Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

23 feb 2013

As antas d'o cuerzo curto


O chuebes m’en puyé con os esquís por Lasieso, eba cayito un plumazo nieu e yera un buen cote ta mirar quí anda por ixos mons. En a parti más solana d’a dentrata os chabalins eban feito una fiesta u talmén as olimpiadas tozineras, tan preto yera de pisatas. Entremeyo bella raboseta e bel cuerzo. Como a nieu s’afondaba tanto as fuyinas e os esquiruelos no eban quiesto baxar d’os árbols. Os chabalins feban un trallo como una zequia con sezión de meyo zerclo, como una pista de bobsleigh, as rabosas ubriban bien os didos ta afondar-se poco, os cuerzos ficaban as suyas patetas finas bien fondas. Cuasi en o cabo d’a bal trobé o rastro d’un esquiruelo qu’eba cruzato o camín, entre abez. Antís de ixo, dende a espuenda dreita blincó un cuerzo cara t’abaxo, en primeras fizo o blinco d’o zapo, se capuzó en a nieu d’o canto d’a pista, más funda, cuasi enrunato tornó a blincar e se quedó en metá bel poco sofocato. Yera un masclo, teneba as antas con borra, como as d'a foto, meyanas, serba choben.

Antas ye una d’as parolas que en os decumentos meyebals aragoneses definen os cuernos cayedizos d’os zerbidos. O cuerzo ye un zerbido, un zierbo chico cualos cuernos no más tienen os masclos; se les cayen ta l’agüerro ta tornar a medrar en o cabo o ibierno. Más común yera clamar-las “bañas”, como dizen Sesma e Libano (1) “Banes: Baina, nombre dato a o cuerno d’o zierbo en as aljamas de Aragón e Balenzia”. Asinas mesmo en a bersión aragonesa d’o Libro de Marco Polo (2, s. XIV): “En aquesta probinzia ha asaz de aquellas bestias en que se troba l’almesech e es el más fino que sea. La cual bestia es así gran como un zierbo e ha gran coha e muit grosa, e no ha bañas e ha 4 dientes deyuso e dos desuso (Bañas son bainas u cuernos, que en os zerbidos se’n cayen cada año, no como as crapas, os sarrios u os guas, que los tienen pa cutio. Os cuatro diens, en o TR se reparten en dos alto y dos abaxo. Se trata d’o zierbo mizclero (Moschus moschiferus)”. Bañas s’emplega en catalán pero no ta esferenziar os cuernos d’os zerbidos, e asinas una costruzión tipica ye ‘banyas de vaca’, por ixo prefiero ‘antas’.

Si calese mirar un orixen ta ‘antas’, parando cuenta que no ye parola guaire decumentata, ascape pensarbanos en o anglés antler. En aquel país lo fan benir d’o franzés antoillier, e istos d’o latín ante oculare, antis d’os güellos. En franzés ha deribato en andouiller, “branca d’o trallo d’as antas d’os zerbidos”. Pero bueno, talmén tot isto no tienga un alazet prou zereño. O castellano ‘asta’ tampó ye luen d’as antas aragonesas, biene d’o latín hasta, lanza, pica u trastes parellanos feitos con un tocho e una puncha fierro.

Os cuernos d’o cuerzo son como güesos, fosfato de calzio e proteínas más minerals. Cuan se les cayen muitos atros animals miran de rader-los, como os zorzes, por ixo duran poco en o mon, no ye raro trobar-los rosigatos. Cuan les naxen ban protexitos por una piel con borra, como as chemas de bellas matas. Dentro de bels días, encara que depende muito d’o puesto, l’alimentazión, a edá u a salú, se meterán a escotolar-sen cuentra arbolez ta tirar-se-la e dixar as antas escoscatas. Os abetez lebarán mala bida pues asobén los dixan esboldregatos, os cuerzos no son os millors bezins de una abetosa.

Sarrios, bacas, mardanos u bucardos tienen cuernos sensu stricto. Una coral de güeso sopre a que crexe una funda de queratina – a mesma sustanzia d’as unglas -, más u menos rezia. Les ne dura toda ra bida, si se trenca u malfarcha asinas se queda, no recheneran

Fa cuarenta añatas no más eba cuerzos en as bals ozidentals: Ansó, Echo, Aragüés. Dende allora, con a estensión d’as selbas propia d’a despoblazión d’as montañas aragonesas, os cuerzos (e os chabalins) se’n fuen espardindo por todas as rinconadas con montaña e selbas d’o Alto Aragón e dillá. A chen se trobó con un bicho nuebo d’o que cosa sabeban. M’alcuerdo un día por o Dalliú de Estós, en a bal de Benás, puyábanos Castel, un bezín de Benás que bibiba en o costau gascón d’a güega e yo. Blincó un cuerzo e o nombre que emplegón fue ‘xebreil’, como en franzés, pues o bezín los conozeba de o suyo país de adozión. No fue a soluzión normal, a penar de que siempre se describe o cuerzo como un zierbet, en tot o Alto Aragón a chen clamó a istos animals ‘crabas’. Asinas lo he puesto comprebar en o Sarrablo, Tena, Sobrarbe, Ribagorza e semontanos (Samianigo, Gabín, Yesero, Barbenuta, Broto, Salas, Graus...), de feito, o termino latino, capreolus, ye ixo mesmo, crabeta. En a Isabana fa años cazón uno e ta zelebrar-lo combidón a bels conoxitos a una lifara ta minchar-se aquel ‘ixar’. Sisquiera con o animal en a man parón cuenta que no yera un sarrio: en a capeza tenemos prototipos arredol d’os cualos farchamos categorías, e aquella craba montesina teneba que ser un ixar, un sarrio, pero no’n yera.

Madoz, meyau o sieglo XIX charra de cuerzos en o norueste de Aragón y en o Sistema Iberico de Teruel, manimenos Ignacio de Asso cuarenta años antis no diz que’n aiga en o reino, nombra os sarrios, os bucardos, os zierbos pero no ros cuerzos. En os fueros meyebals sí bienen, asinas en o Vidal Mayor (s XIII) charra de ‘cabirol’ como en catalán. Y ye curioso porque o Vidal Mayor cuan nombra a istas espezies emplega os nombres aragoneses e os castellanos, se suposa que porque en o sur d’o país ya se charraba asinas. Mete ‘mulo salvage, es a saber ciervo masclo’, castellano/aragonés, ‘ercum, es a saber cabrón salvage’, aragonés/castellano, pero ‘puerco montés’, ‘ciervo’ e ‘cabirol’ sin correspondenzias, por o que cal pensar que yeran os nombres comuns, chenerals.

A bersión aragonesa d’o Libro d’o Trasoro de Brunetto Lattini (s. XIV) emplega manimenos “corço”: “Corços e cabras montesas son una manera de bestias que son asi de buena conoxenzia que de luen conoxen las gentes que bienen si son caçadores o no. Asi mismo conoxe las buenas o las malas por sola vista e todos tiempos ban paxendo de alto en alto e tanto sabet que el lobo lo nafra e lo fiere en alguna manera lugo corre a una yerba que es clamada titamo e la toca allá do el troba e guaresçe de sus plagas.” Atra begata os cuerzos ban chunto con as crabas montesinas.

En muitas d’as luengas que se charran en l’aria de distribuzión de ista espezie os nombres chiran arredol de craba. En indi e persa manimenos ye un zierbet. En bels países d’o este europeyo bi ha una mezcla entre as parolas d’o cuerzo e d’o sarrio que definen una ‘craba montesina chicota’ como he mirato de esplicar en bel triballo, e que bel día cuan charre de sarrios ya bagará de tratar.

O cuerzo aragonés, o corzo castellano e o corço portugués fan un conchunto iberico que a yo me se fa curioso, pues o aragonés pareix más amanato a l’oczitán, o catalán u o franzés en istos asuntos. En castellano fan benir corzo dende o latín popular curtius, e iste d’o latín curtus, que en aragonés da curto, equibalén a o castellano ‘rabón’. Asinas clamamos a os cans de coda curta, y en bels puestos a coniellos e llebres. Ista etimolochía pareix aber condizionato a descrizión d’o bicho en os dizionarios. En garra dizionario franzés, anglés u italiano d’os que he consultato fan referenzia a ra coda d’o cuerzo, tampó en o castellano de 1729, pero dende 1780 dica 1817 os dizionarios castellanos endican que “no tiene coda”. En 1817 lo cambean ta dezir que la tiene curta, dende 1822 dica 1869 que ye “cuasi sin coda”, y dende 1869 dica güei que ye “rabón”, curto. O dizionario portugués tamién diz que ha una “cauda rudimentar”, una coda rudimentaria... yo no creigo que ixe siga uno d’os carauters definitorios de ista crabeta, e me quedo con o dandalo de si a definizión biene marcata por a etimolochía propuesta u no... e de si ixa etimolochía ye achustata. Con tot, cal remerar que dende curtus en aragonés emos curto con ixe mesmo sentito, o que fa pensar que si a etimo ye correuta talmén a parola ye amprata. O gascón puede aduyar-nos; emplegan cabirou, cabirá, anicorn e coudiroun (3), os dos primers se relazionan con craba, pero o cuarto lo fa con ‘curto’, que en o sentito de coda curta se diz coudet u coudot...


Fembra de cuerzo fuyindo

Cuerzo se fa serbir, seguntes he puesto saber, igual ta os masclos que ta ras fembras, no bi ha ‘cuerzas’ como no bi n’ha de ‘sarrias’ u ‘bucardas’. En o caso d’os sarrios se fa saper que ye fembra bien dezindo ‘craba’ (de sarrio) bien ‘femella’ (asinas en Benás. Fembra no lo he sentito, no quiere dezir que no s’emplegue). A os masclos se les ne diz asinas, masclos, mastos u mascllos. En o caso d’os bucardos, as fembras son ‘pardas’ (crabas). En os tres casos, cuerzos, bucardos e sarrios, as crías son ‘crabitos’ (crapitos, crabidos), lo que debuxa una categoría amagata que achunta as tres espezies, más a domestica e prototipica craba en una mesma colla.

A berdá ye que en ibierno, cuan no tienen antas ni os masclos ni as fembras, no ye fázil distinguir-los; cal mirar o culo, os masclos han a culera blanca, debuxando un güeito chitato, en as fembras ixa taca blanca s’enampla con un apendiz tamién blanco en a suya natura. O resto de l’añada iste detalle tamién fa onra cuan eslampan por meyo d’a selba. Allora, los beigamos u no, ye normal sentir como unos ladritos u escachilos que en as encuestas por a Galliguera Alta me han descrito como ‘esberrecos’. Son prou aparaters, manimenos, as suyas patas rematan en un par de unglas punchigudas, estreitas, chicas, pretas, que les premiten andar por a selba sin fer brenca de rudio. Cuan nieba no pueden fer como os sarrios, que ubren as unglas y fan serbir una binza de piel entremeya como si fuesen raquetas, os cuerzos se afondan. Ta compensar iste barrache tienen ixe andar a blincos tan ristolero que, cuan fuyen, se materializa en a culera blanca que puya e baxa entre o escuro d’os arbols. Como fizo o que bide la otro día en Lasieso.


(1) Sesma, J.A. & Libano Zumalacarregui, A. (1982) Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo XIV) IFC Zaragoza.
(2) Ferrández de Heredia, J. (2011) Libro de Marco Polo. Ed. y estudio Rafel Vidaller Tricas. Aladrada Edizions. Zaragoza.
(3) Arette, Alexis (2003-2010). Nos bêtes d’Aquitaine. Editions des Regionalismes. Cressé


No hay comentarios:

Publicar un comentario