loira ye tamién a parabra emplegata en oczitano, a lo menos dende o sieglo XIII (LYON, 1973). Se troba en Bearn, Gascuña, Probenza y en o Piamonte italiano (luira). Como siempre en ista mena de lecsico l’aragonés marca a suya familia más propia.

Seguntes bels autors udra ha relazión con o sancrito “augua” con o que tornamos ta ras fiestas de Graus e os suyos cochos. Cochos d’aigua, loiras, llurias no son os unicos nombres replegatos en aragonés, bi ha otros que parixen entremeyos con o castellano como nuria, neutra, lutria, noira, noria u neutra y que a la fin bienen d’a mesma radiz.

No ye a unica loira que conoxeban en a Edá Meya aragonesa, eba otra que en os papers biene como loira chica e que se corresponde con o nombre zientifico Mustela lutreola. Lutreola sinifica ixo mesmo, “loira chica”. En bels decumentos aragoneses trobamos tamién lidrialla, a traza coderén con lutreola. A piel d’a loira chica, más conoxita güei  en bellas luengas amanatas como bisón, beniba dende Europa zentral e oriental dica Siberia, seguntes se’n iba acotolando por a suya caza, igual como le pasó a o castor u bebre. No bi ha encara alcuerdo si a suya presenzia en o suroeste franzés e parti atlantica d’a cuanca de l’Ebro  ye natural u una recolonizazión d’o sieglo XIX, pero o caso ye que se puede trobar en bels puestos de Nabarra.

Estoi que tamién fue animal común en os barrancos d’as sierras esteriors. Paré cuenta de isto una tardi con Chulio Balenga, de Labata, preguntandol-li sobre os nombres d’o furón montesino. En una encuesta anterior que por zierto tresbatié m’eba salito o nombre de turón ta ista espezie, como en castellano, asinas que le’n pregunté a un informador competén, Chulio. Me confirmó que a o furón montesino se le clamaba turón y siguió charrando sobre menas de turons, dos, la una negra, la otra roya. Yo no paraba ya muita cuenta pues as deseparazions intraespezificas son difízils de concretar, dica que bide que me yera charrando, pelo por pelo, taca por taca, de dos espezies diferens, a loira chica e o turón. O zaguer turón negro qu’eba bisto, e disparato, fue en a suya chubentú, en un barranco d’a sierra Guara. Serba pues otra espezie acotolata d’o país.

O turón, Mustela putorius, biene en os decumentos meyebals aragoneses como putox. Putois en franzés, puzzola en italiano, gat-pitòish en gascón... que pude. Ye un animal bien discreto que manimenos he puesto beyer bellas begatas por a bal de Benás e l’arriu Esera. A color d’a tripa, como me charraba Chulio Balenga, “cambea de color” seguntes se bocha debito a ra diferenzia de tono entre os pelos e a borra interior. 

Loiras grans e chicas, turons negros e royos, rastros en a poca nieu que queda en a montaña, calandras que anunzian sequero, días de sol e antiziclón ibernal. Como dizen por o Semontano, “ iste tiempo en trairá otro”.

Lyon, E.  (1973) “Quelques observations philologiquesà propos de la rédaction des chartes de franchises”, en Mélanges de philologie et d’histoire offerts a M. Antoine Thomas par ses élèves et ses amis. Genève. Slatkine Reprints.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2009, 8ª ed.) Metáforas de la vida cotidiana. Pinto (Madrid). Cátedra.

Sesma Muñoz, J.A. (2006) La vía de Somport en el comercio medieval de Aragón. Zaragoza, Gobierno de Aragón.

Vidaller Tricas, R. (2008-2009) “Lesico d’o mundo natural en o sieglo XV”, en Luenga & Fablas, 12-13. Uesca. Ed. Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa.


[1] http://www.etymology.ch/Lexi/Word/loira__Occitan

No hay comentarios:

Publicar un comentario